Émọsu
1
Ọwaa bụ ozi, Émọsu ziru. Émọsu yị lẹ ndu eche atụru lẹ Tékowa. Ọwaa bụ iphe ọ phụru l'àphụ̀ l'okfu ẹhu ndu Ízurẹlu teke Uzáya shi bụru eze ndu Júda; Jeróbuwamu Jehowashi abụru eze ndu Ízurẹlu. L'ọ phụtsuaru àphụ̀ ono; b'a nọru afa labụ; bẹ alị nmadẹru jijiji.
Ikpe, ee-kpe ndu obutobu Ízurẹlu
Émọsu sụru:
Lẹ Ojejoje nọokwa lẹ Ugvu Záyọnu l'aba mba;
nọdukwaphu lẹ Jerúsalemu l'ede edede.
Ẹke ndu, eche atụru
anọduje eche atụru
kpọshihuwaru nkụ;
eli eli Kamẹlu anwụkotawa kpaa.
Ojejoje sụru:
“Lẹ keshinu ndu Damásukọsu
chịwaru ẹka ye l'ome ẹjo iphe;
e-gude ọwaa ekfu;
ẹphe eme ọdo eye iya;
bẹ ya te eselakwaru ẹphe
ẹka azụ l'oke ẹhu-eghughu
iya; kẹ l'ẹphe kụwaru ndu
Gíledu pyaapyaa;
l'ọbu onye gude
mgbọro-ígwè l'echi ereshi.
Ya a-tụ ọku l'ụlo Hazẹlu;
t'ọ dzụkota iphe bu ụlo,
Bénu-Hadadu kpụru;
yo shihutsua ike.
Ya a-kụkposhi obu-edukfu Damásukọsu.
Ya e-gbu onye eze ono,
nọ lẹ nsụda Avenu ono; gbua onye ono,
mpalẹka-eze nọ l'ẹka lẹ Bẹ́tu-Ídẹnu ono.
Ndu Áramu; bẹ aa-kpụ lẹ ndzụ laa Kíru.”
Ono iphe Ojejoje ekfu ndono.
Ojejoje sụru:
“Lẹ keshinu ndu Gáza chịwaru
ẹka ye l'ome ẹjo iphe;
e -gude ọwaa ekfu;
ẹphe eme ọdo ye iya
bẹ ya te eselakwaru ẹphe
ẹka azụ l'oke ẹhu-eghughu iya;
kẹ l'ẹphe kpụru mba ophu lẹ ndzụ
bya eworu ẹphe ye l'ẹka ndu Édọmu.
Ya a-tụ ọku l'ụpho-mkpuma Gáza;
yọ dzụkota iphe bụ ụlo,
a kpụru;
yo shihu ike l'ime iya.
Ya e-mebyishi onye eze,
nọ lẹ Ashudọdu;
yẹle onye ono, mpalẹka-eze
nọ l'ẹka lẹ Ashikelọnu ono.
Ya a-dabẹ ndu Ẹ́kuronu ẹka l'ẹhu
jeye teke ndu Fílisutiya
a-lakọta l'iyi l'ẹphe ha.”
Ono iphe Ọkaribe-Kakọta-Nụ ekfu ndono.
Ojejoje sụru:
“Lẹ keshinu ndu Táya chịwaru
ẹka ye l'ome ẹjo iphe;
e -gude ọwaa ekfu;
ẹphe eme ọdo eye iya;
bẹ ya te eselakwaru ẹphe
ẹka azụ l'oke ẹhu-eghughu iya;
kẹ l'ẹphe kpụru mba l'ophu lẹ ndzụ
woru ye l'ẹka ndu Édọmu;
shi ẹge ono woru ndzụ,
ẹphe l'unwunne ẹphe gbaru
nmaa phulaphula.
10 Ya a-tụ ọku l'ụpho-mkpuma Táya;
yọ dzụkota iphe bụ ụlo,
a kpụru;
yo shihu ike l'ime iya.”
11 Ojejoje sụru:
“Lẹ keshinu ndu Gáza chịwaru
ẹka ye l'ome ẹjo iphe:
e -gude ọwaa ekfu;
ẹphe eme ọdo eye iya;
bẹ ya te eselakwaru ẹphe
ẹka azụ l'oke ẹhu-eghughu iya;
kẹ l'o gude ogu-mbeke chịa nwunne iya ọso;
t'ọ phụru iya imiko lẹ phuu;
kẹ l'ẹhu ghuleru iya phụ
eghughu ẹge ono tụgburu;
ọphu obu-ọku nk'iya ta dazitabua adazita;
tọ du onye dụru ike gọ-zita iya agọ-zita.
12 Ya a-tụ ọku l'ụpho-mkpuma Témanu.
Yọ dzụkota iphe bụ ụlo,
a kpụru;
yo shihu ike lẹ Bọzura.”
13 Ojejoje sụru:
“Lẹ keshinu ndu Amọnu chịwaru
ẹka ye l'ome ẹjo iphe;
e -gude ọwaa ekfu;
ẹphe eme ọdo eye iya;
bẹ ya te eselakwaru ẹphe
ẹka azụ l'oke ẹhu-eghughu iya;
kẹ l'ụnwanyi, dụ ime l'alị Gíledu;
bẹ ẹphe washịru ẹpho;
okfu l'ẹphe eme tẹ ókè-alị ẹphe ka ụsa.
14 Ya a-tụ ọku l'ụpho-mkpuma Rába;
yọ dzụkota iphe bụ ụlo,
a kpụru;
yo shihu ike l'ime iya.
Aa-nọdu echi mkpu ọgu l'ẹke ọgu ada;
oke phẹrephere a-nọdu ephe;
l'oke mini, achị nụ.
15 Aa-kpụ eze ẹphe lẹ ndzụ;
kpụa kpụa ndu bụ ishi
l'alị-eze iya laa alị ọdo.”
Ono iphe Ojejoje ekfu ndono.