Ẹkwo k'ẹbo, Pọlu deru nụ Ndu
Tesalonáyika
1
Ẹkwo-ozi ọwaa shi l'ẹka mbẹdua, bụ Pọlu alarụ chọchi Tesalonáyika, bụ ndu kẹ Nchileke, bụ Nna ayi; mẹ Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu. Ndu mu l'ẹphe gbakọru ẹka ede iya bụ Sulivánọsu; mẹ Tímoti.
Tẹ Nchileke, bụ Nna; mẹ Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphu t'unu buru l'ẹhu-agu.
Ikpe, Kuráyisutu e-kpe teke ọ byaru
Ụnwunna ayi; ọ dụkwa l'ọ bụ ụgwo; ayi ejiru iya; mbụ l'ayi anọdujelephu ekeleru unu Nchileke ekele; okfu l'ọ bụ iphe gbaru ayi l'ememe. Iphe ọbu bụ l'ekwekwe, unu kweru kẹ Nchileke bẹ eshihulephu ike ọgbodo eshihu eje; obu, unu yeru ibe unu l'ẹhu l'ẹhu akakwaphu nshinu eje ejeje. Ọ bụ iya meru iphe ayịbedua l'onwayi egudeje unu asa nsasa l'iphe bụ chọchi Nchileke. Ishi nsasa ayi abụru l'unu richiru obu; kwelekwaphu l'iphe unu kweru: l'ẹge ono, eeme unu kpakpawowo ono; mẹ l'iphe-ẹhuka ono, unu eje ono.
Ono abụru iphe unu e-gudekwanu ẹka mawarụru nta-a l'ọo oswi-okfu; lẹ Nchileke ekpeje ikpe nhamụnha. Ọ bụ iphemiphe ọbule ono, amụtsuaru unu ono e-me; unu adụ kẹ ọbahu l'ẹke Nchileke bụ eze, bụ iya bụ iphe ọbu, unu anwụ ọnwu iya ọbu. Nchileke bẹ bụ onye emeje iphe nhamụnha; mbụ l'iphe bụ ndu ono, meru; unu eje iphe-ẹhuka ono l'ẹphe ha bẹ oo-mekwaphu t'ẹphe jee iphe-ẹhuka. Unubẹdua ọbu, aakpa ẹhu nta-a bẹ oo-me; unu enweru onwunu. Yọ bụkwaruphu ẹge ono b'oo-me ayịbedua. Teke oo-me iphe ono bẹ bụ teke Nnajiufu e-shilephu l'imigwe bya yẹle ụnwu ojozi-imigwe iya ono, bụ ẹphe e-koshi ẹge ike iya hatabe nshinu ono. Oo-gude ọku, ere raphuraphu; shi l'imigwe bya bya agwaa ndu ẹ-ta madụ Nchileke ọchi; mẹ ndu ẹ-te emedu iphe ozi-ọma k'ẹhu Nnajiufu ayi, bụ Jisọsu kfuru. Ọchi ọbu, aa-gwa ẹphe ọbu bụ l'ee-bufu ẹphe l'ifu Nchileke; je edobe ẹphe l'ẹke ẹphe a-nọdu laa l'iyi jeye lẹ tutu yoyo. Ẹke ono bẹ ẹphe a-nọdu; ẹphe ta abyadụ bya aphụkwadu Nnajiufu ayi ẹnya ọdo; ẹphe ta aphụhe ọdu-biribiri iya; mẹ ike iya. 10 Ono bụ iphe e-me mbọku ono, ọo-bya ono; k'ọphu ndu nk'iya; mbụ ndu kwehawaru nk'iya a-kwabẹ iya ugvu; jakwaa ya phụ ajaja. Unubẹdua l'onwunu bẹ a-nọdukwaphu l'ẹke ono, ndu nk'iya nọ ono; okfu l'unu kwetaru ozi ono, ayi byaru bya ezia unu ono.
11 Ọo ya meru iphe ayi anọdujelephu ekfu anụ Nchileke l'okfu ẹka unu; tẹ Nchileke ayi ono mee unu t'unu dụ kẹ ọnodu ndzụ ono, o kuru unu oku iya ono; mẹ t'o gude ike nk'iya; mee t'unu dụ ike mejee iphe dụ mma, agụ unu agụgu ememe; yo mekwaaphu t'o dzua òkè mbụ ndzụ ono, unu nọ ono; okfu l'unu kweru nk'iya. 12 Ọo ya bụ k'ọphu ee-shi l'ẹka unu; kwabẹ ẹpha Nnajiufu ayi, bụ Jisọsu ugvu; Nchileke eshikwanu l'ẹka Nnajiufu ayi, bụ Jisọsu kwabẹ unubẹdua ugvu. Iphemiphe ọbule ono bẹ Nchileke e-shikota l'eze-iphe-ọma iya; mẹ kẹ Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu mekota.