7
Aisaia 7:10-17
Anututä intäjukun äma wäpi Ahas kudän kudupi kubä iwoŋäreŋkuk
10 Eruk, Aisaiatä Yawe täŋo meni jinom yäpmäŋpäŋ Juda täŋo intäjukun äma wäpi Ahas ŋode iwetgän täŋkuk;
11 Gäkä kudän kudupi kubä gäwoŋärekta Yawe Anutuka iwet yabä. Kudän jide käwayäŋ nadätan u gäkŋaken gärip iwet yabä. Kumbani komeken ban umuken naniktä kudän kubä ahäŋirän kakta nadätan, ba kunum gänaŋ naniktä ahäŋirän kakta nadätan ba deken naniktä ahäŋirän kakta gäripi nadätan u imaka, tägagän. Yawe iwet yabäŋiri ini api gäwoŋärewek.
12 Ude yäwänä Ahastä yäŋkuk; Näk ude nämo täŋpayäŋ. Yawetä mebärini kwawak pewän ahäwut yäŋ jop nämo peŋ iwerayäŋ. 13 Ahastä ude yäwänä Aisaiatä kowata ŋode iwetkuk; Wa! Devit täŋo orani, gäk juku peŋpäŋ nadäsi. Bitnätan uwä Anutu täŋo man utan ubayäŋ. Utan unitä gaŋani namitak uwä imaka täpuri bumik. Upäŋkaŋ Anututä gaŋani udegän nadäkta nadäwätäk täpuri nämo täyan ba jide? 14 * Mat 1:23 Eruk, kudän kudupita iwet yabäkta bitnätan upäŋkaŋ Ekänitä ini kudän kubä api gäwoŋärewek. Kudän uwä ŋode; Webe gubaŋ, ämakät nämo pärani kubätä nanak kok itpäŋ nanak ämani kubä bäyawayäŋ täko unitäŋo wäpi Imanuel yäŋ api iwetneŋ. 15 Täŋpäkaŋ nanak unitä tägaŋpäŋ waki ba täga täŋo mebäri nadäwän tärewäwä kähäräp umenikät bulimakau täŋo nonoŋpäŋ api näŋpek. 16 Upäŋkaŋ kadäni u nämo ahäŋirän ŋode api ahäwek; Kome yarä täŋo intäjukun ämata bumta umuntak täyan, unitäŋo kome uwä ämani nämo, jop api pärek.
17 Kadäni uken Yawetä in bämopjinken kadäni waki kubä api pewän ahäneŋ. Intäjukun äma gäkŋa ba nägät moräkaye ba ämawebekaye watä it yämik täyan u kudup terak api ahäŋ tamek. Bian Isrel kenta Juda duŋ-weŋpäŋ ämik täŋpäŋ inigän inigän yäpmäŋ daniŋpäŋ itkuŋo unitäŋo bäräpi irepmitpäŋ api ahäwek. Bureni, kadäni uken Yawetä Asiria kome täŋo intäjukun äma komigämän ukät komi ämaniye inken api imagut yäpmäŋ äbek.

*7:14: Mat 1:23