Ezekẹlu
1
Aba-eze Nchileke
Yo be l'ọnwa k'ẹno gbaru abalị ise l'afa k'ụkporo l'iri. Teke ono; bẹ mu tso ndu a kpụru lẹ ndzụ; buru l'iku Ẹnyimu Keba. Imigwe ekpuhaa; gheru ọnu; mu aphụshia àphụ̀ bụ iphe Nchileke koshiru mu. Yo be l'ọnwa k'ẹno gbaru abalị ise, l'afa, kwe eze Jehoyakinu afa ise; k'ọphu a kpụru iya lẹ ndzụ; Ojejoje abya ekfuru yeru Ezekẹlu Buzu, bụ onye achịjeru Nchileke ẹja. Ọ bụ l'iku Ẹnyimu Keba lẹ Bábyilọnu b'ọ nọ teke ono, Ojejoje byaru bya ekfuru yeru iya ono. Ọ nọ l'ẹke ono; ike kẹ Ojejoje abya iya l'ẹhu.
Mu abya ele ẹnya; oke phẹrephere, shi l'ụzo isheli egude urukpu, dụ egvu; gude ebemu, egbu mẹremu mẹremu; mẹ iphoro, charu vaa bya anọ-phee mu mgburumgburu. Echilabu iya ekelephu too l'ọ bụ ope. L'ọku ono kwaphu; bẹ iphe ẹno, dụkota l'ọ bụ iphe nọ ndzụ nọkwaphu. Iphe ẹno ono gbakọtaleruphu ụgbugba madzụ. Obenu l'o nwegbaaru ifu ẹno ẹno; mẹ ẹ́bà ẹno ẹno l'ẹhu l'ẹhu. Ọkpa ẹphe kfụgbaaru akfụru. Apata-ọkpa ẹphe adụkotalephu l'ọ bụ k'ụnwu ophoja eswi; l'egbukota mụrumuru l'ọ bụ ope, e teru manụ. Ẹphe kfụkota ẹka, dụ l'ọ bụ ẹka madzụ lẹ mkpuli ẹ́bà ẹno, ẹphe kfụgbaa lẹ mgberemẹku ẹno ẹno ya ono. Ẹphe ẹno ono nwekotaru ifu; nweru ẹ́bà. Ẹ́bà iya ono edegbatsua l'ibe iya. Yọ kpọo giriri chebe ifu l'ụzo ifu; to nwe ẹphe onye jeru ọswiba aswịba.
10 A -bya l'ẹge ifu ẹphe gbaru; ẹphe ẹno ono nwekotaru ifu madzụ l'ụzo ifu; nweru ifu agụ l'ụzo ẹka-ụtara; nweru ifu eswi l'ụzo ẹka-ibyita; nweru ifu ugo l'ụzo azụ ẹphe. 11 Ọ bụ ẹge ono; bẹ ifu ẹphe gbakọtaru. Ẹ́bà iya ono; bẹ jalikotaru ajali. O nwekotaru ẹ́bà ẹbo ẹbo l'ẹhu l'ẹhu; ọphu nọnu edegbabetsua nk'iya lẹ k'ibe iya. Ẹ́bà ẹbo ẹbo ọdo, o fukwaruphu l'ẹhu l'ẹhu b'o gude kpuchitatsua onwiya. 12 Ọphu nọnu; yo chebelephu nhamụnha l'ụzo ifu. Yọ bụje ẹke ume, edu ẹphe shiru; ẹphe awụru tsoru iya; ọphu ẹphe 'aswịbajedu aswịba.
13 Iphe ẹno ono, nọtsua ndzụ ono ekekotalephu l'ọ bụ icheku-ọku; m'ọ bụ itsu-ọku. O -jeru laa ifu; yo jeru laa azụ. Oogbu nwịinwii; ebemu eshi iya l'eme mẹremu mẹremu. 14 Iphe ono, nọtsua ndzụ ono abụje: o -ziru jee l'ifu; yo ziru laa azụ l'ọ bụ ebemu-igwe.
15 Mu elekwadua iphe ono, nọtsua ndzụ ono; bya aphụa ọkpa-ígwè, nọ l'alị; gvutsuaru l'iku iphe ono, nọ ndzụ, nwetsuaru ifu ẹno ono. 16 Ọwaa bụ ẹge ọkpa-ígwè ono gbatsụaru; mẹ ẹge e gude meshia ya: Ọkpa-ígwè ẹno ono gbakọtaru ụgbugba lanụ; l'achakọta l'ọ bụ kìrị́sòlàyìtù; ọphu nọnu; yọ dụ l'e pyokafuru iya l'ibe ya. 17 Yọo bụje teke ẹphe tụgburu; ẹphe echebekota ifu lẹ mgberemẹku lanụ; ọphu ọkpa-ígwè aghazidu aghazi. 18 Igbirimọnu ọkpa-ígwè ono hagbaa l'eli eli; dụkota egvu. Igbirimọnu ọkpa-ígwè ono ẹphe ẹno; bẹ ẹnya kpọleruphu ịyeye-e mgburumgburu. 19 Yọo bụje teke iphe ẹno ono, nọtsua ndzụ ono tụgburu; ọkpa-ígwè ono, nọtsua ẹphe l'azụ ono awụru tso ẹphe. Teke iphe ẹno ono wụ-lihuru; ọkpa-ígwè ono awụ-lihukwaphu tso ẹphe. 20 Yọ bụru ẹke ume iphe ono, nọgbaa ndzụ ono shiru; ẹphe awụru shia ẹke ọbu; ẹge ono; bẹ ọkpa-ígwè ono awụ-lihujekwaphu tsoru ẹphe; kẹ l'ume iphe ono, nọtsua ndzụ ono; bẹ nọkota l'ọkpa-ígwè ono. 21 Teke iphe ono, nọtsua ndzụ ono kpịriberu; ọkpa-ígwè ono akpịribe. Teke o vudo nwandoo; yo vudokwaphu nwandoo. Teke iphe ono, nọtsua ndzụ ono wụ-lishihuru; ọkpa-ígwè ono awụ-lihukwaphu tsoru ẹphe; kẹ l'ume iphe ono, nọtsua ndzụ ono; bẹ nọkota l'ọkpa-ígwè ono.
22 Iphe nọkota iphe ono, nọtsua ndzụ ono l'ishi; bẹ sụsahuleruphu l'ọ bụ akpamigwe l'achakọta pemu-pemu l'ọ bụ aka-mini; dụ egvu l'ẹnya. 23 Lẹ mkpuli iphe ono, sụsaru l'ọ bụ akpamigwe ono; bẹ ẹphe jakashịkotaru ẹ́bà; ẹ́bà ẹphe edegbabetsua ọnu. Ẹphe nwekotaru ẹ́bà labụ l'ẹhu l'ẹhu, kpuchikotaru ẹphe ẹhu. 24 Teke ẹphe atụgbu; bẹ mu nụru ọda ẹ́bà ẹphe; yọ da l'ọ bụ ọchoku eze ẹnyimu; mbụ l'ọ bụ olu Ọkaribe; mbụ l'ọ bụ ụkporo, ụnukurunu ndu sọja. Yọo bụje teke ndu ono vudo; ẹ́bà ẹphe ono akụ-zitakota akụ-zita. 25 Ya ndono; ẹphe evudo l'ẹke ono kụ-zitatsua ẹ́bà ẹphe ono akụ-zita; a nụa olu, shi l'iphe ono, dụ l'ọ bụ akpamigwe ono, sụsaru ẹphe l'ishi ono.
26 L'eli iphe ono, sụsaru l'ọ bụ akpamigwe; nọdu ẹphe l'ishi ono; bẹ iphe dụ l'ọ bụ aba-eze, e gude mkpuma sáfàyà mee nọ. Iphe dụ l'ọ bụ madzụ abya anọdu l'aba-eze ono. 27 Mu abya elee ẹnya; phụa lẹ dụbe l'ẹke dụ l'ọ bụ ukfu iya je alụfu l'ishi; bẹ ekekota l'ọ bụ ope, charụ too; mbụ l'ọ bụ ọku. Tsube l'ẹke dụ l'ọ bụ ukfu iya gbada; ekelephu l'ọ bụ ọku; iphoro, egbu nwịinwii achaphee ya mgburumgburu. 28 Ọ bụlephu ẹge ono, evu-mini adụje mbọku, mini achị ono bụ ẹge iphoro ono dụ; chaphekota iya mgburumgburu.
Ọ bụ ẹge ono b'ọ gbaru; mbụ ọdu-biribiri Ojejoje. Teke mu phụru iya; bẹ mu daru kpube ifu l'alị; mu abya anụa olu onye ekfu okfu.