Ẹkwo k'ẹbo, Pọlu deru nụ Ndu
Kọ́rintu
1
Ẹkwo-ozi ọwaa shi l'ẹka mbẹdua, bụ Pọlu; mubẹ onye ono, Nchileke kuru; mee mu tẹ mu bụru onye ishi-ozi Kuráyisutu Jisọsu. Onye mu l'iya gba mgba ede ẹkwo-wa bụ nwanna ayi Tímoti.
Ndu ayi ede iya anụ bụ chọchi Nchileke lẹ Kọ́rintu; mẹ iphe bụ ndu kẹ Nchileke, nọ lẹ Akáya gbaa mgburumgburu.
Ayi asụ tẹ Nchileke, bụ Nna ayi yẹle Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphu t'unu buru l'ẹhu-agu.
Pọlu ekele Nchileke ekele
Unu t'ayi kele onye ono, bụ Nchileke; bụkwaruphu Nna kẹ Nnajiufu ayi Jisọsu Kuráyisutu ono ekele. Ọ bụ iya bụ Nna ọphu obu-imiko nk'iya nyịberu anyịbe; bya abụru Nchileke, adụje madzụ ike ẹka ẹbo-ẹbo. Ọ bụ iya bụ onye adụje ayi ike l'iphe bụ iphe-ẹhuka, ayi ejekpoo ejeje; k'ọphu ayi a-dụjekwanu ike dụa ndu ọdo, eje iphe-ẹhuka ike; m'o -ruhuru; iphe-ẹhuka ẹphe dụ ịdagha. Ayi egudekwanu ike ono, Nchileke adụ ayi ono gude dụa ndu ọdo. Ọ kwa ẹge ayi yị l'iphe-ẹhuka ono, nyịberu anyibẹ, Kuráyisutu jeru ono bụ ẹge ayi yịkwaphu l'ike ono, nyịberu anyibẹ, Kuráyisutu adụ ayi ono. Ọ -bụru l'ayi eje iphe-ẹhuka; unu makwaru l'iphe-ẹhuka ono, ayi eje ono bẹ bụkwa ẹge ee-shi tẹ Nchileke dụa unu ike; bụkwaruphu ẹge Nchileke e-shi dzọta unu. Teke bụ lẹ Nchileke adụkwanu ayi ike; ọo ya bụ l'ono bụ iphe unu e-gude t'obu shihu unu ike teke unu a-nọdu ata nshi; l'eje iphe-ẹhuka ono, ayi eje ono. Ọobuje ayi -nyata unu; ayi asụ l'ayi maru l'unu e-vudoshia ike. Iphe ayi arịje iya ẹge ono bụ l'ayi marua l'ọ bụ-a ẹge unu yị l'iphe-ẹhuka, ayi eje; bụ ẹge unu yịkwaphu l'ike ono, Kuráyisutu adụ ayi ono.
Ụnwunna ayi; iphe ayi eme t'unu maru bẹ bụkwa k'iphe-ẹhuka, ayi jeru lẹ Éshiya. Ẹhu, a kparu ayi b'a kpatabekwaru ayi; k'ọphu ọ dụ l'e boru ayi ivu, nyikworu ayi olu. Ọ tsụta-bekwaru ayi l'ẹhu; k'ọphu ayi ẹ-te shidu rịkwadua l'ayi e-mekochaa nọdukwadu ndzụ ọdo. Mbụ; l'ayi shi rịkwaa l'e kpewaru ayi nkfugbu. Obenu l'iphe ono shikwa bụru iphe e-me t'ayi ba anọdu arị l'ọ bụ ayi a-dụ ike dzọta onwayi; gbahaa t'ayi woru onwayi ye Nchileke l'ẹka, bụ iya bụ Nchileke, egudeje ike; mee t'onye nwụhuru anwụhu shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ. 10 Ọ dzọtaru ayi l'ẹjo ọgu ono, gage eri ayi ishi ono. Ọ kwaphu ẹge ono bẹ ọo-nọduje adzọ ayi. Ọo ya bụ ẹke ayi ewojeru ẹnya tupyoo l'ọo-dzọta ayi ọdo. 11 Unubẹdua; unu yekwaruphu ayi ẹka; kfuje nụru ayi Nchileke. Ọo ya bụ k'ọphu aa-dụkwanu l'igwe ekele Nchileke ekele k'ẹhu ayi; ekele iya k'eze-iphe-ọma, o meru ayi; l'ọ nụwaru olu igweligwe ndu ekfu anụ iya nụ.
Pọlu agbanwe iphe, ọ tụberu k'ememe
12 Obu ayi meru t'o doo ayi ẹnya l'ẹ ta atụjodu umere ayi atụjo; ntuphu-ire ta dụ iya; ketekete m'a -bya l'ẹhu ayi l'unu. Umere ayi daburu adaburu l'ifu Nchileke. Ono abụru iphe ayi gude eku onwayi k'iche. Ẹ tọ bụkwa lẹ mmamiphe kẹ madzụ b'o shi; ọ kwa eze-iphe-ọma, Nchileke eme. 13 Iphe ayi ederu unu kwa iphe unu a-dụ ike gụta; maru iphe o kfuru. Mu elekwa ẹnya l'oo-mekochaa dokota unu ẹnya ọhuma; 14 mbụ iphe ono, ẹ-te dofubebedu unu ẹnya nta-a ono. Unu amaru lẹ mbọku Eswe kẹ Nnajiufu ayi, bụ Jisọsu ono bẹ oo-nwe iphe unu a-dzọbe ọkpa gude ayi asa nsasa; ayịbedua enwekwaruphu iphe ayi a-dzọbe ọkpa gude unubẹdua l'asakwaphu nsasa.
15 O doru mu ẹnya l'unu gude ayi asa nsasa; bụ̀kwanu iya meru iphe mu sụru lẹ mu a-byaodu bya ajịa unu; k'ọphu abyabya mu a-bụru uru gbaaru unu ụzo labụ. 16 Ije mu bụ lẹ mu e-shi l'ibyia nk'unu jee Masedóniya. Mu -ladẹ alala; mu abatafụa ọdo; k'ọphu unu e-duwa mu ru ije tẹ mu jeshia Judíya. 17 ?Unu tubesu lẹ mu shi agha onwomu aghagha teke ono, mu shi tụbe ije mu ẹge ono? ?T'unu rịru lẹ mu ekfuje iphe nke mu l'ọ bụ ndiphe? L'ọ kwa ndiphe asụje: “Iye;” sụkwaphu: “Wawa” l'ugbo lanụ ono. 18 Tụswekwa! Ọ kwa ẹge Nchileke l'onwiya bụ onye gbaru t'e gude ire iya ẹka; bụ ẹge iphe mu ekfu gbaru t'e gude iya ẹka. Mbụ lẹ mu -sụ: “Iye” b'ọ bụ “Iye”. Mu -sụ: “Wawa” b'ọ bụ “Wawa”. 19 Lẹ Jisọsu Kuráyisutu ono, bụ Nwatibe Nchileke, Sáyilasu kfuru unu okfu iya; Tímoti ekfuaru iya unu; mbẹdua l'ishi onwomu ekfukwaaru iya phụ unu ono ta bụkwa ọgharu-ọ-ghachi; mbụ onye bụ: ọ -sụ: “Iye”; yọ sụkwaphu: “Wawa” l'ugbo lanụ ono. Iphe o gbe bụru kwa lẹ Kuráyisutu ono -sụwa: “Iye” bẹ oomeje iphe o kfuru. 20 Ọo ya bụ lẹ Nchileke shi l'ẹhu Kuráyisutu ono emeebekota iphemiphe ọbule, yẹbe Nchileke kweru ụkwa iya. Ọo ya kparu iphe ayi eshije iya l'ẹka sụ l'ono kwa ẹge ọ dụ, bụ iya bụ “Amenu”; k'ọphu ee-shi ẹge ono kwabẹ Nchileke ugvu. 21 Ọ kwa Nchileke bụ onye emeje t'ayi l'unu tụko shi Kuráyisutu l'ẹka vudoshia ike; bụkwaru iya phụ fọtaru ayi. 22 O meru ayi iphe-ọhubama; koshi l'ayi bụ ndu nk'iya bya eworu Ume-dụ-Nsọ nk'iya ye ayi l'ọkpoma t'ọ bụru itumo iphe oo-mekochaa meeru ayi.
23 Ọ bụ Nchileke; bẹ bụ ekebe mu; m'ọ -bụdu ire-lanụ bẹ mu ekfu-a. L'iphe kparu iphe mu haru ọbya Kọ́rintu bụlekwaphu tẹ mu ba abaru unu m̀bà nshinu kẹ nwa teke ono. 24 Ayi te emekwa t'ayi tubujeeru unu iphe unu e-kweta; keshinu unu vudoshi ike l'ekwekwe, unu kweru kẹ Kuráyisutu. Iphe ayi shiberu ite iya gbe bụkwaru t'ayi tụko mee t'ẹhu kafụa unu ọtsoshi ẹna ike.