Sámẹlu
k'ẹbo
1
Dévidi anụ k'anwụhu Sọlu
Sọlu anwụhutsulephu; Dévidi eshi l'ọgu ono, o gbushiru ndu Amalẹku ono lata bya anọo abalị labụ lẹ Zíkulagu. Yo rua mbọku ọphu kwe iya ẹto; a bya ele ẹnya; nwoke lanụ, eshiwa l'ọdu ọgu Sọlu phẹ rua yẹle uwe iya, a gbajashịru agbajashi; ọwaa ẹja, nọ ya l'ishi. Yọ byakfuta Dévidi; bya ebyishi ikpere; gude kwabẹ iya ugvu. Dévidi ajị iya ẹke o shi.
Yọ sụ Dévidi: “L'ọ bụ l'ọdu ọgu ndu Ízurẹlu; bẹ ya shi gbalaa.”
Dévidi ajị iya: “?Nanụ ẹge ọ dụ? T'ọ kọoduru iya.”
Yọ sụ Dévidi: “Lẹ ndu Ízurẹlu gbakwaru ọso l'ifu ọgu. Ndu ọphu daru nụ; nwụshihu aha l'igwe; k'ọphu bụ lẹ Sọlu yẹle nwatibe iya; mbụ Jonátanu; bẹ nwụhukwaru nụ.”
Dévidi ajị nwokorọbya ono, bụ iya bya akọoru iya iphe ono; sụ iya: “?Nanụ ẹge i shi maru lẹ Sọlu yẹle nwatibe iya; mbụ Jonátanu bẹ nwụhuru nụ?”
Nwokorọbya ono abya akọoru Dévidi: “L'o nweru ẹge o meru; ya anọdu lẹ Ugvu Gilobówa. Sọlu l'onwiya anọdu l'ẹke ono dakobe arwa iya. Ụgbo-ịnya yẹle ndu agba iya nụ l'achị iya kẹ kpabẹ-kpabẹ.” Ya ndono; Sọlu abya aghaa ẹnya; phụ mu; bya araku mu. Mu ajị iya iphe mu e-me. Yọ jị mu onye mu bụ. Mu asụ iya: “Lẹ mu bụ onye Amalẹku.” Yọ sụ mu: “Tẹ mu bya evudo-nyabe iya gbua ya; kẹle ya nọwa dzẹedzee ndzụ!”
10 “Mu ejenu je evudonyabe iya; woru iya gbua; kẹ l'o doru mu ẹnya l'ọ -daruwa alị b'ọ bụwa iya ọnwu. Mu abya ekputa iya okpu-eze iya; gbata iya echi-ẹka iya. Yọ bụru iya bẹ mu wotaru nggụbe onye nwe mu nụ l'ẹke-a.”
11 Dévidi yẹle ndu ono, etso iya nụ eye ẹka l'uwe ẹphe; gbajashịa ya. 12 Ẹphe araa ẹkwa; gụa aphụ; swịa ẹgu jeye l'urẹnyashi l'okfu ẹhu Sọlu yẹle nwatibe iya kẹ nwoke, bụ Jonátanu; mẹ kẹ ndu sọja Ojejoje, bụ ọnu-ụlo Ízurẹlu ono, e gude ogu-mbeke gbugbushia ono.
13 Dévidi abya ajị nwokorọbya ono, byaru iya odoru iphe ono; sụ iya: “?Bụ awe b'i shi?”
Yọ sụ iya: “Lẹ ya bụkwa nwatibe onye Amalẹku, bụ mbyamụmbya.”
14 Dévidi ajị iya: “?Bụ ngụnu meru iphe ẹ tị tsụdu egvu k'ọhali ẹka gbua onye Ojejoje wụru manụ l'ishi?” 15 Dévidi abya ekua onye lanụ l'ụnwu-okorọbya iya; sụ iya: “T'o je egbuta nwoke ono tọgbo!” Yo je egbuta iya tọgbo; yọ nwụhu. 16 Dévidi asụ iya: “T'ọchi ngu tukokwaru ngu l'ishi; kẹ l'i gudewa ọnu ngu gbaa onwongu ama l'ọ bụ nggu gburu onye Ojejoje wụru manụ l'ishi.”
Dévidi agụ aphụ Sọlu yẹle Jonátanu
17 Dévidi abya agụa egvu-aphụ ẹhu Sọlu yẹle nwatibe iya; mbụ Jonátanu; 18 bya asụ t'e zia ndu Júda ẹge aagụje egvu-aphụ ono. Ẹpha egvu ono bụ “akfụ.” Ẹke e deru iya bụ l'ẹkwo Jasha.
19 “Ùgvù ngu; nggụbe Ízurẹlu;
b'e gbuwaru tọgbo l'eli ugvu!
Unu lewaru ẹge ndu ike zẹtsua!
20 T'ẹ b'e kfukwa iya lẹ Gatụ;
ọphu a rakwa iya arara
lẹ mbadụzo ndu Ashikelọnu;
k'ọphu ẹhu ta awatadụ ọtso
ndu Filisutayịnu ẹna;
ndu akpapyị ono awata ọtu okokooko.
21 Unubẹ ugvu Gilobówa;
t'iji ba adakwaru unu;
ọphu mini achịkwaru unu;
ọphu alị, emehuje iphe
'abụhekwa nk'unu.
Kẹ l'ọ bụ l'eli unu
b'a nọ merua iphe,
ndu ike nọ egudeje
egbobuta onwẹphe l'ọgu.
Mbụ l'iphe, Sọlu egudeje
egbobuta onwiya l'ọgu
ta abụhedu iphe, a nyịru manụ.
22 Akfụ Jonátanu te ejejekwa
gbaru ẹka; l'ẹ b'o gvuta
anụ ndu ike nọ;
ọphu ogu-mbeke Sọlu ta alajẹkwa
l'ẹ b'o kuta mee madzụ;
yo ji iya ejiji.
23 Sọlu; mẹ Jonátanu;
shi dụ ugvu l'ẹnya;
bụru ndu e yeru obu.
Ẹphe tụgbaru lẹ ndzụ;
tụgba l'ọnwu.
Ẹphe shi ka ugo ome kọrokoro;
ka agụ agburu-ẹhu.
24 Unubẹ ụnwanyi Ízurẹlu;
unu raa ẹkwa Sọlu;
mbụ onye ono, yeru unu
uwe uswe, ama mma ono;
mbụ onye ono,
gude mkpọla-ododo
memashia uwe,
unu yeru l'ẹhu ememashi ono.
25 Unu lewaru ẹge
ndu ike zẹtsua l'ọgu!
L'eli ugvu b'e gburu Jonátanu;
yọ daburu.
26 Mu agụ aphụ ẹhu ngu;
nwunne mu Jonátanu;
I shi bụnukaru mu
onye vu oke aswa.
Obu, i shi yeru mu;
bẹ dụkwa biribiri.
Ọ dụ biribiri karia
n-yemobu k'ụnwanyi.
27 Unu lewaru ẹge
ndu ike zẹtsua!
Ngwa-ọgu, eegudeje alụ ọgu
bụkotawa ọ-la-l'iyi!”