Ẹkwo, Pọlu deru nụ Ndu
Éfesọsu
1
Ọwaa bụ ẹkwo-ozi, mubẹ Pọlu ede. Mu bụ onye Nchileke fọtaru; mee mu tẹ mu bụru onye ishi-ozi Kuráyisutu Jisọsu.
Mu ede iya anụ ndu kẹ Nchileke, bu lẹ Éfesọsu; mbụ ndu kweru kẹ Kuráyisutu Jisọsu; ẹphe l'iya atụgbabe bụru nanụ.
Tẹ Nchileke, bụ Nna; mẹ Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphu t'ẹhu dụ unu agu.
Ọnu-ọma, shi l'ẹka Kuráyisutu
T'ajaja bụru kẹ Nchileke; mbụ Nchileke ono, bụ iya bụ Nna kẹ Nnajiufu ayi Jisọsu Kuráyisutu ono. Ọ bụ l'ẹka Kuráyisutu ono bẹ ọnu-ọma, dụ l'iche iche ọphu shi l'imigwe shi rube ayi ẹka. Tẹmanu Nchileke emee mgboko b'o vuhawa ụzo shi l'atụgbabe, ayi lẹ Kuráyisutu tụgbaberu fọta ayi t'ayi bụru ndu nk'iya; k'ọphu ayi a-bụ ndu, dụ nsọ; bụru ndu, ẹ-te nwedu ẹkworo l'ifu iya.
Ọ bụ okfu l'o yeru ayi obu; meru iphe ọ chịhawaru iya achịchi dobe: lẹ ya e-shi l'ẹka Jisọsu Kuráyisutu; nata ayi yeru onwiya t'ayi bụru ụnwu iya. Ọ bụ ẹge ono b'ọ dụhawa Nchileke mma l'obu; bụkwaruphu ẹge ọ tụberu tẹ ya mee ya ndono; k'ọphu aa-ja iya ajaja kẹ ụdugburuku eze-iphe-ọma nk'iya ono, dụ biribiri, ọ nụru ayi kẹ mmakanụ ono; mbụ ayịbe ndu ayi lẹ Nwa iya ono, o yeru obu ono tụgbaberu bụru nanụ.
Ọ bụ mee ono, Kuráyisutu lọkaru l'okfu ẹka ayi ono b'o gude gbata ayi. Yọ bụkwaru iya phụ bụ lẹ Nchileke agụaru ayi nvụ l'iphe dụ ẹji, ayi meru. Eze-iphe-ọma ono abụru iphe-ọma, kfụbe ọswa ha nshinu b'o meru ayi ono; mbụ eze-iphe-ọma ọphu ọ kfụbe jaa ẹka ọgbodo ajaja meeru ayi.
O mekwaruphu t'ayi maru iphe; nweru ọkpobe egomunggo; k'ọphu iphe oome e-doje ayi ẹnya; bụ iya bụ l'o meru; ayi abya amaru iphe ono, shi bụru iphe o domiru edomi, bụ iphe ọ kwakọbehawaru t'o shi l'ẹka Kuráyisutu medzua. 10 Iphe ono, Nchileke tụberu lẹ ya e-me teke gbaru nụ ono bẹ bụ l'ọo-chịgbabekota iphe bụ iphe, o keru ekeke l'ọ ha; bụ iya bụ iphemiphe ọbule, nọ l'igwe; mẹ ọphu nọ l'alị. Yọ bya ewota Kuráyisutu mee ishi iya.
11 Ọ bụ Kuráyisutu bẹ ayi l'iya tụgbaberu. Yọ bụru iya meru t'ayi yịru l'iphe ono, o kweru ndu nk'iya ụkwa iya ono. Ọo ya kparu iphe Nchileke emekotaje iphemiphe ọbule ẹge ọ tubuhawaru iya; mee ya ẹge bụ uche-obu iya. Ọ bụ Nchileke ono vuhawa ụzo fọtahawa ayi. 12 Ọo ya bụ t'ayịbedua, bụ ndu ọphu vuhawa ụzo leta ẹnya Kuráyisutu gudeje umere ayi l'ọ ha koshi ẹge biribiri Nchileke habe nshinu.
13 Ẹge ono b'ọ dụkwaphu unubẹdua, bụ ndu ẹ-ta bụdu ndu Ju. Lẹ teke unu nụleruphu ọkpobe ozi-ọma ono, e ziru unu lẹ Nchileke dzọfutawaru unu ono bẹ unu kwetaru kẹ Kuráyisutu; Nchileke egude Ume-dụ-Nsọ, o kweru ụkwa iya mee unu iphe-ọhubama; gude koshi l'ọo ya nwe unu. 14 Ọ bụ Ume-dụ-Nsọ ono ekoshi l'ayi a-natakwaa iphe ono, Nchileke kweru ndu nk'iya ụkwa iya ono, bụ iphe ayi a-nata teke Nchileke a-gbafụta ndu nk'iya; gbafụtagekpo ẹphe ọhuma ọhuma. T'ayi jaa ọdu-biribiri Nchileke ajaja!
Pọlu ekfu anụ Nchileke
15 Ọ bụ iphe ono bẹ meru iphe mu ta habụa okele Nchileke ekele mkpụrumkpuru; shitakpooru teke ono, mu nụru l'unu woru onwunu ye Nnajiufu ayi, bụ Jisọsu l'ẹka ono; mẹ lẹ kẹ obu, unu yekotaru ndu kẹ Nchileke l'ẹphe ha. 16 Mu ekeleje Nchileke ekele; ekfu anụ iya l'okfu ẹka unu tekenteke: 17 tẹ Nchileke ono, bụ Nchileke kẹ Nnajiufu ayi Jisọsu Kuráyisutu; bụ iya bụ Nna ono, bụ ọ-ka-lẹ-biribiri ono nụ unu Ume-dụ-Nsọ, bụ iya e-me t'unu maru mmamiphe; yo koshikwaphu unu Nchileke; k'ọphu unu a-maru iya. 18 Mu ekfujekwaru iya phụ t'o mee obu unu t'ọ phụ iphoro nk'iya; k'ọphu unu a-maru iphe ono, o kuru unu t'unu le ẹnya iya ono; makwaruphu ẹge eze iphe ọphu o kweru ndu nk'iya ụkwa iya habe l'uru; 19 mẹ ẹge ike nk'iya ono, ẹ-te nwedu ẹtu ono emebe ìré l'ẹhu ayịbe ndu kweru kẹ Kuráyisutu. Ike ono, eme ire, bu ayi l'ẹhu ono bẹ bụkwa iphe lanụ yẹle eze ike iya ono, 20 o gude mee Kuráyisutu t'o shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ; woru iya dobe l'ẹka-ụtara iya; bụ iya bụ ọ́kwá, a kwabẹru iya ugvu l'imigwe. 21 Ọ bụ Kuráyisutu bụ ishi l'ẹke ono. Ọ kakọta iphe, bụ ọ-chị-ọha imigwe l'ẹphe ha; mẹ ndu ekfu iphe emenu l'ẹphe ha l'imigwe; mẹ iphe, bụ ndu, bụ ẹphe; bẹ ike nọ l'ẹka l'imigwe; mẹwaru nnajiọha imigwe l'ẹphe ha. Ọ kakwaphu iphe bụ ndu bụ ọnyibe nshinu; mbụ ọnyibe k'eliphe-a; mẹ k'eliphe ọphu abya nụ. 22 Nchileke meru tẹ Kuráyisutu tụko iphemiphe ọbule dzọpyabe l'ọkpa; woru yẹbe Kuráyisutu ono nụ chọchi t'ọ bụru chọchi ishi l'iphemiphe ọbule. 23 Ọ kwa chọchi bụ ugwẹhu Kuráyisutu. Yọ bụru lẹ chọchi bẹ iphe kẹ Kuráyisutu dzuru edzudzu. Yọ bụkwanuru lẹ Kuráyisutu bẹ iphemiphe ọbule kẹ Nchileke dzuru edzudzu.