Dánẹlu
1
Ụmadzu ẹno lẹ ndu eze fọtaru
Yo be l'afa, kwe Jehoyakimu afa ẹto; k'ọphu ọ wataru ọchi ndu Júda; Nebukadineza, bụ eze ndu Bábyilọnu achịta ndu sọja iya bya eyebuta Jerúsalemu. Nnajiufu ahaa Nebukadineza; yọo kpụa Jehoyakimu, bụ eze ndu Júda lẹ ndzụ. Yọ hakwaa ya phụ; yọ haru gwota ụphodu iphe nọtsua l'eze-ụlo Nchileke gude tụgbua; yọ bụru iya ọla Bábyilọnu. Yo rua je egworu iphe ono doo l'ụlo nte iya.
Yo be ujiku lanụ; eze bụ Nebukadineza ezi Ashupenazu, bụ onye ishi ndu ọru l'ufu-eze t'ọ haru ndu Ízurẹlu ono ndu ọphu shi l'eri ndu eze; mẹ l'eri ndu a maru ẹpha ẹphe; dutaru iya. Tẹ ndu oo-le ẹnya iya bụkwaru ụnwu-okorọbya, ẹ ta dụdu ẹke ẹphe nweru ẹkworo l'ẹhu ẹphe. Ẹphe a-bụ ndu dụ ugvu l'ẹnya; ndu ẹ-to nwedu iphe ẹphe ta madụ ẹnya iya; ndu maru mmamiphe; ndu iphe edoje ẹnya ẹgwegwa; bụru ndu gbaru kẹ t'ẹphe jeje ozi l'ufu-eze. Ndu ono; bẹ ọo-kụ-ziru okfu Bábyilọnu; zia ẹphe ẹge eekfuje iya; mẹ ẹge eedeje iya. Ya ndono; eze, bụ Nebukadineza abya asụ t'e shi lẹ nri kẹ yẹbe eze wotaje nri nụ ẹphe mbọku-mbọku. E shikwaphu lẹ mẹe kẹ yẹbe eze nụje ẹphe mẹe. Eze asụkwaphu l'ọo afa ẹto; bẹ ee-gude zia ẹphe iphe. Afa ẹto ono gvụlephu; ẹphe awata ojeru yẹbe eze ozi l'ufu-eze.
Tọ dụ iya bụ: a bya afọo ndu ono. Ndu tso lẹ ndu, a fọtaru bụ: Dánẹlu; Hananiya; Mishẹlu; ọwaa Azaríya. Ẹphe ẹno ono tụko shi l'ikfu ndu Júda.
Ya ndono; onye ishi ndu ọru l'ufu-eze ono abya agụshia ẹphe ẹpha ndu Bábyilọnu. Iphe ọ gụru Dánẹlu bụ Beluteshaza; gụa Hananiya: Sheduraku; gụa Mishẹlu: Míshaku; bya agụa Azaríya: Abedinego.
Aadata Dánẹlu phẹ
Obenu lẹ Dánẹlu kfuru iya kepyaa ya akụ; lẹ ya te eridu nri-eze; ya ta angụ mẹe-eze; k'ọphu ya te egudedu iya merua onwiya. Ya ndono; yọ rọo onye ishi ndu ọru ufu-eze ono; t'ọ ha ya rụ t'ọ dụ ẹge ono, ya kfuru ono.
Nchileke emee tẹ Dánẹlu tụba onye ishi ndu ọru ufu-eze ono l'ẹnya. Yọ wata ọphuru Dánẹlu imiko.
10 Yọ sụ Dánẹlu: “Lẹ ya atsụkwa eze, bụ onye nwe mu nụ egvu; kẹ l'ọ bụ iya; bẹ sụru tẹ ya nụje unu nri ono; mẹ mẹe ono. Ọ -bụru lẹ ya ta nụdu ngu nri ono; nggu awata ọla ẹhu l'ẹke ndu ọphu nọ; bẹ eze e-gbukwa iya.”
11 Dánẹlu abya asụ onye ọphu onye ishi ndu ọru l'ufu-eze ono yeru t'o leta Dánẹlu; Hananiya; Mishẹlu; mẹ Azaríya ẹnya ono 12 t'o gude abalị iri lelee ẹphebe ụnwu ojozi iya ono. Sụ iya l'iphe ọo-nọduje anụ ẹphe t'ọ bụru ẹphe nri nwẹnkinyi bụ mkpẹkwo; mẹ mini. 13 E -megelephu; t'o gbua ẹphe l'ụnwu-okorọbya ono, eri nri-eze ono igo; maru ndu ọphu ụgbugba ẹphe ka mma. Ọ bụwaru iphe ọ phụru l'ẹhu ẹphe bụ ndu ozi iya; bẹ oo-gude meru iphe. 14 Onye ishi ono ekweta ẹge ẹphe kfuru bya egude abalị iri ono lelee ẹphe.
15 A nọtsulephu abalị iri ono; yọ bya egbua ẹphe igo; phụ l'ẹphe kakọta ụnwu-okorọbya ndu ọphu eri nri-eze phụ ẹhu-mma; ka ẹphe ọkporokpo. 16 Tọ dụ iya bụ; onye ono eleta ẹphe ẹnya ono ahaa ẹphe ọnu nri-eze; mẹ mẹe-eze; wata ẹphe ọnu mkpẹkwo.
17 Nchileke emee ụnwu-okorọbya ẹno ono; ẹphe enweru ishi-ẹkwo; gụa ẹkwo; bya enweru mmamiphe. Ọphu; bẹ Dánẹlu; b'o meru; àphụ̀; mẹ nrọ l'edoje iya ẹnya.
18 Tọ dụ iya bụ; afa ẹto phụ, eze tụru phụ agvụlephu; onye ishi ndu ọru l'ufu-eze phụ eduta ụnwu-okorọbya ono dukfushia eze, bụ Nebukadineza. 19 Eze yẹle ụnwu-okorọbya ono l'ẹphe ha; abya ekfugba; yọ bya aphụ l'ẹ t'ọ dụdu ndu ọphu l'ẹphe ha onye ọphu atụru Dánẹlu; Hananiya; Mishẹlu; mẹ lẹ Azaríya. Tọ dụ iya bụ; ẹphe awata ojeru eze ozi. 20 Iphe bụ iphe eze kparu ẹphe ishi, bụ iphe laru lẹ kẹ mmamiphe; m'ọ bụ iphe-odo-ẹnya; bẹ ẹphe akakọtaje ndu amamanshi; mẹ ndu mgbọrogvu, nọkota l'alị-eze iya mma ugbo iri. 21 Yọ bụru ẹge ono b'e shi; Dánẹlu anọduwaru l'ọru ufu-eze jeye l'afa kẹ mbụ, Sáyịrosu, bụ eze wataru achịchi.