Ẹkwo kẹ mbụ,
Pyita
deru
1
Ẹkwo-ozi-wa bẹ shi l'ẹka mbẹdua, bụ Pyita, bụ onye ishi-ozi Jisọsu Kuráyisutu.
Ndu mu ede iya anụ bụ unubẹ ndu Ju ono l'unu ha, a chịkashiru l'alị unu; unu agbakashịhu laa ọhodo je eburu ono. Ndu je eburu lẹ Pọ́ntusu; ndu eje eburu lẹ Galéshiya; Kapadósiya; Éshiya mẹ lẹ Bitíniya. Mbụ unubẹ ndu, Nchileke, bụ Nna fọtaru; mee unu; unu abụru ndu nk'iya. Nchileke fọtaru unu; okfu l'o bebehaoduru l'ọdungu maru l'unu a-bụru ndu nk'iya. Yọ bya ezi Ume-dụ-Nsọ; yo mee unu; unu abụru nk'iya; k'ọphu unu a-nọdu anụjeru Jisọsu Kuráyisutu okfu; mẹ k'ọphu Jisọsu ono e-gude mee ya safụkota unu iphe, bụ iphe dụ ẹji, unu meshiru l'ọ ha.
Tẹ Nchileke mee t'eze-iphe-ọma nk'iya rube unu ẹka; rube iya unu k'anyịnyi iya. Yo mekwaaphu t'unu buru l'ẹhu-agu ọgbodo eburu.
Ole ẹnya ndzụ gbururu jeye
Unu t'ayi jaa Nchileke ajaja. Ọo ya bụ Nna kẹ Nnajiufu ayi Jisọsu Kuráyisutu! Ọ phụwaru ayi imiko, nyịberu anyibẹ. O mewaru Jisọsu Kuráyisutu; yo shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ; shi ẹge ono mụa ayi ọdo. Nta-a bẹ ayi elewa ẹnya ndzụ ọphungu, ayi a-nọ gbururu jeye lẹ tutu yoyo. Ayi elekwaphu ẹnya l'ayi l'unu e-mekochaa tụko gbaru mgba nweru iphe-ọma, Nchileke doberu unu l'imigwe; mbụ iphe-ọma ọphu ẹ-ta hadu kẹ rehu erehu; tọ ha kẹ mebyihu emebyihu; tọ ha kẹ kahụ akahụ. Ọ bụ okfu l'unu woru onwunu ye Jisọsu l'ẹka meru iphe oogudeje ike iya akwachi unu t'ẹ b'o nwe iphe e-me unu jeye teke oo-koshi unu lẹ ya dzọtahawaruru unu. Yọ bụkwanuru l'ikperazụ bẹ oo-koshi iya unu ọbu.
Ono bebekpo bụru iphe unu a-nọdu ete ẹswa iya; a makwaru-a l'unu jefutaje iphe-ẹhuka, dụtsua iche iche, bụ iphe a-data unu adata. Obenu l'ono bụa kẹ nwa nta-a; ẹ tọ dụkwa ẹge ọo-nọ-bebe. Iphe kparu iphe unu jefutaje iphe-ẹhuka ono bụ t'e gude iya maru l'ekwekwe, unu kweru kẹ Kuráyisutu ta bụdu ekwekwe nggogo. Unu lewaru mkpọla-ododo. Mkpọla-ododo bụ iphe vu oke aswa. Obenu l'o mebyihujekwanu emebyihu. Yọ bụlekwaru-a l'ọku b'aahụje iya; gude data iya t'a maru: ?ọ bụa ọkpobe iya t'ẹ tọ bụdu? Ọ kwaphu ẹge ono bẹ aa-data ekwekwe, unu kweru t'a maru: ?ọ bụ ọkpobe ekwekwe; t'ọ bụ ekwekwe nggogo. Ekwekwe ono bẹ unu manaru-a l'aswa iya ka aswa mkpọla nshinu. A -datatsụa ya; ọ -bụru ọkpobe ekwekwe bẹ unu kweru; a jaa unu ajaja; mee t'unu gbufu chalahaa l'ọ bụ iphoro, shi Nchileke l'ẹka; a kwabẹkwaphu unu ugvu. Yọ bụru mbọku ono, Jisọsu Kuráyisutu a-bya ono b'ọo-dụkota ẹge ono. Unu yeru Jisọsu obu l'ẹ-ba bụ l'unu gudejewa ẹnya unu phụ iya. Unu ewotawa onwunu ye iya l'ẹka; l'ẹ-ba bụ l'unu gude ẹnya unu ele iya nta-a. Ọo ya meru iphe unu e-te ẹswa; tee ẹswa, ẹtu iya ẹ-ta dụdu; kẹ l'unu eritawa uru, nọ l'ekweta, unu kwetaru, bụ iya bụ lẹ Kuráyisutu a-dzọfuta unu.
10 Lẹ ndu nkfuchiru Nchileke kfuakwaru kẹ adzọta ono, Nchileke a-dzọta unu ono. Ẹphe shi tọo nwẹhu ese t'o doo ẹphe ẹnya; t'ẹphe maru ẹge kẹ adzọdzo ono, Nchileke kweru ụkwa iya ono e-shi ree; mẹ t'ẹphe makwaruphu egbe teke ọbu, oo-re ọbu. 11 Ẹphe seru t'ẹphe maru ògè teke iphe ono e-re; maru ẹge oo-shi ree; mbụ iphe ono, Ume Kuráyisutu, bu ẹphe l'ẹhu shi ama ẹka ala ono; tsube l'iphe-ẹhuka, Kuráyisutu e-je; jeye l'ugvu, Nchileke a-kwabẹ iya teke o jetsuaru iphe-ẹhuka ono. 12 Nchileke abya emee ndu nkfuchiru iya ono; ẹphe amaru l'ozi ono, ya ziru ẹphe ono ta bụdu ozi ẹhu ẹphe; l'ọo unubẹdua b'e ziru iya ẹphe t'ẹphe bya ezia. Unu shiakwa l'ẹka ndu ozi ono, bụ ẹphe bya ezia ya unu ono maru iya nta-a. Ẹphe byaru bya egude ike kẹ Ume-dụ-Nsọ zia ya unu. Ume-dụ-Nsọ ono bụ Nchileke bẹ shi l'imigwe ye iya ẹphe l'ẹhu. Ozi ono, e ziru unu ono bẹ agụtsukwaa agụ ụnwu ojozi-imigwe. Yọ dụ ẹphe t'a sụ l'o nweru ẹge ee-me t'o doo ẹphe ẹnya.
Umere, dụ Nchileke mma
13 Ọo ya bụ t'unu mee obu unu t'ọ kwabẹ akwabẹ l'ọ bụ onye liru onwiya anụma l'ukfu; unu kpadeje onwunu akpade; unu elekwaphu ẹnya eze-iphe-ọma ono, Nchileke e-meru unu teke ono, Jisọsu Kuráyisutu e-koshilephu onwiya ono. 14 Teke unu te shidu maru ọkpobe okfu ono bẹ bụ ẹgu ẹjo iphe, shi anọduje agụ unu shi kpụru unu l'ẹka. Keshinu ọphu unu bụ-wa ndu anụru Nchileke okfu; unu be kwehekwa t'ẹgu ẹjo iphe ono kpụkwaduru unu ẹge ono, o shihawa kpụru unu ono. 15 Iphe unu e-gbe mee bụ t'unu shi l'iphemiphe ọbule, unu eme koshi l'unu dụ nsọ; lẹ Nchileke ono, bụ iya kuru unu ono dụkwa nsọ. 16 L'e dekwaru l'ẹkwo okfu Nchileke; sụ lẹ Nchileke sụru: “Unu bụkwaru ndu dụ nsọ; lẹ yẹbedua, bụ Nchileke bẹ dụkwa nsọ.”
17 Ọobuje teke unu ekfu anụ Nchileke; unu eku iya Nna; mbụ Nchileke ono, bụ iya ekpeje onyemonye ọbule ikpe l'ẹge iphe onye ọbu meru dụ dụ-chi ono. Ẹ too kpekwa ikpe nk'iya ele madzụ ẹnya l'ifu. Ọo ya bụ t'unu gude ndzụ unu l'ọ ha tsụje iya egvu lẹ mgboko ọwaa, a byaru abyabya-a. 18 Unu marua iphe o phuru Nchileke t'ọ gbata unu l'ẹka ẹjo umere ono, mkpa iya ẹ-ta dụdu ono; mbụ umere ono, unu mụtaru l'ẹka ndu ono, mụru unu ono. Iphe o gude kfụa aswa ishi unu; gbata unu ta bụkwa iphe emebyihuje emebyihu l'ọ bụ mkpọla-ọcha m'ọ bụ mkpọla-ododo. 19 Iphe o gude gbata unu bụkwa mee ono, vu oke aswa ono, bụ iya bụ mee Kuráyisutu. Kuráyisutu dụ l'ọ bụ nwatụru, e gude agba ẹja, ẹ-te nwedu ẹke ụta nọ iya l'ẹhu; ẹkworo ta nọ iya ẹya. 20 Ọ bụ iphe ono bẹ Nchileke gude fọta iya. Ọ fọtaha-oduru iya rụ; bẹ yẹbe Nchileke mederu mgboko. Yọ bya erua l'oge ikperazụ-wa; yo gude okfu ẹhu unu koshi iya ndiphe. 21 Ọ bụ Kuráyisutu ono bẹ unu shi l'ẹka iya woru onwunu ye Nchileke l'ẹka; mbụ Nchileke ono, bụ iya meru iya; yo shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ; bụkwaru iya phụ kwabẹru iya ugvu ono shi l'imigwe ono. Ọo ya bụ l'unu nọwa Nchileke l'ẹka; elekwaphu ẹnya l'ọo ya a-dzọ unu.
22 Unu anọduje eme iphe ọkpobe okfu ono kfuru. Unu shiwa ẹge ono safụkota iphe bụ iphe dụ ẹji lẹ ndzụ unu; k'ọphu unu yewaru ụnwunna unu obu. Obu ono, unu yeru ụnwunna unu ono ta bụlekwa iwe-l'obu; ọchi-l'ọnu-eze. Unu ba ahakwa oyeru ibe unu obu. Unu kebeje ẹhu gude obu unu l'ọ ha yeru ibe unu obu. 23 Ishi iya abụru lẹ Nchileke mụwaru unu ọdo; bya anụwa unu ndzụ ọphungu. Ndzụ, unu nọ nta-a te shikwa l'ẹka ndu mụru unu, bụ ọ-nọta-ọ-laa. Ndzụ unu nta-a shiwa Nchileke, bụ ojejoje l'ẹka. Ndzụ ono bụ l'okfu-ọnu Nchileke b'o shi. Okfu-ọnu Nchileke bụ okfu, nọ ndzụ; bụru ẹge ono bẹ ọo-nọ iya jeye lẹ tutu yoyo. 24 Ọo ya meru iphe ẹkwo okfu Nchileke sụru:
“Madzụ l'ọo ha dụ l'ọ bụ ẹwu.
Mma kẹ madzụ adụ l'ọ bụ
igu, ẹwu ono tsụshiru.
Ẹwu ono -kpọwa nkụ;
igu iya ono erishihu; dashịa.
25 Obenu l'okfu Nnajiufu a-nọ
gbururu jeye lẹ tutu yoyo.”* 1:24-25 Azá 40:6-9.
Ọ bụ okfu ono bụ ozi-ọma ono, a bya ezia unu ono.

*1:25 1:24-25 Azá 40:6-9.