Ndu Eze
k'ẹbo
1
Ehezáya ezi t'e jeru iya l'agwa Bálụ Zebọbu
Ya ndono; Éhabu anwụhutsulephu; ndu Móabu awata okwefuru ndu Ízurẹlu íkè.
Yọ bụru teke ono; bẹ Ehezáya shi l'ọnu ụlo-eli iya lẹ Samériya bya adaa; meka onwiya iphe. Yo zia ndu ozi iya; sụ ẹphe: “T'ẹphe je lẹ Bálụ Zebọbu, bụ agwa ndu Ẹ́kuronu; je akpata ishi t'a maru; ?ya a-kaa mma l'iphe ọwaa, mekaru iya nụ-a?”
Ya ndono; ojozi-imigwe, shi l'ẹka Ojejoje asụ Elayija kẹ Tishibe: “T'o gbeshi je je ajị ndu ozi eze ndu Samériya ono: ‘?Bụ l'ọo lẹ Nchileke ta nọdu l'alị Ízurẹlu; meru iphe unu eje lẹ Bálụ Zebọbu, bụ agwa ndu Ẹ́kuronu ọkpata ishi tọo?’ Ojejoje, bụ Nchileke sụru: ‘L'ẹ too shihekwa l'oshi-azẹe ono, ọ daburu ono gbeshi. Ọ bụakwa maa.’ ” Yo kfutsua ẹge ono; mbụ Elayija; tụgbua.
Ndu ozi ono abya alakfuta eze; yọ jị ẹphe: “?Nanụ ẹge ọ dụ; bẹ unu latakebewaru ẹge-a?”
Ẹphe asụ iya: “L'o nweru nwoke, byakfutaru ẹphe bya asụ ẹphe t'ẹphe jekfu eze ono, ziru ẹphe ozi ono; je asụ iya: ‘Ọwaa iphe Ojejoje ekfu: Ọ sụru: ?Bụ l'ọo lẹ Nchileke ta nọdu l'alị Ízurẹlu; meru iphe iizi t'e jeru ngu ọkpataru ishi lẹ Bálụ Zebọbu, bụ agwa ndu Ẹ́kuronu tọo? Ẹ to nwekwa l'i shi l'oshi-azẹe ono, ịize ono gbeshi. Ị bụakwa maa.’ ”
Eze asụ ẹphe: “Nwoke ono, byakfutaru unu bya ekfuaru unu iphe ono; ?nanụ ẹge ọ gbaru.”
Ẹphe asụ iya: “L'o yeru uwe, e meru l'ẹji anụ. Iphe, o keru l'ukfu abụru akpọ anụ.”
Ehezáya asụ: “Ọ kwa Elayija kẹ Tishibe.”
Ehezáya ezi t'e je egude Elayija
Eze eziwaphu onye ishi, achị ụkporo ndu sọja labụ lẹ ndu sọja iri; bya eyeru iya ndu sọja iya ono t'ẹphe je egude Elayija. Ẹphe erua; onye ishi ndu sọja ono ejekfu Elayija l'eli ugvu l'ẹke ọ nọ; je asụ iya: “Nggụbe onye kẹ Nchileke; eze sụru t'i nyizita!”
10 Elayija asụ onye ishi ụkporo ndu sọja labụ lẹ ndu sọja iri ono: “Ọ -bụrua lẹ ya bụ onye kẹ Nchileke; tẹ ọku shikwa l'imigwe bya ekegbushia nggu l'ụkporo ndu sọja labụ lẹ ndu sọja iri ono, nggu l'ẹphe yị ono.” Ya ndono; ọku eshiwaphu l'imigwe bya ekegbushia yẹle ụkporo ndu sọja labụ lẹ ndu sọja iri ono.
11 Eze abyakwa bya ezi onye ishi ụkporo ndu sọja labụ lẹ ndu sọja iri ọdo; bya eyeru iya ndu sọja iya ono t'ẹphe je egude Elayija. Ẹphe erua; onye ishi ndu sọja ono asụ iya: “Nggụbe onye kẹ Nchileke; eze sụru t'i nyifuta ẹgwegwa!”
12 Elayija asụ iya: “Ọ -bụrua lẹ ya bụ onye kẹ Nchileke; tẹ ọku shikwa l'imigwe bya ekegbushia nggu l'ụkporo ndu sọja labụ lẹ ndu sọja iri ngu ono.” Nchileke eshiwaphu l'imigwe ye ọku; yọ bya ekegbushikota onye ishi ono yẹle ndu sọja iya.
13 Ya ndono; eze abyakwa bya ezi onye ishi ụkporo ndu sọja labụ lẹ ndu sọja iri ọdo; k'ẹto ya yẹle ndu sọja iya. Ẹphe erua; onye ishi ndu sọja ono enyikfube Elayija l'ẹke ọ nọ; je ebyishiru iya ikpere; rọlahaa ya; sụ: “Nggụbe onye kẹ Nchileke; byiko; tẹ ndzụ dzua ya rụ; yẹle ụkporo madzụ labụ l'ụmadzu iri-wa, bụ ndu ozi ngu-wa. 14 Lewaru ẹge ọku shi l'imigwe bya ekegbushia ndu ishi ndu sọja labụ phụ, vuhawa ụzo bya; mẹ ụkporo ndu sọja labụ l'iri iri phụ, ẹphe l'ẹphe yịgbaa phụ. Ọlobu; byiko; tẹ ndzụ dzua ya rụ l'ẹke ị nọ.”
15 Ya ndono; ojozi Ojejoje ono asụ Elayija: “T'o tsoru iya nyifuta. T'ẹ b'ọ tsụkwa iya egvu!” Elayija egbeshi tsoru iya nyifuta; ẹphe ejekfushia eze.
16 Elayija asụ eze: “Lẹ Ojejoje, bụ Nchileke sụru: ‘?Bụ l'ọo l'ẹ-to nwedu Nchileke, nọ l'alị Ízurẹlu, ịi-kpata ishi; meru iphe i ziru ndu ozi ngu t'ẹphe jeru ngu ọkpataru ishi lẹ Bálụ Zebọbu, bụ agwa ndu Ẹ́kuronu. Eshinu ọphu i meru iya ẹge ono; b'ẹ tịi gbeshikwa l'oshi-azẹe ono, ị daburu ono. Ị bụakwa maa.’ ” 17 E megee; Ehezáya anwụhu ẹge ono, Ojejoje shi l'ọnu Elayija kfua ono.
Ehezáya ta mụtadu nwata nwoke. Yọ bụru nwunne iya; mbụ Joramu bẹ bụru eze nọ-chia ẹnya iya; l'afa, kwe Jehoramu Jehoshafatu afa labụ, ọ wataru ọchi ndu Júda.
18 Iphe ọdo, meeberu nụ teke Ehezáya shi achị; mẹ iphemiphe ọbule, yẹbedua meru b'e dekotaru l'ẹkwo, e deshiru iphe meru nụ l'oge ndu eze Ízurẹlu.