O-zi-iphe
1
Ọwaa bụ olu O-zi-iphe; mbụ nwatibe Dévidi, bụ eze lẹ Jerúsalemu.
“Iphemiphe ọbule bụ ori aphụ! Iphemiphe ọbule bụ ori aphụ!” Ono iphe O-zi-iphe ekfu. ?Bụ ngụnu bụ uru, madzụ erita l'iphe bụ akanya, oose lẹ mkpuli ẹnyanwu-a? Ọgbo ọwaa -lụfuta; yo tsee; laa. Ọgbo ọdo etso iya. Obenu lẹ mgboko anọdujelephu ẹge ọ nọ. Ọobuje; ẹnyanwu -hata; yo chia; nyịhu. Yo gude ọso laphu azụ l'ẹke o shije hata. Phẹrephere epheje laa ọhuda. Yo pheru laa isheli. Yo phee mgburumgburu mgburumgburu; laphu azụ l'ẹke o shi. Iphe bụ nggele, nọnu atsọje tsọba l'eze ẹnyimu. Obenu l'ẹnyimu te ejijedu ejiji. Yọ bụru ẹke nggele shi tsọfu; bẹ ọotsolataje azụ. Ẹ to nwedu iphe ẹ-ta akpatajẹdu ike agvụgvu; k'ọphu bụ lẹ madzụ ta atụ-ghedu ọnu iya. Ẹnya te elenyajekwaa iphe; sụ lẹ ya te elehedu; ọphu nchị 'anụnyajekwaa iphe; sụ lẹ ya ta anụhedu. Iphe nọhawa nụ; bụkwa iya phụ e-mekochaa nọdu. Yọ bụru iphe ono, e mejehawa nụ ono; bẹ ee-me ọdo. Ẹ to nwekwa iphe bụ iphe ọphungu lẹ mkpuli ẹnyanwu-wa. 10 ?O nweru iphe nọnu, madzụ e-gbe sụ: “Lenu! L'iphe ọwaa kwa iphe ọphungu.” O gbe nọduhaakwaru; bẹ ọgbo nk'ayi byadẹru. 11 Ndu ọphu nọhawaru nụ; b'ẹ t'a anyatajẹhekwa. Ndu ọphu abyanụ; bẹ ọgbo ọphu, tso iya nụ; ta anyatakwa iya phụ.
Mmamiphe bụ iphe-mmanu
12 Mbẹdua, bụ o-zi-iphe-a shikwa buru lẹ Jerúsalemu; bụru eze ndu Ízurẹlu. 13 Mu eworu obu mu zia; tẹ mu mụa iphe gude mmamiphe; chọfuta iphemiphe ọbule, eme lẹ mkpuli igwe-wa. Ọ bụlephu nsegbu-akanya; bẹ Nchileke meru doberu ụnwu eliphe t'ẹphe seje. 14 Mu lewaru ẹnya l'iphemiphe ọbule, eme lẹ mkpuli ẹnyanwu-wa; phụ l'ẹphe l'ẹphe ha bụ ori aphụ. Ọ dụ l'ọ bụ onye achị phẹrephere ọso. 15 Iphe gberu nggọ b'ẹ te emeghekwa t'ọ kfụru nhamụnha;
ọphu 'a gụ-ghedu iphe ẹ-ta nọdu nụ l'ọgu.
16 Mu byawaru bya arịa ọriri l'onwomu; sụ lẹ mu mawaru mmamiphe nshinu; maswetakota iphe bụ ndu vuhawa mu ụzo bụru eze lẹ Jerúsalemu. Ẹ to nwedu ẹge mmamiphe; mẹ ọkwenya jeru iya, mu ta mahadụa. 17 Mu abya efube ifu; gvulaha ẹnu mmamiphe; t'o doo mu ẹnya; mbụ tẹ mu maru iphe dụ iche l'ọgvu-ememe yẹle ome-eswe. Iphe mu mụtaru abụru l'iphemiphe ọbule ono dụ l'ọ bụ ọchi phẹrephere ọso. 18 Ishi iya abụru l'iphe oke-mmamiphe ewotaje bụ oke-nggụmaphu. Yọ bụru ẹge madzụ aka ọma iphe l'eje; bụ ẹge aphụ a-nọdu aka iya atsọtso.