Iphe e meru l'oge ndu Eze
kẹ mbụ
1
Ndu a mụru tsube l'ọgbo Ádamu rua l'ọgbo Ébirihamu
(Mbụ 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)
Ádamu bụ nna Sẹtu; Seti abụru nna Ẹ́noshi. Ẹ́noshi bụ nna Kénanu; Kénanu abụru nna Mahálalẹlu. Mahálalẹlu bụ nna Jeredi; Jeredi abụru nna Ínọku. Ínọku bụ nna Metúsela; Metúsela abụru nna Lémẹku. Lémẹku bụ nna Nówa. Ụnwu Nówa bụ Shemu; Hamu; mẹ Jafẹtu.
Ụnwu Jefẹtu bụ Goma; Mágọgu; Madayi; Javanu; Tubalu; Mẹ́sheku; mẹ Tirasu. Ụnwu Goma bụ Ashukenazu; Difatu; mẹ Togama. Ụnwu Javanu bụ Elisha; Tashishi; Kítimu; mẹ Ródu.
Ụnwu Hamu bụ Kúshi; Íjiputu; Putu; mẹ Kénanu. Ụnwu Kúshi bụ Séba; Havila; Sabúta; Ráma; mẹ Sabuteka. Ụnwu Réma abụru Sheba; mẹ Dedanu. 10 Kúshi bụ nna Nimurọdu. Nimurọdu bụ onye sọja ivuzọ, ike kakọta lẹ mgboko. 11 Íjiputu bụ nna ndu Ludu; ndu Anamu; ndu Lehabu; ndu Nafutuhu; 12 ndu Paturọsu; ndu Kafuto; mẹ ndu Kasuluhu. Ndu Kasuluhu bụ ẹphe metaru ndu Filisutayịnu. 13 Kénanu bụ nna Sayịdonu. Sayịdonu bụ iya bụ ọkpara iya. Kénanu bụkwaphu nna ndu Hetu; 14 ndu Jebusu; ndu Amọru; ndu Gigashi; 15 ndu Hevu; ndu Aka; ndu Sinu; 16 ndu Avadu; ndu Zéma; mẹ ndu Hámatu.
17 Ụnwu Shemu bụ Élamu; Ashuru; Afakusadu; Ludu; Áramu; Uzu; Hulu; Geta; mẹ Mẹ́sheku. 18 Afakusadu bụ nna Shela; Shela abụru nna Iba. 19 Iba mụtaru unwoke labụ. Ẹpha onye lanụ bụ Pẹ́legu.* 1:19 Iphe, “Pẹ́legu” bụ bụ “ekekashi”. Ishi iya abụru l'a mụru iya l'ògè teke mgboko kekashiru ekekashi. Ẹpha nwunne iya kẹ nwoke bụ Jọkutanu. 20 Jọkutanu bụ nna Alumodadu; Shẹlefu; Hazamaveti; Jera; 21 Hadoramu; Uzalu; Dikila; 22 Obalu; Abímẹlu; Sheba; 23 Ofi; Havila; mẹfua Jobabu. Ẹphe l'ẹphe ha bụkota ụnwu Jọkutanu.
24 Shemu bụ nna Afakusadu; Afakusadu abụru nna Shela. 25 Shela bụ nna Iba; Iba abụru nna Pẹ́legu. Pẹ́legu bụ nna Rewu; 26 Rewu abụru nna Sérugu. Sérugu bụ nna Nahọ; Nahọ abụru nna Téra. 27 Téra bụ nna Ébiramu, bụ iya bụ Ébirihamu.
Eri Ishimẹlu
(Mbụ 25:12-16)
28 Ụnwu Ébirihamu bụ Áyizaku mẹ Ishimẹlu. 29 Ọwaa bụ eri ẹphe ndọ-ọ: Nebayọtu bụ ọkpara Ishimẹlu. Ndu ọphu bụ Kéda; Adụbelu; Mibusamu; 30 Mishima; Duma; Masa; Hadadu; Tima; 31 Jeturu; Nafishi; mẹ Kidema. Ẹphe l'ẹphe ha bụkota ụnwu Ishimẹlu.
32 Ketúra, bụ nnufu Ébirihamu mụtaru iya Zimuranu; Jọkushanu; Medanu; Mídiya; Ishibaku; mẹ Shuwa. Ụnwu Jọkushanu bụ Sheba; mẹ Dedanu. 33 Ụnwu Mídiya bụ Ifa; Iferu; Hanọku; Abída; mẹ Ẹludaa. Ndu ono l'ẹpha ha bụkota ụnwu Ketúra.
Eri Ịso
(Mbụ 36:1-19)
34 Ébirihamu bụ nna Áyizaku. Ụnwu Áyizaku bụ Ị́so; mẹ Ízurẹlu. 35 Ụnwu Ị́so bụ Elifazu; Ruwẹlu; Jewushi; Jelamu; mẹ Kora. 36 Ụnwu Elifazu bụ Témanu; Omaru; Zefo; Getamu; Kenazu; Tìmína; mẹ Amalẹku. 37 Ụnwu Ruwẹlu bụ Nahatu; Zera; Shama; mẹ Miza.
Ndu ọdungu, buru l'alị Édọmu
(Mbụ 36:1-19)
38 Ụnwu Séyi bụ Lotanu; Shobalu; Zebiyọnu; Ana; Dishọnu; Iza; mẹ Dishanu.
39 Ụnwu Lotanu bụ Hori mẹ Homamu. Tìmína bụ nwunne Lotanu kẹ nwanyi.
40 Ụnwu Shobalu bụ Aliyanu; Manahatu; Ebalu; Shefi; mẹ Onamu. Ụnwu Zibiyọnu bụ Aya; mẹ Ana.
41 Nwa, Ana mụtaru bụ Dishọnu.
Ụnwu kẹ Dishọnu bụ Hamuranu; Eshubanu; Ituranu; mẹ Keranu.
42 Ụnwu Iza bụ Bilihanu; Zavanu; mẹ Jakanu. Ụnwu Dishanu bụ Uzu; mẹ Aranu.
Ndu eze ndu Édọmu
(Mbụ 36:31-43)
43 Ọwaa bụ ndu eze, chị-oduru ndu Édọmu tẹmanu bẹ ndu Ízurẹlu nwederu eze: Béla Beyọ. Ẹpha mkpụkpu iya bụ Dinuhaba.
44 Teke Béla nwụhuru bẹ Jobabu Zera kẹ Bọzura bụru eze; nọ-chia ẹnya iya.
45 Teke Jobabu nwụhuru bẹ Hushamu kẹ Témanu bụru eze; nọ-chia ẹnya iya.
46 Teke Hushamu nwụhuru bẹ Hadadu Bedadu bụru eze; nọ-chia ẹnya iya. Ọ bụ iya bẹ mekputaru ndu Mídiya l'alị Móabu. Ẹpha mkpụkpu iya bụ Aviti.
47 Teke Hadadu nwụhuru; Samúla kẹ Masureka abụru eze; nọ-chia ẹnya iya.
48 Teke Samúla nwụhuru; bẹ Shawulu kẹ Rehobọtu, nọ lẹ mgboro Ẹnyimu Yufurétusu bụru eze; nọ-chita ẹnya iya.
49 Teke Shawulu nwụhuru bẹ Bálụ-Hananu Akụbo bụru eze; nọ-chia ẹnya iya.
50 Teke Bálụ-Hananu nwụhuru bẹ Hadadu bụru eze; nọ-chia ẹnya iya. Ẹpha mkpụkpu iya bụ Payi. Nyee ya bụ Mehetabẹlu; bụ nwatibe Maturedi. Maturedi bụ nwanwa 1:50 Mehetabẹlu bụ nwanwa iya kẹ nwanyi. Mezahabu.
51 Hadadu abya anwụhu.
Ndu ọwaa bụ ndu ishi ndu Édọmu: Tìmína; Aliya; Jetẹtu; 52 Oholibama; Ela; Pinọnu; 53 Kenazu; Témanu; Mibuza; 54 Magudẹlu; mẹ Iramu. Ndu ono shi bụjeru ndu ishi ndu Édọmu.

*1:19 1:19 Iphe, “Pẹ́legu” bụ bụ “ekekashi”.

1:50 1:50 Mehetabẹlu bụ nwanwa iya kẹ nwanyi.