47
Jekoptä Fero ahäŋ imiŋkuk
Eruk Joseptä man ude yäwet paotpäŋä Feroken kuŋpäŋ iwetkuk; Nana, notnaye, yawak ba tuŋumi u kudup yäpmäŋpäŋ Kenan komeni peŋpeŋ äbuŋo Gosen komeken itkaŋ yäk. Ude iwetkaŋ noriye 5 udepäŋ Fero iŋamiken yepmaŋkuk. Yepmaŋirän Ferotä Josep noriye ŋode yäwet yabäŋkuk; E! In ima piä täk täkaŋ? Ude yäweränä yäŋkuŋ; Watä piä ämakaye nin yawak sipsip watäni it täkamäŋ, oraniyetä täŋpani udegän yäk. Nin kome ŋoken itpäŋ-nadäkta äbumäŋ. Kenan komeninken nakta jop irit pähap ahäŋkuko unita yawakninta ketem kubä nämo itkuŋ. Unita gäkä nadäŋ nimiŋiri Gosen komeken api itne yäk.
5-6 Ude yäwänä Ferotä Josep iwetkuk; Nankakät notkaye gäkken täga äbuŋ yäk. Nadätan? Isip kome pähap ŋo gäk ketka terak itak. Unita nankakät notkaye Gosen kome tägaken yepmaŋpipäŋ itkot. Uken itkaŋ äbotkaye ukät nanik kubä äma nadäk-nadäk ikek u täŋpäwä yepmaŋpipäŋ näkŋo yawaknayeta watäni kaŋ irän yäk.
Ferotä ude yäweränkaŋ Joseptä nani imagut yäpmäŋ Feroken kuŋkuk. Päŋku ahäŋ imiŋpäŋ Jekoptä Fero kon man iwetkuk. Kon man iweränä Ferotä iwet yabäŋkuk; Gäkŋo obaŋ jide? Yäwänä Jekoptä iwetkuk; Kome terak ittäŋ kuŋatkuro uwä obaŋ 130 ude täreŋkuk. Kadäni keräpi u komi butewaki nikek itkut. Upäŋkaŋ nanaye oranayetä kome terak itpäŋ-nadäk kadäni käroŋi täŋkuŋo udegän nämo kaŋ-ahätat. 10 Ude yäŋpäŋ kon man iwetpeŋ kuŋkuk.
11 Täŋpäkaŋ Ferotä man yäŋkuko ude Joseptä noriyekät nanita Isip kome kukŋi inita biŋam yäniŋ kireŋkuk. Kome u tägagämän, Rameses yotpärare käda yepmaŋpän itkuŋ. 12 Josep ude täŋpäŋ nani ba noriye ba noriye täŋo webeniye nanakiye yawakiyeta ketem yämiŋkuk. Uwä nanakiye jide itkuŋo u terak ketem yämiŋkuk.
Joseptä Isip kome watäni itkuk
13 Täŋpäkaŋ komeni komeni nakta jop irit ahäŋtäŋ kuŋtäyon Isip kome ba Kenan kome mähemi bok, nakta bumta yeŋkuŋ. 14 Ude ahäŋirän ämawebe u naniktä äbä ketem gwäkita moneŋ peŋkuŋ. Peŋirä Joseptä moneŋ u kudup yäpmäŋpäŋ Ferotä yotken kubäkengän peŋkuk. 15 U punin terak, eruk Isip ba Kenan komeken moneŋ paotkuk. Moneŋ paorirän kome mähemtä äbäŋpäŋ Josep iwetkuŋ; Gäk ketem jop nimi. Ketem nämo nimiŋpäŋ nibäŋ äwaräkuk täŋiri dapunkaken kumnayäŋ. Nintäŋo moneŋ kudup paotkuko ubayäŋ yäk.
16 Ude yäwäwä Joseptä yäwetkuk; Moneŋjin paoräwä yawakjiye kaŋ yäpmäŋ äbut! Yäpmäŋ äbäŋirä unita kowata ketem api tamet yäk. 17 Ude yäŋirän yawakiye ketem gwäkita yäpmäŋ äbuŋ. Hos, sipsip, meme, bulimakau, doŋki kuduptagän yäpmäŋ äbäŋirä kowata Joseptä ketem yämiŋkuk. Ude täŋ yäpmäŋ kuŋtäko obaŋ u täreŋkuk. 18 Obaŋ u täreŋirän obaŋ äneŋi kubä keräp taŋirän Josepken äbäŋpäŋ iwetkuŋ; Ärowaninin, imata jop man gäwetne? Nin täŋo moneŋ kudup paotkuŋ, ba tom imaka, u gäka biŋamgän täŋ moreŋkuŋ. Unita ninin ba komenin ugänpäŋ täga ganiŋ kirene. 19 Täŋkaŋ iŋamkaken imata ninin ba komenin bok jop paotneŋ? Ude nämo! Gäk nin ba komenin suwaŋpäŋ ketem nimikaŋ komenin Ferotä inita biŋam täŋirän nininä Ferota watä piä kaŋ täŋ imina. Kumäŋpäŋ paoritna kometä jop päreko udeta ketem yeri nimiŋiri yeri piŋpäŋ naŋpäŋ nämo api kumne.
20 Ude iweräkaŋ Joseptä Isip kome kudup Ferota biŋam suwaŋkuk. Ketem kubä nämo irirän unita ämawebe Isip komeken nanik kuduptagän ini komen komen ketem gwäkita Ferota biŋam iniŋ kireŋkuŋ. 21 Ude täŋirä Joseptä Isip kome kukŋi kukŋi umude unude äma itkuŋo u kuduptagän Ferota watä piä täkta biŋam yämagutkuk. 22 Kome päke u suwaŋkaŋ bämop äma täŋo kome ugänpäŋ nämo suwaŋkuk. Ferotä bämop äma piäni gwäkita ketem yämik täŋkuko unita komeni nämo yäpuk.
23 Ude täŋpäŋ Joseptä ämawebe ŋode yäwetkuk; Näk apiŋo injin ba komejin suwawapäŋ Ferota biŋam täkaŋ unita ketem yeri ŋo yäpmäŋ päŋku piwut! yäk. 24 Ketem piwäpäŋ bureni ahäŋirä äbot 5 ude kaŋ pewut. Eruk, ketem äbot 4 uwä in ba webejiye nanakjiyetä nakta ba yerita peŋkaŋ äbot kubäwä Ferota biŋam kaŋ pewut yäk. 25 Ude yäweränä ämawebetä iwetkuŋ; Gäkä täŋkentäŋ nimiŋiri nämo kumbumäŋo unita nibäwi tägawäpäŋ Fero täŋo watä piä kaŋ täna yäk.
26 Ude täŋpäŋ Joseptä Isip kometa kädet ŋode pewän ahäŋkuko pen itak; Ketem piäken nanik äbot 5 ude peŋkaŋ äbot 4 piä mähemi inita biŋam. Täŋ äbot kubäwä Ferota biŋam. Täŋpäkaŋ bämop äma täŋo komewä Ferotä nämo suwaŋkuk.
Jekop täŋo kumäk-kumäk kadäni keräp taŋkuk
27 Isrel ämatä Gosen kome mähem ude täŋpäŋ irirä äperiye nanakiye mäyap ahäŋkuŋo udegän tuŋum ahäŋ bumbum täŋkuŋ. 28 Täŋpäkaŋ Jekop Gosen komeken obaŋ 17 it yäpmäŋ äroŋirän iniken obaŋ 147 täreŋkuk. 29  * Stt 49:29-32, 50:6 Eruk, kumäk-kumäk kadänini keräp taŋirän nanaki Josep yäŋ-imagutpäŋ ŋode iwetkuk; Näka gäripi nadäŋpäŋä oraŋ namiŋpäŋ ketka gäyeknaken peŋkaŋ gupna Isip komeken nämo api äneŋpet yäŋ yäŋkehäromtä. 30 Isip nanik nämagut päŋku nanaye oranaye äneŋpani-kengän kaŋ nepmaŋ yäk. Yäwänä Joseptä iwetkuk; Yäyan ude api täŋpet yäk. 31 Yäyan ude api täŋpet yäŋ iwerirän Jekoptä yäŋkuk; Man yäyan u bureni yäŋkehäromtä! yäk. Ude iweränä Joseptä yäŋkehäromtak man iwetkuk. Iwerän täreŋirän ähottaba iŋitkaŋ gwäjiŋ äpmoŋkaŋ Anutu iniŋ oretkuk.

*47:29: Stt 49:29-32, 50:6