Ẹkwo k'ẹbo,
Pyita
deru
1
Ẹkwo-ozi-wa shi l'ẹka mbẹdua, bụ Sáyịmonu Pyita. Mu bụ onye ejeru Jisọsu Kuráyisutu ozi; bya abụkwaruphu onye ishi-ozi iya.
Ndu mu ede iya anụ bụ unubẹ ndu ono, kwetaru woru onwunu ye Nchileke l'ẹka ẹge ono, ayịbedua kwetakwaruphu ono. Ekwekwe ono, ayi l'ayi ha kwetaru ono bẹ shi Jisọsu Kuráyisutu l'ẹka. Jisọsu Kuráyisutu ono bụ Nchileke; bya abụkwaruphu Onye Ndzọta ayi. Ọ kwa l'o nwenukaru obu-ọma; meru iphe o kwetaru t'ayi l'unu tụko kwetakota nk'iya ẹnya-nhamụnha.
Mu ekfukwaru Nchileke t'o mee t'unu kafụa ọmaru yẹbe Nchileke; yo mekwaaphu t'unu kafụa ọmaru Nnajiufu ayi, bụ Jisọsu ọgbodo amaru eje. T'eze-iphe-ọma; mẹ ẹhu-agu, shi iya l'ẹka rubekwa unu ẹka; yo rubekwa iya k'etsushi iya.
Nchileke kuru unu; fọta unu
Ayi maru Nnajiufu ono; maghee ya amaghe; mbụ onye ono, bụ iya kuru ayi t'ayi bya t'ayi l'iya gbaru mgba l'ọdu-biribiri iya; mẹ l'iphe-ọma ono, ọonoduje eme ono. Ọ bụ amama ono, ayi maru iya ono bẹ Nchileke shi gude eze ike nk'iya; nụ ayi iphe bụ iphe mkpa iya dụru ayi l'ọ ha; t'ayi gude nọduru iya ndzụ; l'emekwaphu umere, ekoshi l'ayi akwabẹ iya ugvu. Ọ bụ eze ike iya ono b'o gudekwaphu kweshia ayi ụkwa iphe, dụkota mma ọgbodo adụdu; mbụ ụkwa iphe kariru ọtu ọnu iya. Ọo ya bụ k'ọphu unu e-gudekwanu k'ụkwa iphemiphe ọbule ono, o kweshiru ayi ono ghaaru omebyishi onwonye ono, ndu mgboko-a emebyishi onwẹphe ono azụ. Ishi iya abụru l'ẹphe eyeebeje ọnu l'ẹgu ẹjo iphe anọduje agụ ẹphe. Unu gudekwaphu k'iphe ono, o kweshiru unu ụkwa iya ono t'unu lẹ Nchileke gbaru mgba meje umere ọma ono, oome ono. Ọo ya bụ t'unu kebeje ẹhu see t'unu meje umere ọma yekwa l'ekwekwe, unu kweru kẹ Nchileke. Iphe, unu e-yekwa l'umere ọma ono abụru ọmu t'iphe dojee unu ẹnya. Iphe, unu e-yekwa lẹ k'iphe-odo-ẹnya abụru t'unu kpadeje onwunu. Iphe, unu e-yekwa l'ọkpade onwonye abụru ọtaru iphe nshi. Iphe unu e-yekwa l'ọtaru iphe nshi abụru t'unu kwabẹje Nchileke ugvu. Iphe, unu e-yekwa l'ọkwabe Nchileke ugvu abụru oyeru ụnwunna, unu l'ẹphe tụko ye onwunu l'ẹka Kuráyisutu obu. Iphe, unu e-yekwa l'oyeru ụnwunna obu abụru t'unu yeru onyemonye ọbule obu. Ọ -bụru l'egbe umere ono bẹ unu hawaru t'ọ bụru ụra, raru unu; bẹ unu ta abụhekwa 'ọ-ga-lẹ-mkpa. Yo gbe mee t'amama, unu maru Nnajiufu ayi, bụ Jisọsu Kuráyisutu ka unu ore ìrè l'ẹhu. Teke bụkwanu l'o nweru onye woru onwiya ye Kuráyisutu l'ẹka; iphe ono kpamụkpamu t'erubewa iya ẹka; onye ono dụkwa l'ọ bụ onye ìshì; mbụ l'onye ọbu ta aphụdu ụzo. Onye ono bẹ gbekwanu zahawanu l'ọo Jisọsu bẹ safụkotaru iya iphe dụ ẹji ono, o metakotaru kpube onwiya teke ono, ẹ too woduaru onwiya ye Kuráyisutu l'ẹka ono.
10 Ọo ya bụ; ụnwunna mu; ọ kwa unu bụ ndu Nchileke kuru; fọta unu; bya emee unu; t'unu bụru ụnwu iya. Ọ bụ iya kparu iphe unu e-kebeje ẹhu eme t'unu gude umere unu ekoshi l'unu bụphu ụnwu iya ọbu l'oswiya; lẹ teke unu emewa iphe ono l'ọ ha bẹ ẹ-to nwehekwa l'unu eshiswee ụzo. 11 Ọ -bụru l'unu emewa iya ẹge ono b'ẹ tọ dụhekwaa iphe a-nọ-chighe unu ụzo t'unu ba abahụshi l'ẹke Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu bụ eze gbururu jeye; mbụ Jisọsu Kuráyisutu ono, bụ iya bụ Onye Ndzọta ayi ono.
12 Ọ kwa iya kparu iphe mu eme tẹ mu nyatajẹkpeleruphu unu iphemiphe ọbule ono; è guderu l'unu makọtawaru iya; bya evudoshiwa ike l'ọkpuberu okfu ono, e ziru unu ono. 13 Mu arị l'ọ ka mma tẹ mu nyatakọtaru unu iphemiphe ọbule ono nta-a, mu nọkwadu-a ndzụ-wa; gude iya yeshiru unu ọ́kú. 14 Ishi iya abụru lẹ mu marua l'oge nka-ezekuna mu eruwa; bụ iya bụ ẹge Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu koshiru mu. 15 Mu e-keshikpelephu ẹhu anyataru iya unu; k'ọphu bụ l'unu ta azahahẹdu iya azaha; mbụ je akpaa lẹ teke mu ta nọhedu.
Ugvu, Nchileke kwabẹru Kuráyisutu
16 Lẹ teke ayi ziru unu k'ike Jisọsu Kuráyisutu, bụ Nnajiufu ayi; mbụ iya bụ ike ono, oo-gude bya ọdo ono; b'ẹ tọ bụkwa akọ-ife, madzụ rịtaru l'ọriri iya; bẹ ayi kọru unu. Ayịbedua gudekpokwaa ẹnya ayi phụa ọdu-biribiri iya. 17 Ayi l'iya tụkoru nọdu l'ẹke ono teke Nchileke kwabẹru iya ugvu; bya anụ iya ọdu-biribiri, dụ egvu; teke olu, shi l'ọdu-biribiri ọphu kakọta nụ sụru: “Ọwaa bụ Nwata iya kẹ nwoke, ya yeru iya obu. Oomeje; ẹhu atsọ iya ẹna.” 18 Ayịbedua nụkwaru olu ono, shi l'imigwe kfua iphe ono; kẹ l'ayi tsokwanu nọdu l'ugvu ono, dụ nsọ ono.
19 Ọ kwa iya kparu iphe ayi kafụaru okweshi ike; l'iphemiphe ọbule ono, ndu nkfuchiru Nchileke kfuhawaru ono bẹ bụkota ọkpobe okfu l'ọ ha. Unu ngabẹjekwa nchị; mee iphe ẹphe kfuru; l'ọ bụtsukwaa ya phụ bụ l'unu eme ọhuma. Iphe ọbu bụ l'ozi ẹphe ono bẹ bụ iphoro; nọdu lẹ mgboko-a, iphe dụ ẹji meru; yọ gbahụkota oswi kẹ tsụbalangu-wa. Iphoro ono a-nọdulephu jeye nchi abọhu; Kuráyisutu abya ọdo. Kuráyisutu ono a-dụlephu l'ọ bụ mkpọ-kpodo nchi-abọhu, anọduje echi pamụpamu lẹ gẹrigeri nchi-abọhu. Oo-me; iphoro iya ono angakọta unu obu. 20 Obenu l'ọphu katsụkpo nụ, bụ ọphu unu e-bebekpoodu maru bụ l'ẹ tọ dụdu onye a-dụ ike gude uche k'ẹka iya maru iphe iphe ono, ndu nkfuchiru Nchileke deru l'ẹkwo okfu Nchileke ono bụ. 21 Ishi iya abụru l'ozi ono, ndu nkfuchiru Nchileke shi anọduje ezi teke ndiche ono ta bụdu iphe ẹphe rịtaleruphu l'uche ẹphe. Ọ bụ Ume-dụ-Nsọ edu ẹphe; ẹphe ekfua okfu, shi l'ẹka Nchileke.