34
Sekemtä Daina iwarän täŋkuk
Eruk, kepma kubäta Jekop kenta Lea äperi wäpi Daina uwä webe kome uken nanik ätukät itpäŋ-nadäk täŋpayäŋ kuŋkuk. Kuŋirän äma kubä wäpi Sekem unitä Daina u kaŋgärip täŋpäŋ iwarän täŋpäŋ iŋitpäŋ waki täŋ imiŋkuk. Sekem nani wäpi Hamo uwä Hivitä äbotken nanik, kome unitäŋo intäjukun äma itkuk. Täŋpäkaŋ Sekemtä Daina waki täŋ imiŋpäŋä eruk webe unita gäripi nadäŋpäŋ näkŋata kaŋ yäpa yäŋkaŋ man gäripi nikek ätu iwetkuk. Ude täŋpäŋ päŋku nani Hamo ŋode iwetkuk; Nan! Webe gubaŋ ŋo näka biŋam yäpmäŋ nam yäk.
Täŋpäkaŋ Sekemtä Daina waki täŋ imiŋkuko manbiŋam u Jekoptä nadäŋkaŋ itkukonik. Nanakiye tomta watä itta kuŋ moreŋkuŋo unita ini äbäkaŋ manbiŋam u yäwera yäŋpäŋ itsämbuk. Nanakiyeta itsämäŋ irirän Sekem nani Hamo uwä äbuko Jekopkät man yäŋpäŋ-nadäk täŋ itkumän. Man nämo yäŋtäreŋirän Daina wanoriye tom piäken naniktä yoriken äbäŋpäŋ biŋam u nadäŋkuŋ. Sekemtä Daina waki täŋ imiŋkuk yäŋ nadäŋpäŋ Isrel ämawebe ninta mäyäk pähap täŋ nimitak yäŋ nadäŋkuŋ. Imaka tänaŋi nämopäŋ täŋkuko unita bänepi utpäŋ kokwawak taŋi pähap nadäŋkuŋ.
8-9 Kokwawak nadäŋ irirä Hamotä Jekopkät nanakiye ŋode yäwetkuk; Nanakna Sekem uwä äpetka yäpmäkta gäripiinik nadätak yäk. Iniken gärip u iwatpäŋ gäwet yabätat yäk. Jide nadätan? Täga api yäpek ba nämo? Eruk, bänep kubägän pedayäŋ tämäko uyaku kämiwä nanakniye äpetniye kowat wapiwän täga api täneŋ. 10 Kowat wapiwän täŋpäŋ in nintä komeken ŋo penta kaŋ itna yäk. Ude täŋpäŋ itkaŋ intä ninken tuŋum suwaŋ namiŋ gamiŋ täga api täne yäk. Ba nintäŋo kome ätu imaka, injinta täga api yäpneŋ.
11 Sekem nanitä ude yäwänä Sekem ini uwä Daina nani wanoriye ŋode yäwetkuk; Intä ei yäŋ yäwäwä imaka kubä injin gäripi nadänayäŋ täŋo ugänpäŋ api tamet yäk. 12 Ba moneŋ udepäŋ nimi yäŋ näweräwä täga api tamet yäk. Upäŋkaŋ webe ŋo iwoyäŋ namiŋirä näka biŋam ude täŋpän yäk. 13 Sekemtä ude yäwänä Jekop nanakiyetä Wanotninta imaka mäyäk ikek täŋ imiŋkuko unita jop yäŋ-yäkŋatna yäŋpäŋ Sekemkät nani ŋode yäwetkuŋ; 14 Ude nämo yäk. Nin wanotnin uwä äma gupi moräk nämo madäwaniken täga nämo tena kwek yäk. Ude täkta mäyäk ikek yäk. 15 Upäŋkaŋ in äma kuduptagän gupjin moräk madäŋpäŋ nin bumik äworeneŋo uyaku täga api nadäŋ tamine yäk. 16 Nintä kädet pekamäŋ u bureni iwaräwä eruk inkät bänep kubägän täŋpäŋ äbot kubägän ude itkaŋ kowat wapiwän täga api täŋ yäpmäŋ kune. 17 Täŋ gupjin moräk madäkta täwetkamäŋ u nämo täŋpäwä nin kome ŋo peŋpäŋ wanotnin u yäŋikŋat yäpmäŋ api kune yäk.
18 Ude yäŋirä Hamokät nanaki Sekemtä nadäwän tägaŋkuŋ. 19 Nadäwän tägawäpäŋ Sekem Jekop äperi yäpmäkta gäripiinik nadäŋkuko unita man Jekop nanakiyetä yäwetkuŋo u bäräŋeŋ buramiŋkuk. (Sekemtawä iniken äboriyetä nadäwä ärowani täk täŋkuŋ.) 20 Eruk, Sekemkät nani Hamotä yotpärare u täŋo käbeyä komeken päŋku äma uken nanikkät käbeyä täŋpäŋ man ŋode yäwetkumän; 21 Nadäkaŋ? Jekopkät äboriye uwä ämawebe täga. Ba komenin imaka, taŋi unita nadäŋ yämiŋitna kome ŋo yäpmäŋpäŋ itkaŋ suwaŋ namiŋ gamiŋ täŋit kowat wapiwän täŋpäŋ api täk täne yäk. 22 Upäŋkaŋ nintä täkinik täŋput yäŋ nadäkaŋ uwä ämani nin kuduptagän gupnin moräk madänero uyaku penta ŋogän itta täga api nadäneŋ. 23 Täŋkaŋ äbot kubägän itpäŋ sipsip, bulimakau ba tuŋumi päke u ninta biŋam api täneŋo unita penta kaŋ itna yäŋ nadäŋ yämina! 24 Ude yäweränä yotpärare u nanik ämawebe kuduptagäntä Sekem yanani täŋo man unita nadäwä tägaŋkuŋ. Nadäwä tägawäpäŋ ämani kuduptagän gupi moräk madäŋkuŋ.
25-26 Eruk, gupi moräk madäŋkuŋo kepma yaräkubä ude täreŋirän unitäŋo komi nämo paorirä Daina wanoriyat, Simeon kenta Livai, yarä unitä ämik täkta päip yäpmäŋpäŋ käbop peŋkaŋ äma täga dapun jop täŋyäkŋatkaŋ yotpärare u kuŋatkumäno u naniktä yabäŋpäŋ-nadäk nämo täŋkuŋ. Yabäŋpäŋ-nadäk nämo täŋirä Simeon kenta Livai ämik pewän ahäŋkuŋ. Ämik täŋpäŋ Sekem yanani ba ämaniye kudup kumäŋ-kumäŋ däpumän. Däpmäŋpäŋ Daina Sekemtä yäpukopäŋ imagut yäpmäŋ kuŋkumän. 27 Ude täŋpeŋ kuŋirän noriye ätu mäden yäwatkuŋo unitäwä wanori waki täŋ imiŋkuko unita kowata däpmäŋ tärekta yotpärare u kuŋpäŋ äma däpumäno u yapmittäŋ kuŋpäŋ tuŋum tägatäga inita koreŋkuŋ. 28-29 Uwä sipsip, bulimakau, doŋki ba webeniye nanakiye ba imaka tägatäga yori gänaŋ ba piäniken itkuŋo u kuduptagän poriŋkuŋ.
30 Ude täŋirän nani Jekoptä biŋam nadäŋpäŋ kikŋutpäŋ Simeon kenta Livai yäwetkuk; Wa! Ek ämawebe ŋo nanik iŋamiken näk wäpna täŋpän wakaŋ yäk. Ektä ude täŋirän Kenantä äbotken nanik ba Perestä äbotken nanik ba äbot kuduptagän näka gaŋani pähap api nadäŋ namineŋ. Näkä äbotken äma mäyap nämo ŋo unita äma äbori äbori unitä yäŋ-akuŋpäŋä nin nädamiŋi-nani kumän api nidäpneŋ yäk. 31 Nanitä ude yäwerirän nanakiyat unitä Jekop kowata man ŋode iwetkumän; Umun man täga niwetan upäŋkaŋ wanotnin kubokäret webe bumik waki täŋ imiŋkuko u täga nadätan ba?