Iphe e meru l'oge ndu Eze
k'ẹbo
1
Sólomọnu arọ mmamiphe
(1 Eze 3:1-15)
Tọ dụ iya bụ; Sólomọnu Dévidi abya akpọo onwiya l'ọ bụ abara l'alị-eze iya. Ojejoje, bụ Nchileke iya eswiru iya ọkpobe eswiru; bya emee ya; yọ bụru oke amadụ.
Sólomọnu abya ekfuru yeru ndu Ízurẹlu l'ẹphe ha. Ndu o kfuru yeru bụ ndu ishi, achịgbaa ndu sọja, dụ ụnu labụ l'ụkporo iri iri; ndu ishi, achịgbaa ndu sọja, dụ ụkporo ise ise; ndu ikpe; mẹ iphe, bụ ndu ishi ndu Ízurẹlu l'ẹphe ha; mbụ ndu bụtsua ishi l'ẹnya-ufu ẹphe. Sólomọnu yẹle ndu Ízurẹlu l'ẹphe ha atụgbua jeshia l'ẹke aagwajẹ iphe lẹ Gíbiyọnu; kẹ l'ọo l'ẹke ono bẹ Ụlo-Ẹ́kwà Ndzuko Nchileke nọ; mbụ ono, Mósisu, bụ nwozi Ojejoje meru l'echi-ẹgu ono. Dévidi bẹ pafụtawaru Okpoko Ọgba-ndzụ Ojejoje lẹ Kiriyatu-Jerimu bya edobe l'ẹke o metaru iya; kẹ l'ọ kpọberu iya ụlo-ẹ́kwà lẹ Jerúsalemu. Ọbule ẹnya-ngwẹja, Bezalẹlu gude ope mee bẹ nọ lẹ Gíbiyọnu l'ifu ụlo-m̀kpù Ojejoje. Bezalẹlu bụ nwatibe Úri; Uri abụru nwatibe Huru. Sólomọnu yẹle edzudzu ọha ono achọlahaa Ojejoje l'ẹke ono. Sólomọnu abya enyihu ẹnya-ngwẹja, e meru l'ope; mbụ l'ifu Ụlo-Ẹ́kwà Ndzuko ono; nọdu l'ifu Ojejoje l'ẹke ono gwoo ụnu ngwẹja-ukfuru labụ l'ụkporo iri.
Yo rua l'ẹnyashi; Ojejoje abyakfuta Sólomọnu bya asụ iya: “T'o kfuru ya iphe bụ iphe, ọ chọru tẹ ya nụ iya.”
Sólomọnu asụ Nchileke: “I koshiwaru l'i yeru Dévidi, bụ nna iya obu nshinu; bya emewa tẹ ya bụru eze l'ọzori iya. Byiko Ojejoje, bụ Nchileke; tẹ ụkwa ono, i kweru nna iya; mbụ Dévidi medzukwaa; kẹ l'i mewaru tẹ ya bụru eze mkporo-ọha, ha l'ọ bụ ẹja, nọ l'alị-a. 10 Nụna iya mmamiphe; nggu emee tẹ ya kwaa ẹnya; k'ọphu ya a-dụ ike chịa ndu-a; kẹ l'ẹ tọ dụdu onye a-dụ ike achịkota ndu nke ngu-a, ha nshinu ẹge-a.”
11 Nchileke asụ Sólomọnu: “Keshinu ọphu ọ bụ iphe ono bẹ agụ ngu ẹgu l'obu; tị sụ t'a nụ ngu ẹku; m'ọ bụ iphe-enweru; m'ọ bụ t'a kwabẹje ngu ugvu; t'ị sụ t'e mee tẹ ndu ịidu ashị nwụshihu; tị sụ t'a nụ ngu ndzụ ogologo; gbahaa t'a nụ ngu mmamiphe; mee t'iphe doje ngu ẹnya; k'ọphu ii-gude iya l'achị ndu nk'iya-a, ya meru t'ị bụru eze ẹphe-wa; 12 bẹ ya a-nụ ngu mmamiphe ono; mee t'ị kwaa ẹnya. Ya a-nụkwa ngu phụ ẹku; nụ ngu iphe-enweru; mẹ ọkwabe-ugvu, ẹ-ta dụdu onye eze, nwejeru iya nụ lẹ ndu ọphu vu ngu ụzo; ọphu ọ dụkwanu onye eze, bya bya enwe iya nụ lẹ ndu ọphu etso ngu etsotso.”
13 Tọ dụ ya bụ; Sólomọnu eshi l'ẹke ono, aagwajẹ ẹja lẹ Gíbiyọnu ono nyizita; mbụ l'ifu Ụlo-Ẹ́kwà Ndzuko ono; yọ bụru iya ọla Jerúsalemu. Yọ bụru eze; wata ọchi ndu Ízurẹlu.
Ẹku Sólomọnu
(1 Eze 10:26-29; 2 Iphe 9:13-28)
14 Sólomọnu akụberu onwiya ụgbo-ịnya; mẹ ndu agbaru iya iya. O nweru ụnu ụgbo-ịnya ẹto l'ụkporo iri; mẹ ụkporo ụnu madzụ l'ụnu iri, bụ ndu agbajẹ iya nụ. Ndu ono bẹ eze haru dobe lẹ mkpụkpu, eedobeje ụgbo-ịnya; bya enweru ndu ọphu o doberu lẹ Jerúsalemu swibe onwiya. 15 Eze bẹ meru tẹ mkpọla-ọcha; mẹ mkpọla-ododo kụru l'ọ bụ mkpuma lẹ Jerúsalemu; bya emee oshi sida; yọ tụko ẹkemeke ọbule dzuru ẹge oshi sikamo, atụkoje alị ọkpa-ugvu, nọ l'ụzo ẹnyanwu-arịba dzuru. 16 Ọ bụ l'alị Íjiputu yẹle alị Kuwe b'e shi eshije nmataru Sólomọnu ịnya. Yọ bụru ndu agbaru eze nghọ shi ejeje Kuwe je anmashịa ya. 17 Aswa, ẹphe shi akfụje gude zụa ụgbo-ịnya lẹ Íjiputu bụ ụnu shẹkelu mkpọla-ọcha lẹ shẹkelu mkpọla-ọcha iri. Ịnya bẹ ẹphe shi egudeje ụkporo shẹkelu mkpọla-ọcha ẹsaa lẹ shẹkelu iri nmata. Ẹphe shikwaphu shi evufuje iya je erishitsua ndu eze ndu Hetu; mẹ kẹ ndu Áramu.