Ẹ́suta
1
Eze-nwanyi, bụ Vashiti ekwefu íkè
Ọwaa bụ iphe, meru nụ teke Kuzakusẹsu shi bụru eze, achị ụkporo ọnu-ogo ishingu l'ọnu-ogo ẹsaa; shita lẹ Indiya jeye lẹ Itiyópiya. Teke ono bẹ eze, bụ Kuzakusẹsu shi bụru eze lẹ Súsa, bụ ishi obodo ono.
Yo be l'afa, kwe afa ẹto, ọ bahụru l'ọchichi; yọ gbaaru ndu bụ ishi l'alị-eze iya ajị; mẹ ndu ozi iya l'ẹphe ha. Ndu ishi ndu sọja ndu Peshiya yẹle kẹ ndu Mídiya; mẹ ndu nweru ẹnya; mẹ ndu ishi obodo, ọochi l'ẹphe ha b'o kukotaru l'ajị ono. Ajị ono b'ọ gbaru ụkporo abalị tete mgburumgburu. Yo gude oge ono koshi ẹge ya nweberu iphe; ẹge ya habe nshinu; mẹ ẹge ya dụ-bekwaphu biribiri.
A gbatsụlephu ajị onanu; eze ekua ndu bu lẹ Súsa, bụ ishi alị-eze iya bya agbaaru ẹphe ajị abalị ẹsaa k'iche. Onyemonye ọbule b'o kuru l'ajị ono. O kuru ndu ha nshinu; kua ndu ha nwanshị. Ẹke ẹphe nọdu gbaa ajị ono bụ lẹ mgbabu, nọ l'ufu-eze. Iphe, e gude dozia ẹke ọbu bụ ẹkwa ọcha; mẹ ọphu eke urukpu-urukpu. E gude òwúú ọcha; mẹ k'urukpu-urukpu nmakọta l'ishishi ẹkwa ono. Òwúú ono b'e liberu l'echi mkpọla-ọcha, e meru l'itso, e meru l'o gbu nwịinwii mkpuma, a kpọbegbaaru l'ẹke ono. E gude mkpuma, ere ire, dụtsua iche iche chia ọgbodo-alị iya; bya eworu aba ndu eze, e meru lẹ mkpọla-ododo yẹle mkpọla-ọcha doo ya. Okoro, e gude gbaa mẹe mbọku ono bụ ọphu e meru lẹ mkpọla-ododo. Okoro mẹe, nọ l'ẹke ono mbọku ono gbakọtaru iche iche; mẹe eze gataru ahakpọo nshinu. Onyemonye ọbule lẹ ndu ẹbyee ono b'a haru t'ọ ngụa ẹge dụ iya ma; kẹ l'eze kfuru ndu agba mẹe t'ẹphe gbẹje onyemonye ọbule ẹge ọ chọru.
Eze-nwanyi, bụ Vashiti gbakwaruphu ụnwanyi ajị l'ufu-eze, bụ Kuzakusẹsu. 10 Yo be mbọku kẹ ẹsaa teke eze, bụ Kuzakusẹsu ngụwaru mẹe; ẹhu atsọ iya ẹna; yo zi ụmadzu ẹsaa, a hashịru ahaha, ejeru iya ozi; mbụ Mehumanu; Bịzuta; Harubona; Bịguta; Abagụta; Zetaru; mẹ Karụkasu; 11 t'ẹphe je ekuaru iya eze-nwanyi, bụ Vashiti t'o kpuru okpu eze-nwanyi iya bya ekoshi ndu ishi; mẹ onyemonye ọbule, nọ l'ẹke ono ẹge ọoma-be mma; kẹ l'ọ dụ ugvu l'ẹnya. 12 Ya ndono; ndu ozi ono eje ezia ozi, eze ziru; eze-nwanyi, bụ Vashiti ajịka ejeje. Eze avọru ọku ghụa ẹhu.
13 Keshinu ọ bụ ome-l'alị t'eze kpatajeodu ishi l'ẹka ndu maru k'ekemu-alị; mẹ k'ikpe; tẹmanu yo mede iphe, ọ tụberu k'ememe; bẹ eze chị-koshiru ndu mmamiphe, bụ ndu maru iphe, gbaru kẹ ememe; 14 bya abụru ndu katsụa ya ọnodu ntse l'idzu. Ndu ọ chị-koshiru idzu ono bụ Kashena; Shéta; Adụmata; Tashishi; Merẹsu; Masena; mẹ Memukanụ. Ụmadzu ẹsaa ono, shi l'alị Peshiya; mẹ alị Mídiya ono bụ ndu katsụa ọnodu eze ntse; bya abụru ẹphe katsụa nshinu lẹ ndu ejeru eze ozi l'alị ono mgburumgburu. 15 Eze ajị ẹphe: “?Bụ ngụnu bẹ ekemu sụru t'e mee eze-nwanyi, bụ Vashiti; keshinu ọ jịkaru ome iphe yẹbe eze Kuzakusẹsu ziru ndu ozi iya t'ẹphe je ezia ya.”
16 Memukanu anọdu l'ifu eze; mẹ l'ifu ndu ishi ọphu; sụ: “L'eze-nwanyi, bụ Vashiti ta bụlekwa-a eze b'o ngeru ẹka l'ishi nwẹnkinyi; o ngekwaru iya phụ ndu ishi; mẹkpo iphe bụ ndu bu l'iphe bụ edukfu l'edukfu, nọkota l'alị-eze Kuzakusẹsu. 17 Ishi iya abụru l'iphe ono, eze-nwanyi, bụ Vashiti meru ono bẹ ụnwanyi ndu ọphu a-nụkota l'ẹphe ha. Teke ono; to nwehedu onye agụbekwadu nji iya iphe; ẹphe ekfulahaa; sụ: ‘Ọ kwa l'eze-nwanyi, bụ Vashiti bẹ eze, bụ Kuzakusẹsu ziru t'e dutaru iya; yọ jịka ejeje.’ 18 Mbụ; lẹ nchi -bya ejihu ntanụ-a bẹ unyomu ndu ishi ndu Peshiya; mẹ kẹ ndu Mídiya ndu nụru iya nụ a-wata ọgba nji ẹphe okfu. Ẹphe ta akwabẹhedu nji ẹphe ugvu; ẹhu awata oghu unwoke eghughu l'ẹke unyomu ẹphe nọ. 19 Ọo ya bụ; ọ -bụru l'oo-kwe eze ememe bụkwa t'ọ tụa ekemu t'eze-nwanyi, bụ Vashiti ba abyahẹkwa eze l'ifu ọdo. T'eze woru ọkwa eze-nwanyi; nụ nwanyi ọdo, ka iya mma. T'e wokwaruphu ekemu ono dee l'ẹkwo ekemu ndu Peshiya; mẹ ndu Mídiya, bụ ekemu, e ta gbanwejedu agbanwe. 20 Ekemu ono, ịi-tụ ono -ngakọtalephu alị-eze ngu l'ọha; mbụ alị-eze ọphu dụ egvu; ụnwanyi awata ọkwabe nji ẹphe ugvu; tsube lẹ ndu ọphu kakọta nshinu je akpaa lẹ ndu ọphu kakọta nwanshị.”
21 Ọnu ono, Memukanu yeru ono adụ eze mma yẹle ndu ishi ọphu. Eze emee ya ẹge o kfuru. 22 Eze ezia; e jekota l'iphe bụ ọnu-ogo, ọochi; gude okfu-alị ndu nọnu kfuaru ẹphe lẹ yẹbe eze sụru t'ọ bụkwaru nwoke a-bụ ishi l'ufu iya.