Ẹkwo k'ẹbo, Pọlu deru nụ
Tímoti
1
Ẹkwo-ozi-wa shi l'ẹka mbẹdua, bụ Pọlu; mubẹ onye Nchileke kuru; mee tẹ mu bụru onye ishi-ozi Kuráyisutu Jisọsu. Ọ bụ Nchileke ono bẹ ziru mu tẹ mu je ekfuaru ndiphe kẹ ọkpobe ndzụ ono, o kweru ụkwa iya lẹ ya e-shi l'ẹka Kuráyisutu Jisọsu nụ ayi ono.
Onye mu ede iya anụ bụ nggụbedua, bụ Tímoti ono, mu yeru obu ono; mbụ nggụbe onye ono, dụwa l'ọ bụ nwa mu ono.
Tẹ Nchileke, bụ Nna; mẹ Nnajiufu ayi, bụ Kuráyisutu Jisọsu meeru ngu eze-iphe-ọma; yọ phụaru ngu imiko; mekwaaphu t'ẹhu dụ ngu agu.
Pọlu etu Nchileke ẹpha; l'adụkwaphu Tímoti ike
Mu etu Nchileke ẹpha; yẹbedua ono, mu gude obu iphoro ejeru ozi ẹge nna mu oche phẹ jeru iya ẹya; obu ta awa mu awawa. Iphe bụ teke mu ekfu anụ Nchileke: eswe l'ẹnyashi bẹ mu anyatajẹ tua ya ẹpha l'okfu ẹhu ngu. Tímoti; mu nyatakwaru-a ẹnya-mini ono, gbakahụru ngu l'ẹnya ono. Yọ bụru iya meru iphe obu ngu egbu mu egbugbu. Mbụ; l'ọ kfụbe agụshi mu ike tẹ mu lẹ nggu phụfua ọdo; k'ọphu ẹhu-ọtso-ẹna e-jikwanu mu ọkpoma. Mu anyatajẹkwa ọkpobe ekwekwe ono, i kweru kẹ Nnajiufu ayi ono. Ekwekwe ono bẹ nne ngu oche; mbụ Lóyisu; mẹ nne ngu; mbụ Yunáyisu vuhaodu ngu ru ụzo kweta. Yo dokwaa mu phụ ẹnya l'ọ kwaphu ẹge ono bẹ nggụbedua kwetaru. Ọ kwa iya meru iphe mu anyataru ngu iya; sụ t'i mekwaa iphe-ọma ono t'o reje ire; bụ iya bụ iphe-ọma ono, Nchileke shi l'ẹka ono, mu byiberu ngu l'ishi ono; nụ ngu teke ono, mu kfuru nụ Nchileke l'okfu ẹka ngu ono. Lẹ Ume-dụ-Nsọ ono, Nchileke nụru ayi ono ta bụkwa Ume, emeje t'ayi atsụ egvu. Ume-dụ-Nsọ, ọ nụru ayi bụ ọphu anụje ayi ike; Ume, emeje t'ayi yeru ibe ayi obu; bya abụru Ume, emeje t'ayi dụ ike kpade onwayi.
Ọo ya bụ; t'ẹ b'ọ dụkwa ngu iphere okfuru ndiphe l'ị bụ kẹ Nnajiufu ayi. Ọphu iphere mbẹdua, e gude okfu ẹhu iya tụa mkpọro-a 'adụjekwa ngu. Iphe ii-gbe mee bụ t'i jee òkè iphe-ẹhuka nke ngu l'iphe-ẹhuka ono, ayi eje l'okfu ozi-ọma ono. Nchileke bẹ e-mekwa ngu-a tẹ ike ejeje iya dụ ngu. Ọ bụ Nchileke ono bụ onye dzọru ayi; kua ayi t'ayi bya abụru ndu nk'iya. Ishi iya ta bụkwa l'ọo kẹ iphe-ọma, ayi metaru l'onwayi. Ishi iya bụlekwaphu l'ọ bụ iphe ọ tụbehawaru l'ọ bụ ẹge ono bẹ ya e-me iya. Ọ bụlekwaphu eze-iphe-ọma, o meru ayi. Eze-iphe-ọma ono b'o shihaakwaru l'ẹka Kuráyisutu Jisọsu mehaodururu ayi; bẹ yẹbe Nchileke mederu mgboko-a. 10 Obenu lẹ nta-a b'ọ bya emee; a phụgbaru eze-iphe-ọma ono; okfu lẹ Kuráyisutu Jisọsu ono, bụ Onye Ndzọta ayi ono bẹ byawaru l'eli mgboko-a; bya emebyiwa ike kẹ anwụhu. Nta-a b'o shiwa l'ozi-ọma ono mee tẹ ndzụ ono lụfuta iphoro; mbụ; ndzụ ono, bụ: a -nọduwa iya; ta anwụhuhe anwụhu ono.
11 Ọ kwa Nchileke ono bẹ fọtaru mu tẹ mu bụru onye a-nọdu ara ozi-ọma ono arara; bụru onye ishi-ozi iya; bya abụkwaruphu onye ezi iya ezizi. 12 Ọ kwa iphe ono kparu iphe mu ejekota iphe-ẹhuka-wa, mu eje-wa; ọphu to gbe bụkwa l'iphere iya adụje mu. Ishi iya abụru lẹ mu maru onye mu woru onwomu ye l'ẹka; yo doo mu ẹnya ọhuma l'ọo-dụ ike kwakọbe iphe ono, o yeru mu l'ẹka ono jeye mbọku ikpe ono. 13 Tsotakpelekwaphu ọkpobe okfu ono, i nụru mu l'ọnu ono t'ọ bụru iya a-nọduje akpọziru ngu ụzo ẹge ii-shije ekfu okfu. Gudekpelekwaphu ekwekwe ono, i kweru kẹ Kuráyisutu ono; mẹ obu ono, i yeru ndu ọdo ono ẹge iigude iya. Iphe ono bẹ tụkokwa bụru iphe shikota l'atụgbabe ono, ayi lẹ Kuráyisutu Jisọsu tụgbaberu bụru nanụ ono. 14 Kwabẹlekwaruphu ẹnya l'ọkpuberu okfu ono, Ume-dụ-Nsọ yeru ngu l'ẹka ono. Ọ kwa Ume-dụ-Nsọ ono, bu ayi l'ime ono e-me ngu; nggu adụ ike letakota iya ẹnya.
15 Mgbẹ ị marua lẹ ndu kẹ Éshiya, mu l'ẹphe ayịje eje ozi-a bẹ gbadowaru mu nụ l'ẹphe ha; gbakashịhu; mbụ jeye lẹ Fáyigẹlosu; mẹ Hemójinizu. 16 Tẹ Nnajiufu phụaru ndibe Onẹsíforosu imiko; okfu l'ọ bụ iya shi anọduje adụ mu ike; iphere mu ta dụ iya ẹge-a, mu nọ lẹ mkpọro-a. 17 Teke o rutaru Rómu; b'ọ wataru mu achọcho jeye teke ọ phụru mu. 18 Tẹ Nnajiufu yetabukwaaru iya ẹka; tẹ Nchileke phụaru iya ru imiko mbọku ikpe ono. Nggụbedua l'onwongu bẹ marua ẹge o yetaberu mu ẹka lẹ Éfesọsu.