Ozi, Ndu Ishi-Ozi Jeru
1
Onye-ukfu-l'ọha, bụ Tiyọ́filosu; ẹkwo, mu vu ụzo deeru ngu bẹ mu deru iphe bụ iphe Jisọsu meru; mẹ iphe bụ iphe o ziru l'ọ ha shitakpo lẹ mbụ; jeye teke Nchileke wobaru iya l'imigwe. Ọ byaru bya ala l'imigwe; yo shi l'ẹka Ume-dụ-Nsọ karụ ndu ono, ọ fọtaru t'ẹphe bụru ndu ishi-ozi iya ono iphe ẹphe e-me. O jeru iphe-ẹhuka; bya anwụhu; nwụhutsua; bya eteta nọdu ndzụ. Yọ bya anọo ụkporo abalị labụ. L'ime ụkporo abalị labụ ono b'o woru onwiya koshi t'ẹphe maru lẹ ya nọ ndzụ. O koshibetaru ẹphe onwiya; k'ọphu ẹ-to nwedu ẹphe onye atụ ẹgo kẹ wo: ?a maru m'ọ nọo ndzụ. Ẹphe gude ẹnya ẹphe phụa ya; yo kfuaru ẹphe ẹge Nchileke, bụ eze e-shi medzua iphe ọ watawaru ememe. Yo nweru teke ẹphe l'iya nọkobe; yọ sụ ẹphe: “Unu ba alụfukwa lẹ Jerúsalemu. Unu nọdukwa kwabẹru iphe ono, Nna sụru lẹ ya a-nụ ono, bụ iya bụ iphe-ọma-wa, ya kfuru unu-wa. Lẹ Jọnu gude mini mee baputizimu; ọ bụ l'a -nọlephu nwa abalị olemole nta-a bẹ ee-gude Ume Nchileke mee unu baputizimu.”
Ya ndono; ndu ishi-ozi ono edzukobelephu ẹphe lẹ Jisọsu; ẹphe ajị iya: “Nnajiufu; ?ọ gbawaru teke ịi-nuphu ndu Ízurẹlu alị-eze ẹphe ọbu azụ tọo?” Jisọsu asụ ẹphe: “L'ẹ tọ gbadu unu l'ọma mbọku ọbu mẹ teke ọbu, Nna iya gudewa ẹka iya tụa l'onwiya. Obenu lẹ Ume-dụ-Nsọ a-bya unu l'ẹhu; mee unu; unu eshihu ike; k'ọphu unu e-je Jerúsalemu; jee Judíya; jee Samériya; jekotakpoo ẹkemeke ọbule lẹ mgboko gbaa mgburumgburu; je ekfua iphe unu phụru, meru l'ẹhu iya.”
Jisọsu ala l'imigwe
(Mak 16:19-20; Luk 24:50-53)
Yo kfugetsulephu ẹge ono; ẹphe atụko ele iya ẹnya; Nchileke ewolia ya; urukpu eworu iya domia.
10 Ẹphe evudo elekwadua ẹnya l'akpamigwe l'ẹke ono l'o mihugetsuaru ono; unwoke labụ, yeru uwe ọcha abya evudonyabe ẹphe; 11 sụ ẹphe: “Unubẹ unwoke Gálili; ?bụ ngụnu meru iphe unu vudo ele akpamigwe. Jisọsu ono, e dufuru l'ẹke, unu nọ lashia l'imigwe ono bẹ bụhukwaphu ẹge ono, unu ele iya; yọ bahụ l'imigwe ono bụ ẹge oo-gude bya ọdo.”
Onye e gude edochi ẹnya Júdasu
12 Tọ dụ iya bụ; ẹphe eshi l'ugvu ono, eekuje Olivu ono latashia Jerúsalemu. Ugvu ono bẹ dụ iphe ha l'ọ bụ mkpirikpi manyịru; m'e -shi lẹ Jerúsalemu. 13 Ẹphe erulephu Jerúsalemu; bahụshia l'ime ụlo k'eli eli; shi lẹ k'alị laa lẹ k'eli iya, bụ iya bụ ẹke ẹphe nọkpoo anọno. Ndu ono bụ: Pyita; Jọnu; Jémusu; Ánduru; Fílipu; Tọ́mosu; Batólomiyu; Mátiyu; Jémusu Álufiyọsu; ọwaa Sáyịmonu, onye adzọ t'alị ndu Ju nọduru ndu Ju; mẹfua Júdasu, bụ nwatibe Jémusu. 14 Ẹphe l'ụnwanyi nọkwaphu l'ẹke ono; mẹkwaphu Méri, bụ iya bụ nne Jisọsu; mẹ unwunne Jisọsu kwaphu. Ẹphe atụko l'ẹphe ha je anọdu l'ẹkalanu; gude obu lanụ ekfu anụ Nchileke.
15 Yo be ujiku lanụ l'ẹphe dzukoberu ẹge ono; ẹphe rukwaru ụkporo ishingu l'ẹke ono; Pyita egbeshi; sụ ẹphe: 16 “Ụnwunna mu; iphe ono, e dehawaru l'ẹkwo okfu Nchileke l'oo-me ono rekotaakwaru; bụ iya bụ iphe ono, Ume-dụ-Nsọ shihawa l'ọnu Dévidi kfua lẹ kẹ Júdasu ono; bụ iya bụ onye ono, du ndu byaru bya egude Jisọsu ono. 17 Júdasu ono b'e shi gụru yeru ayi; yo shi yịru l'oje ozi-wa, ayi eje-wa.”
18 O gude okpoga, a kfụru iya l'ẹjo iphe o meru; zụa alị. Yo metsua daa; sugbua onwiya; ẹpho agbafuhu iya; akụrepho iya l'ọ ha ekposhihu. 19 Iphe bụ ndu Jerúsalemu mgburumgburu anụkota iphe ono, meru nụ ono. Ẹphe eworu alị ono gụa Akeludáma l'okfu-alị ẹphe, bụ iya bụ “Ẹgu-mee.”
20 “L'e dekwaru l'ẹkwo Egvu-Ọma; sụ:
‘T'ẹgbara kfụkwaa l'ufu iya;
t'ẹ b'ọ dụkwa onye e-bu iya ebubu.’* 1:20 Egvu 69:25.
E dekwaaphu; sụ:
‘T'onye ọdo nọ-chikwaa ẹnya iya
l'oje ozi, o shi eje.’ 1:20 Egvu 109:8.
21 “Ọo ya bụ l'aa-fọta onye lanụ t'o tsoru ayi. T'onye ono bụkwaru onye tsohawaru ayi jekota ẹkemeke ọbule, ayi lẹ Nnajiufu, bụ Jisọsu jekpooru; 22 tsube teke Jọnu shi eme baputizimu jeye mbọku, e dufuru Jisọsu ono l'ẹke ayi nọ kuba l'imigwe. Onye ono e-tsoru l'ekfu iphe ayi phụru lẹ kẹ Nnajiufu, bụ Jisọsu; bụ iya bụ l'o shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ.”
23 Ya ndono; ẹphe abya akfụbe ụmadzu ẹbo: Jósẹfu, ọphu eekuje Basábasu, ẹpha etushi iya bụ Jọ́sutosu; ọwaa onye ọdo, eekuje Matáyasu. 24 Ẹphe abya ekfuru nụ Nchileke; sụ: “Nggụbe Nnajiufu; nggụbe onye maru obu onyemonye ọbule; koshi ẹphe onye ọphu ị fọtaru l'ime ụmadzu ẹbo-wa 25 t'ọ nọ-chia ẹnya Júdasu; bụru onye ishi-ozi; meje iphe ono, Júdasu haru; lashia ẹke gbaru iya nụ ono.” 26 Ẹphe eworu ẹnwa tụa; yọ daaru Matáyasu. E woru iya yekobe lẹ ndu ishi-ozi iri lẹ nanụ ono.

*1:20 1:20 Egvu 69:25.

1:20 1:20 Egvu 109:8.