3 Jon
Äbot täŋpani man bureni yäŋahäk täkaŋ ugänpäŋ täŋkentäŋ yämine
1
* 2Jo 1 Äbot täŋpani täŋo watä äma näkä notnapak Gaius gäka man ŋo kudän täŋpäŋ gamitat. Man bureni bok nadäk täkamäk unita gäka gäripi-inik nadätat. Notnapak, bänep nadäk-nadäkka täga itak udegän gup käda käyäm täŋpentawä. Säkgämän kaŋ kuŋat yäŋ nadäŋpäŋ Anutu-ken yäŋapik täyat. * 2Jo 4 Notniye ätutä äbä gäka manbiŋam ŋode näwetkuŋ; Man bureni nadäkinik täŋpäŋ buramiŋpäŋ yäpmäŋ kuŋat täyak yäŋ näwetkuŋ. Ude näwerä nadäŋpäŋ bänepnatä säkgämän kubä nadäŋkut. Nadätan? Äpetnaye nanaknaye man bureni täŋo kädet iwat täkaŋ, manbiŋam u nadäŋpäŋ bänep täga ärowani-inik nadäk täyat.
Notnapak, gäk äbot täŋpani notkaye gäkŋa-kät it täkaŋ ugänpäŋ nämo täŋkentäŋ yämik täyan, äbot täŋpani kudupi ätu imaka, bok täŋkentäŋ yämik täyan. Kädet uwä tägagämän! * Tai 3:13 Äma kudupi täŋkentäŋ yämiŋkuno unitä äbot täŋpani ŋo iŋamiken gäkŋo iron kädet u yäŋahäŋkuŋ. Unita äma uwä inken äneŋi äbä itkaŋ eruk äneŋi kunayäŋ täŋirä bian täŋkentäŋ yämik täŋkuno udegän täŋkentäŋ yämi yäpmäŋkaŋ kuneŋ, Anututä ini gäripi nadäk täyak ude. * 1Ko 9:12,15 Äma uwä Ekäni täŋo wäpi yäpmäŋ kuŋatnayäŋ nadäŋpäŋä Anututa nadäkinik nämo täŋpani-ken moneŋ tuŋumta nämo yäŋapik täkaŋ. Unita äma udewaniwä täŋkentäŋ yämiŋpäŋä man bureni täŋo epän bok täŋpani ude äworeneŋ.
Näk äbot täŋpani ämawebeta man ätu kudän täŋpäŋ yämiŋkuro upäŋkaŋ Diotrepestä intäjukun äma ude ira yäŋpäŋ nin täŋo man nämo nadäk täyak. 10 Unita näkä inken äreŋpäŋä unitäŋo mebäri kwawak api yäŋahäwet. Uwä ninta jopman yäŋpäŋ nibek täyak. Täŋkaŋ ugän nämo. Äbot täŋpani notniye kome ätuken nanik äreŋirä ini nämo täŋkentäŋ yämiŋkaŋ ätutä täŋkentäŋ yämikta udegän yäjiwät tak täyak. Ba täŋkentäŋ yämiŋirä in äbot täŋpani nämo yäŋ yäwetpäŋ yäwat kirek täyak.
11  * 1Jo 3:6-10 Unita notnapak tägagämän, gähä kädet waki udewani nämo iwaren. Nämoinik! Kädet tägagän iwat täyi. Äma kädet tägagän täk täkaŋ uwä Anutu-ken nanik. Täŋ, äma kudän waki täk täkaŋ uwä Anututa nämoinik nadäk täkaŋ. 12  * Jon 19:35 Täŋpäkaŋ ämawebe kudup Demitriusta nadäwä säkgämän täŋpäpäŋ unitäŋo manbiŋam yäŋahäk täkaŋ. Ba Anutu täŋo man burenitä Demitrius täŋo täktäki imaka, yäŋahäk täyak. Ba nin udegän, imaka säkgämän täk täyak unitäŋo manbiŋam yäŋahäk täkamäŋ. Täŋkaŋ nin jopman nämo yäk täkamäŋ. Nämo, intä nintawä u man burenigän yäŋahäwani yäŋ nadäk täkaŋ.
13  * 2Jo 12 Man mäyap gäwerayäŋ nadätat upäŋkaŋ mäyap nämo kudän täŋpäŋ gamayäŋ. 14 Imata, näk kadäni käroŋi nämo itkaŋ gäkken ärekta nadätat unita kadäni uken ärewakaŋ man yäŋpäŋ-nadäk kaŋ täda. 15 Eruk, bänepka kwikinik iton. Täŋkaŋ notkaye näkkät ŋo itkamäŋ nintä oretoret man gäwetkamäŋ. Täŋ, gäkä notnaye gäkkät itkaŋ unita udegän oretoret man kaŋ yäwet.

*1:1: 2Jo 1

*1:3: 2Jo 4

*1:6: Tai 3:13

*1:7: 1Ko 9:12,15

*1:11: 1Jo 3:6-10

*1:12: Jon 19:35

*1:13: 2Jo 12