Ẹkwo kẹ mbụ,
Jọnu
deru
1
Okfu, bụ ndzụ shi l'ẹka Nchileke
Iphe ayi ede l'ẹkwo-ozi-wa bụkwa k'onye ono, ẹpha iya bụ Okfu Nchileke, bụ iya bụ kẹ okfu ono, bụ ndzụ, shi l'ẹka Nchileke ono. Okfu ono, anụje ndzụ ono bẹ shikpoo lẹ mbụlembu nọduta. Ayi nụkpooru iya lẹ nchị; bya egudewa ẹnya ayi phụ iya; gbua ya igo; bya ebyikwaa ya phụ ẹka. Onye ono, bụ ndzụ ono bẹ Nchileke meru; e gude ẹnya phụa ya; ayịbedua aphụwa iya. Yọ bụru iya bẹ ayi atụru unu ọnu iya-a. Mbụ; l'iphe ayi akọru unu bụ kẹ ndzụ gbururu jeye ono. Ndzụ ono bẹ yẹle Nchileke, bụ Nna shihakpowa nọduta. Nchileke abya ekoshi iya ayi; mee; ayi amaru iya. Ọ bụ iphe ono, ayi phụru l'ẹnya; bya anụa lẹ nchị ono bẹ ayi akọkwaruphu unu-wa: t'ayi l'unu tụgbabe onwayi. Atụgbabe ono bụ atụgbabe ọphu ayi lẹ Nchileke, bụ Nna; mẹ Nwa iya, bụ Jisọsu Kuráyisutu tụgbaberu. Iphe ayi gude ederu unu iphe-a abụru k'ọphu ẹhu a-tsọ ayi l'unu ẹna; tsọfu iya l'ishi.
Nchileke bụ iphoro, ngaru ẹgu
Ọ bụ ozi, ayi nụru yẹbedua, bụ Kuráyisutu l'ọnu bẹ ayi akọru unu-wa: bụ iya bụ lẹ Nchileke bụ iphoro; ọchi ta nọdu iya lẹ phuu. Teke ayi sụru l'ayi l'iya tụgbaberu onwayi; l'ẹke ayi nọkwadu l'ọchi bụkwa ẹjo-ire bẹ ayi adzụ; ọphu ayi te emedu ire-lanụ. Obenu lẹ teke ayi bu l'iphoro ẹge yẹbedua nọ l'iphoro; ọo ya bụ l'ayi l'ibe ayi tụgbaberu; mee Jisọsu, bụ iya bụ Nwa Nchileke asafụkotaje ayi iphe dụ ẹji, ayi meru l'ọ ha.
Teke ayi sụru l'ayi te medu iphe dụ ẹji bụkwa onwayi bẹ ayi eme eswe; ọkpobe okfu ono ta anọ ayi l'ẹhu. Teke bụkwanu l'ayi kọshiru iphe dụ ẹji, ayi meshiru bẹ ọo-gụru ayi nvụ l'iphe dụ ẹji ono l'ọ ha; bya asafụkota ayi iphe bụ ẹjo umere, ayi eme; keshinu ọphu ọ bụ onye evudoshije ike l'iphe o kweru ụkwa iya; bya abụkwaruphu onye doberu ẹka ndoo. 10 Teke ayi sụru l'ayi te medu iphe dụ ẹji bẹ ayi mewaru iya onye ntuphu-ire; okfu iya ta nọ ayi l'ẹhu.