Awụfu
1
Ndu Íjiputu akpa ndu Ízurẹlu ẹhu
Ọwaa bụ ẹpha ụnwu Ízurẹlu; ndu tso Jékọpu laa Íjiputu. Onyenọnu bẹ chị ndibe nk'iya lashia ẹke ono. Rúbẹnu; Símiyọnu; Lívayi; Júda; Ísaka; Zébulọnu; Bénjaminu; Dánu; Náfutali; Gádu; mẹ Ásha. Ndu bụ o-shi-l'eri Jékọpu dụ ụkporo madzụ ẹto l'ụmadzu iri l'ẹphe ha. Jósẹfu nọhawa lẹ Íjiputu anọno.
Tọ dụ iya bụ; Jósẹfu l'unwunne iya; mẹ ndu ọgbo onanu l'ẹphe ha anwụshihukota. Obenu lẹ ndu Ízurẹlu nọlee l'azụshi; bya abarahụ l'eje. Ẹphe abya azụa kwatakpọo ha nshinu; k'ọphu ẹphe bya achịko alị ono dzuru.
Ya ndono; onye eze ọphungu, ẹ-ta madu kẹ Jósẹfu achịlahaa ndu Íjiputu. Yọ sụ ndu alị iya: “Unu lenu lẹ ndu Ízurẹlu-a kaakwa ayi l'igwe; l'abyawa ayi ọka ike. 10 Unu byakwa t'ayi gude àkọ̀ lepyabe ẹphe ẹnya; ọdumeka bẹ ẹphe a-kakwa l'igwe. Ọ -bụru l'a nọnyaaru; ọgu daa bẹ ẹphe e-tsokwaru ndu ọhogu ayi; tso ayi ọgu; shi ẹge ono haa alị-a wụfu.”
11 Ya ndono; ndu Íjiputu abya afọo madzụ; mee ẹphe udumalị; sụ t'ẹphe dzujeru ndu Ízurẹlu ozi mkpọ-nyi-ẹnya. Ẹphe bya akpụaru Fero mkpụkpu Pyị́tomu; mẹ mkpụkpu Ramesẹsu t'ọ bụru ẹke aa-kwakọbejeru Fero ẹku iya. 12 Obenu l'o gbe abụje; a -ka ẹphe ọkpa ẹhu; ẹphe egbe ka azụzu; ka l'igwe; ji ẹkemeke ọbule. Ndu Íjiputu akabakpọoru ọtsu ndu Ízurẹlu egvu; 13 bya akabakpọoru ẹphe odzuru ozi mkpọ-nyi-ẹnya. 14 Ẹphe egude ozi mkpọ-nyi-ẹnya mee; ndzụ abụru ẹphe nggụmaphu. Ẹphe akpabẹ ẹphe ozi l'ọyo bụloku; mẹ l'ọdzo ẹja; mẹkwaphu ozi ẹgu. Ozi, ndu Íjiputu edzuru ẹphe abụkotaru ozi mkpọ-nyi-ẹnya.
15 Eze ndu Íjiputu asụ ụnwanyi, eswije ndu Ízurẹlu ime, ẹpha ẹphe bụ Shifura; mẹ Puwa: 16 “Teke unu a-nọdu eswi ụnwanyi Ízurẹlu ime; unu lejee ẹnya; phụ iphe ẹphe mụru. Ọ -bụru nwoke; unu egbua ya. Teke ọ bụ nwanyi; unu ahaa ya t'ọ nọdu ndzụ!” 17 Obenu l'ụnwanyi ono, eswi ime ono atsụ Nchileke egvu; k'ọphu ẹphe ta adụjedu ike ome iphe ono, eze ndu Íjiputu ziru ẹphe ono. Ẹphe ahajẹ ụnwegirima unwoke; t'ẹphe nọdu ndzụ. 18 Ya ndono; eze ndu Íjiputu abya ekukobe ụnwanyi ono, eswije ime ono; sụ ẹphe: “?Nanụ ẹge ọ dụ bẹ unu eme ẹge-a? ?Nanụ ẹge ọ dụ bẹ unu ahaje ụnwegirima unwoke; t'ẹphe nọdu ndzụ?”
19 Ụnwanyi ono, eswije ime ono asụ Fero l'ụnwanyi Híburu ta dụkwa l'ọ bụ ụnwanyi Íjiputu. L'ẹphe shihukwaru ike; k'ọphu bụ lẹ tẹmanu tẹ ụnwanyi, eswi ime ruta; bẹ ẹphe gbe zedawa nụ.
20 Nchileke emeeru ụnwanyi ono, eswi ime ono iphe-ọma; ndu kẹ Ízurẹlu abya azụa; kabaaru l'igwe. 21 Nchileke egude kẹ l'ụnwanyi ono, eswi ime ono atsụ iya egvu; mee ẹphe; ẹphe abya amụtatsua nwa nk'ẹphe.
22 Ya ndono; Fero abya atụaru ndu nk'iya l'ẹphe ha ekemu; sụ: “Ọ -bụru lẹ ndu Híburu mụru nwa; ọ -bụru nwoke; t'e jeje je echee ya lẹ Ẹnyimu Náyịlu! Ọ -bụru nwanyi; t'a haa ya t'ọ nọdu ndzụ!”