Ẹkwo kẹ mbụ, Pọlu deru nụ
Tímoti
1
Ẹkwo-ozi-wa shi l'ẹka mbẹdua, bụ Pọlu; mbụ mubẹ onye ishi-ozi Kuráyisutu Jisọsu. Ọ bụ Nchileke ono, bụ onye adzọje ayi ono; mẹ Kuráyisutu Jisọsu ono, bụ onye ono, ayi ele ẹnya iya ono bẹ ziru mu tẹ mu bụru onye ishi-ozi ono.
Onye mu ede ẹkwo-wa anụ bụ nggụbedua, bụ Tímoti, dụwa l'ọ bụ nwatibe mu; okfu l'ọo mu; bẹ dutaru ngu nụ; nggu abya ekweta l'ọo Kuráyisutu Jisọsu bụ Nnajiufu.
Tẹ Nchileke, bụ Nna; mẹ Nnajiufu, bụ Kuráyisutu Jisọsu meeru ngu eze-iphe-ọma; yọ phụaru ngu imiko; mekwaaphu t'ẹhu dụ ngu agu.
Aalọ ndu ẹjo nzizi ẹka lẹ nchị
Teke ono, mu shi eje Masedóniya ono bẹ mu kfukwaru ngu; byiko; t'ị nọdukpelekwaphu lẹ Éfesọsu. L'o nwekwaru ndu nọ l'ẹke ono ezi iphe tụko bụkotaru ẹjo-ire. Ọo ya bụ iphe ọbu, mu ekfu t'ị nọdu l'ẹke ono gbọ-chijee ẹphe nchị; t'ẹphe be zishi iphe ẹ-ta bụdu ọkpobe okfu ono. Nggu ekfukwaruphu ẹphe t'ẹphe ba anọjehe akọ-phe mkpọkoro akọ-ife ndu Ju; mẹ ọ̀gushi ndzekfu-ndzekfu ẹpha ndiche; mbụ ẹpha, ẹ-ta agvụjedu agvụgvu. Egbe iphe ono bẹ bụlekwaphu ntụtego bẹ ọokpataje. Ẹ too yejekwaru madzụ ẹka t'ẹphe mee iphe, Nchileke tụberu t'ẹphe mee; bụ iya bụ iphe ayi shi l'ozi-ọma ono, ayi kwetaru ono maru. Iphe kparu iphe mu nmaru ngu ọkwa ono bẹ bụkwa k'ọphu ndu kẹ Kuráyisutu e-yeru ibe ẹphe obu. Obu ono, ẹphe e-yeru ibe ẹphe ono abụru n-yemobu ọphu e gude obu iphoro yee; bya egude obu ọphu mawaru iphe, gbaru iya l'ememe; mẹ okweta kẹ Nchileke ọgbodo ekweta yee ya. O nweru ndu hawaru shiswee ọkpobe ụzo ono; chebe ifu ichefu; shiwaru ẹge ono wata okfuphe mkpọkoro okfu. Ndu ono bẹ ọogu agụgu t'ẹphe bụru ndu ezi ekemu Nchileke; l'ẹ-ba bụ l'iphe ono, ẹphe ekfu ono doru ẹphe ẹnya; e guderu l'ẹphe arị l'ẹphe maru iya.
Ayịbedua l'ayi ha bẹ tụkokwa makọtawaru l'ekemu Nchileke bẹ dụ mma m'ọ -bụru l'eetsokwa iya ẹge ọ gbaru t'e tsoje iya. Iphe ọphu dokwanuru ẹnya abụru l'ẹ tọ bụkwa ndu doberu ẹka ndoo l'ifu Nchileke bẹ Nchileke gude k'ẹhu ẹphe tụa ekemu ono. Ndu o gbe tụa ya doberu bụkwa ndu emebyi ekemu ono emebyi; tụaru iya ndu ekwefuru iya íkè; tụaru iya ndu, eme iphe dụ ẹji; l'akpọ Nchileke ẹbo-ẹbo l'afụ; tụaru iya ndu ẹ-te tsodu ụzo Nchileke; tụaru iya ndu ẹ-te nwedu iphe ọphu bụ kẹ Nchileke m'ọo nanụ, ẹphe doberu nsọ; tụaru iya ndu egbuje nne lẹ nna ẹphe; tụaru iya ndu mgbugbu-madzụ l'ẹphe ha. 10 A tụru iya doberu ndu ụru-alị; mẹ unwoke, ejekfuje unwoke ibe ẹphe azẹe-nwoke-yẹe-nwanyi; bya atụa ya doberu ndu apajẹ madzụ l'iphura. A tụru iya doberu ndu adzụje ẹjo-ire; mẹ ndu agụje ẹnwa tukobe onwẹphe l'ishi l'iphe ẹphe mechacharu-a; bya atụa ya doberu iphe bụ ndu emeebe iphe ono, bụ iphe adaka ọkpobe okfu ono, e ziru unu ono adaka. Ọ bụ egbe ndu a tụru ekemu ono doberu ndono. 11 Ọkpobe okfu ono, e ziru unu ono bẹ shi l'ozi-ọma ono, Jisọsu Kuráyisutu yeru mu l'ẹka ono. Ozi-ọma ono abụkwanuru ozi-ọma k'ọdu-biribiri kẹ Nchileke ono, bụ Nchileke, dụeberu mma; dzukota oke l'ime onwiya ono.
Pọlu etu Nchileke ẹpha
12 Mu etu Nnajiufu ayi, bụ Kuráyisutu Jisọsu ẹpha. Ọo ya bẹ bụ onye meru; mu adụ ike oje ozi-wa, mu eje-wa. Mu etu iya ẹpha ono; okfu l'o lewaru ẹnya; phụa lẹ mu dụ k'ọphu ya e-gude ire mu ẹka; fọta mu tẹ mu jeeru iya ozi ono. 13 A makwaru-a lẹ mu shi anọduje ekfurushi Jisọsu Kuráyisutu ekfurushi l'ọdungu; shi anọduje achị nta iya; shikwaphu eme iya iphe-iphere. Obenu lẹ Nchileke bẹ phụlekwaru mu-a imiko; okfu l'iphe ono, mu shi eme ono bẹ mu shi eme l'ọma-ama. Mu te shidu kwetawa teke ono l'ọo Jisọsu bụ Nnajiufu. 14 Tọ dụ iya bụ lẹ Nnajiufu ayi, bụ Jisọsu Kuráyisutu ono abya aphụaru mu imiko, nyịberu ọtu ọnu iya. Yo mee mu; mu abya ekweta l'ọo yẹbedua bụ Nnajiufu; mekwaa mu phụ; mu abya eyeru ndu ọdo obu. Onanu abụru iphe oomejeru iphe bụ ndu ẹphe l'iya tụgbaberu bụru nanụ. 15 Okfu-a bẹ bụkwa ọkpobe okfu, ọphu gbaru tẹ ndiphe mgburumgburu gbobe ẹka labụ nata iya: lẹ Jisọsu Kuráyisutu bẹ byaru lẹ mgboko-a tẹ ya bya adzọo ndu eme iphe dụ ẹji. Yọ bụru mbẹdua bẹ bụ onye pataru ishi ome iphe dụ ẹji ono. 16 Ọ bụ iya meru iphe Jisọsu Kuráyisutu phụru mu imiko; mee t'ọ bụru l'ẹhu mu; bẹ ya e-shi koshi ndu ọdo ẹge ọta-nshi nk'iya habe nshinu. Ọo ya bụ lẹ Jisọsu Kuráyisutu bẹ gude ẹhu mu ekoshi ndu ọdo lẹ ya a-dzọlee ẹphe; nụ ẹphe ndzụ gbururu jeye; m'o -ruhuru; iphe dụ ẹji, ẹphe meru dụ ẹji ịdagha; m'ọ -bụru-a l'ẹphe woru onwẹphe ye iya l'ẹka. 17 Tẹ ndiphe kwabẹ Nchileke ugvu; ẹphe ajaa ya ajaja; mbụ Nchileke ono, bụ eze; yọ bụru ẹge ono, ọ bụ eze ono b'ọo-bụru iya jeyewaru. Ọo ya bụ Nchileke lanụ, nọnu nwẹnkinyi iya; bụru Nchileke ọphu ẹ-ta anwụhujedu anwụhu; te egudeje ẹnya phụ iya. T'a kwabẹje iya ugvu; jaa ya ajaja gbururu jeye lẹ tutu yoyo. Ono kwa ẹge ọ dụ.
18 Tímoti; ọ kwa nggụbedua, dụwa l'ọ bụ nwatibe mu; bẹ mu ekfushi iphe-a eye l'ẹka. Iphe mu gude ekfuru ngu iya ẹge ono bụ tẹ mu nyataru ngu iphe ono, ndu nkfuchiru Nchileke kfuru l'ẹhu ngu ono. T'iphe ono, ẹphe kfuru ono mee obu ngu t'o shihu ike; k'ọphu oo-nweeru iphe ii-gude alụru Nchileke ọgu ono, ịiluru iya ono. 19 Kwekpelekwaphu kẹ Kuráyisutu; t'iphemiphe ọbule, iime bụjelekwaruphu iphe obu ngu maru ọhuma l'ọo iphe gbaru iya l'ememe. O nwekwaru ndu machacharu-a iphe gbaru ẹphe l'ememe; jịka iya ememe. Yọ bụru iya meru; ekwekwe ọbu, ẹphe kweru kẹ Kuráyisutu ọbu eje avụa onwiya l'ákpàà. 20 Ndu haru yịru lẹ ndu ono bẹ bụ Hayimeníyọsu; mẹ Alẹguzánda. Mu wookwaru ẹphe ye Sétanu l'ẹka t'ọ nụa ẹphe aphụ; k'ọphu ẹphe a-mụtakwanu l'ẹ tọ dụdu mma mbụ okfurushi Nchileke.