Ẹkwo, Pọlu deru nụ Ndu
Kọlósi
1
Ọwaa bụ ẹkwo-ozi, mubẹ Pọlu ede. Mu bụ onye Nchileke fọtaru; mee mu tẹ mu bụru onye ishi-ozi Kuráyisutu Jisọsu. Onye mu l'iya gba mgba ede iya bụ nwanna ayi, bụ Tímoti.
Ndu ayi ede iya anụ bụ ndu kẹ Nchileke; ndu ọphu nọ lẹ Kọlósi; mbụ ụnwunna ayi ndu ọphu woru onwẹphe ye Kuráyisutu l'ẹka; ẹphe l'iya atụgbabewa bụru nanụ.
Tẹ Nchileke, bụ Nna ayi meeru unu eze-iphe-ọma; yo mekwaaphu t'unu buru l'ẹhu-agu.
Okfu anụ Nchileke;
l'etu iya ẹpha
Ayi anọdujelekwaphu etu Nchileke ẹpha, bụ iya bụ Nna kẹ Nnajiufu ayi, bụ Jisọsu Kuráyisutu teke ayi ekfu anụ iya l'okfu ẹhu unu. Iphe kparu iya nụ bụ l'ayi nụwaru k'ekwekwe, unu kweru kẹ Kuráyisutu; nọdu iya l'ẹka; unu l'iya atụgbabe bụru nanụ. Ayi abya anụkwaaphu l'unu yeru ndu kẹ Nchileke l'ẹphe ha obu. Ekwekwe ono, unu kweru kẹ Kuráyisutu ono; mẹ obu ono, unu yeru ndu ọdo ono bẹ gbabẹru ọkpa l'iphe ono, unu ele ẹnya iya ono. Iphe ọbu, unu ele ẹnya iya ọbu bụ iphe ono, Nchileke kwakọberu unu l'imigwe ono. Yọ bụru iphe ono, ọ kwakọberu unu l'imigwe ono bẹ bụ iphe ọbu, e meru; unu amaru teke ono, a byaru bya ezia unu ozi-ọma ono, bụ ọkpobe okfu ono. Ozi-ọma ono erekwa ire l'ẹkemeke ọbule; bya atụkokwaphu mgboko jegbaru. Yọ bụru ẹge ono bụ ẹge o jegbaru l'ẹke unu nọ; l'ere ire lẹ ndzụ unu keshinu mbọku, unu nụru iya; yo doo unu ẹnya ọhuma; mbụ iphe eze-iphe-ọma Nchileke ono bụ. Ọ bụ Epáfurasu, bụ onye ayi yeru obu; onye ayi l'iya tụko eje egbe ozi lanụ-a bẹ bụ onye ziru unu ozi-ọma ono. Epáfurasu ono bụ onye koshiwaru lẹ ya bụ onye e gude ire iya ẹka l'ojeru Kuráyisutu ozi. Yọ bụru iya nọ-chiru ẹnya ayi l'ibyiya nk'unu; tẹmanu b'ọ bụkwa iya phụ kfuru ayi k'obu ono, Ume-dụ-Nsọ meru; unu eyeru ibe unu ono.
Ọo ya meru iphe ayi ta tụ-gbejedu ẹka l'okfu anụ Nchileke l'okfu ẹhu unu keshinu teke ono, ayi nụru l'unu wowaru onwunu ye Kuráyisutu l'ẹka ono. Ayi anọduje ekfu anụ Nchileke t'o mee unu t'unu makọtajeru iphe bụ uche-obu iya; mẹ t'o shi l'ẹka Ume-dụ-Nsọ nụkwaphu unu mmamiphe ọphu e-meje t'uche-obu iya doo unu ẹnya. 10 Ọo ya bụkwanu k'ọphu unu a-nọdu emeje umere, e-mekwanu tẹ ndzụ unu l'ọ ha bụru iphe unu e-gude akwabẹ Nchileke ugvu; unu emekwaphu iphe dụ Nchileke mma l'iphemiphe ọbule, unu eme ememe. Unu eshi ẹge ono meje iphe bụ iphe-ọma tekenteke; kakwaphu ọma onye Nchileke bụ. 11 Ayi anọdujekwaphu ekfu anụ Nchileke sụ t'o gude ike iya ono, dụ biribiri ono; mee unu t'unu shihu ike ọgbodo eshihu; k'ọphu unu a-dụje ike gude ọta-nshi nwejeru obu l'iphemiphe ọbule, byaru unu. 12 Ayi ekfuje anụ iya sụ t'o mee t'unu gudejekwaphu ẹhu-ọtso-ẹna tuje Nchileke, bụ Nna ẹpha l'iphemiphe ọbule ono. Okfu l'ọ bụ iya bụ onye meru; unu abụru ndu gbaru tẹ unu lẹ ndu nk'iya gbaru mgba l'iphe ọ kwakọberu ndu nk'iya l'ẹke ono, bụ iphoro nọkota iya ono, bụ iya bụ ẹke Nchileke bụ eze. 13 Okfu l'ọ dzọfutawaru ayi l'ẹke ẹkpuru-ọchi nweru ike; bya ewota ayi je edobe l'ẹke Nwa iya ono, o yeru obu ono bụ eze. 14 Nchileke shi l'ẹka Nwa iya ono gbata ayi; bya agụkwaaruphu ayi nvụ l'iphe dụ ẹji, ayi meshiru.
Kuráyisutu bụ
Ọkaribe-Kakọta-Nụ
15 Ọ bụ Kuráyisutu bẹ koshiru ayi egbe onye Nchileke bụ; mbụ Nchileke ono, ẹ te egudejedu ẹnya phụ ono. Ọ bụ Kuráyisutu ono bẹ Nchileke doberu l'ọnodu, kakọta nshinu l'iphe bụ iphemiphe ọbule, o meru ememe. Kuráyisutu ono bẹ nọha-oduru bẹ Nchileke meshideru iphemiphe ọbule. 16 Yọ bụru l'ẹka iya bẹ Nchileke shi mekota iphe bụ iphemiphe ọbule, bụ ọphu nọ l'imigwe; mẹ ọphu nọ lẹ mgboko: ọphu eegudeje ẹnya phụ; mẹ ọphu ẹ te egudejedu ẹnya aphụ; mbụ ndu eze ojozi-imigwe; mẹ ndu bụ nnajiọha; mẹ ndu bụ eze l'ẹphe ha; mẹ ndu ọphu ekfu iphe eme nụ, nọkota l'imigwe. Ọ bụ yẹbedua, bụ Kuráyisutu ono bẹ Nchileke shi l'ẹka iya; mee iphemiphe ọbule; bụru iya b'o meru iya doberu. 17 Yẹbedua l'onwiya vukota iphemiphe ọbule ụzo nọduhawa. Yọ bụkwaruphu ike nk'iya b'o gude mee iphemiphe ọbule, Nchileke meru ememe; yọ nọdukota l'ẹke Nchileke doberu iya. 18 Ọo ya bụ ishi; kpọ-kfuru l'ugwẹhu iya ono; mbụ chọchi. Ọ bụ iya bụ ẹke ndzụ k'ugwẹhu ono futaru. Yọ bụkwaru iya phụ bụ onye ivuzọ, Nchileke vutsukpo ụzo mee; yo shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ; k'ọphu ọo-bụ iya e-wota ọnodu mbụ l'iphemiphe ọbule, Nchileke meru ememe. 19 Ọ bụ Nchileke bẹ chịru iya l'obu iya; mee t'ọ bụru l'ẹhu Nwa iya bẹ aa-phụkota iphe yẹbe Nchileke bụ; 20 mẹ t'ọ bụkwaruphu l'ẹka Nwa iya ono bẹ ya e-shi mee tẹ yẹle iphemiphe ọbule dụ lẹ mma. Nchileke eshi ẹge ono gude mee ono, Nwa iya lọkaru teke ono, ọ nwụhuru l'oshi-osweru ono mee tẹ okfu ba dụheru yẹbe Nchileke; mẹ iphemiphe ọbule, o meru ememe. Mbụ l'ọ bụ l'ẹka Nwa iya ono bẹ ya e-shi mee iphemiphe ọbule, nọ l'imigwe; mẹ ọphu nọ lẹ mgboko tẹ yẹle yẹbe Nchileke dụ lẹ mma.
21 Unubẹdua yịkwaphu lẹ ndu ẹphe lẹ Nchileke dụ lẹ mma ọbu. Okfu l'o nwekwaruphu teke unubẹdua shi anọduje eme umere, koshiru l'unu ta madụ Nchileke. Yọ bụru ẹjo iphe unu shi anọduje arị l'ọriri; l'eme iya ememe bẹ shi mee unu; unu abụru ọhogu Nchileke. 22 Obenu lẹ nta-a bẹ Nchileke shiwa lẹ ndzụ, Nwa iya shi nọdu l'eliphe-a; mẹ anwụhu, ọ nwụhuru; mee t'unu l'iya dụ lẹ mma; k'ọphu Nwa iya ono e-duta unu; unu abụru ndu dụru Nchileke iche, ẹ-ta dụdu ẹke aata unu ụta; ọphu unu 'abụdu ndu aamaru ẹjo ẹka; gbururu jeye; yo duta unu bya akfụbe l'ifu Nchileke ono. 23 Obenu l'iphe unu mefutaje bụ l'unu e-kweshilekwaphu ike l'iphe unu kweru; shihu ike l'ọ bụ ẹge-a ọkpa-ụlo emeje ụlo; yo shihu ike-wa. Unu be ekwekwe t'o nweru onye a-bya emee unu t'unu wofu obu l'iphe ono, unu ele ẹnya iya ono. Mbụ iphe ono, unu shi l'ozi-ọma ono, unu nụru ono dụbe ele ẹnya iya ono. Ozi-ọma ono, unu nụru ono bẹ bụkwa iya-a bụ ozi-ọma ọphu e zigbakotaru mgboko mgburumgburu; yọ bụkwaru iya phụ bẹ Nchileke ziru mbẹdua, bụ Pọlu tẹ mu je ezia ya ndu ọdo.
Ozi, Pọlu ejeru Chọchi
24 Nta-a bẹ ẹhu atsọkpoo mu ẹna; kẹ l'ọo okfu ẹhu unu bẹ mu gude eje iphe-ẹhuka-wa. L'ọ kwa iphe-ẹhuka-wa, mu eje nta-wa bẹ mu gude eyeta ẹka; eme t'o dzua edzudzu mbụ iphe ọphu phọdukwaduru l'iphe-ẹhuka ono, Kuráyisutu gude okfu ẹhu ugwẹhu iya; mbụ chọchi jee ono. 25 Ọ bụ Nchileke ono, bụ onye fọtaru mu nụ tẹ mu bụru nwozi chọchi ono bẹ ziru mu ozi-wa tẹ mu zia unu. Ozi ọbu, o ziru mu ọbu bụ tẹ mu mee unu t'unu tụko iphe ya kfuru makọtaru; 26 mu emekwaaphu t'a maru iphe ono, Nchileke tụberu lẹ ya e-me ono. Iphe ono b'o shi domia edomi; k'ọphu ẹ to nwebua onye majẹru iya nụ keshinu ọphu o keru mgboko-a. Obenu l'ọ bya erua nta-a; yọ bya ekoshi iya ndu ọphu bụ ndu nk'iya; ẹphe amaru iya. 27 Nchileke bẹ chịhawaru iya achịchi dobe: l'ọo ndu bụ ndu nk'iya bẹ ya e-koshi iphe ono, ya shi domia edomi ono. L'ọo ẹphe; bẹ ya e-koshi iya t'ẹphe maru iya. T'ẹphe maru iphe ono, kpọru ọtukota ọnu iya; bya adụ biribiri; bụ iya bụ iphe ọ tụberu lẹ ya e-meru iphe bụ mba, nọ lẹ mgboko-a. Iphe ọbu, o shi domia edomi ọbu bụ lẹ Kuráyisutu bu ebubu l'ime obu unu. Yọ bụru Kuráyisutu ono emeje t'ayi woru ẹnya tupyoo l'ayi lẹ Nchileke a-gbaru mgba l'ọdu-biribiri iya. 28 Ọ bụ okfu ẹhu Kuráyisutu ono bẹ ayi anọduje ara arara t'onyemonye ọbule nụa ya. Ayi anọduje alọ onyemonye ọbule ẹka lẹ nchị; gude mmamiphe l'ezi onyemonye iphe; k'ọphu ayi e-shi ẹge ono duta onyemonye ọbule t'ọ bụru onye dụebe mma bya l'ifu Kuráyisutu. 29 Ọ bụ iya meru iphe mu anọduje alịbashi; kebe ẹhu eme ẹge mu e-shi tẹ mu jeebe ozi ono, Nchileke ziru mu ono. Ike, mu egudeje eje iya bẹ bụ ike ono, Kuráyisutu eyeje mu l'ẹhu ono. Ọo ya bụ ike, ere mu ire l'ẹhu.