Ẹ́zura
1
Sáyịrosu atụ ekemu tẹ ndu Ju, a kpụru lẹ ndzụ lata
(2 Iphe 36:22-23)
L'afa, Sáyịrosu dụberu bụru eze ndu Peshiya; bẹ Ojejoje kpaliru iya obu; yo zia ozi; raa ya arara l'iphe, bụ ẹke ọochi l'ọ ha; bya edekwaaphu ozi ono edede l'ẹkwo; keshia. Iphe ono abụru ẹge ee-shi tẹ okfu ono, Ojejoje shije l'ọnu Jeremáya kfua ono; vụa.
Ọwaa bụ iphe, Sáyịrosu, bụ eze ndu Peshiya kfuru. Ọ sụru:
“ ‘Ojejoje, bụ Nchileke kẹ imigwe bẹ mewaru tẹ iphe bụ mbakeshi, nọ lẹ mgboko-wa nọdu yẹbe eze l'ẹka; bya asụwa tẹ ya je akpụaru iya eze-ụlo Nchileke lẹ Jerúsalemu lẹ Júda. Tẹ iphe, bụ onye kẹ Nchileke, unu l'iya bu l'ẹke-a tụgbukwaa lashia Jerúsalemu Júda je akpụkwazi eze-ụlo Ojejoje, bụ Nchileke kẹ ndu Ízurẹlu; mbụ Nchileke ono, nọ lẹ Jerúsalemu ono. Tẹ Nchileke unu swikwaru unu ọkpobe eswiru. T'e yekwaru ndu ono, ala nụ ono ẹka. Tẹ ndu, ẹphe bugbaa l'ibyiya nk'ẹphe gude mkpọla-ọcha; mẹ mkpọla-ododo yetaru ẹphe ẹka. T'a nụkwa ẹphe ngwa ọdo, dụ iche l'iche; mẹ elu; mẹwaru iphe ọdo l'ẹge onye chịru obu iya t'ẹphe gude je akpụa eze-ụlo Nchileke lẹ Jerúsalemu.’ ”
Tọ dụ iya bụ; ndu bụgbaa ishi l'ụnwunna lẹ ndu ikfu Júda; ndu ikfu Bénjaminu; ndu achịjeru Nchileke ẹja; ndu Lívayi; mẹwaru iphe bụ onye Nchileke kpaliru obu iya awụ-lihu jeshia ọkpu eze-ụlo Nchileke ono lẹ Jerúsalemu. Ndu obutobu ẹphe egwoo mkpọla-ododo; mẹ mkpọla-ọcha nụ ẹphe; gude iya yetaru ẹphe ẹka; bya anụ ẹphe iphe ọdo, dụ iche l'iche; iphe-edobe; mẹwaru iphe, vugbaa oke aswa; t'a gụfukwa iphe ọdo, shi ẹphe l'obu, ẹphe tụgbaaru obu ẹphe nụ ẹphe.
Eze, bụ Sáyịrosu achịfuta iphe, bụ iphe, Nebukadineza shi l'eze-ụlo Nchileke lẹ Jerúsalemu gwoo je edoo l'ụlo agwa iya. Yọ bụru Mituredatu, bụ onye eche okpoga; bẹ Sáyịrosu, bụ eze ndu Peshiya shi l'ẹka iya gwofuta iphe ono. Mituredatu agụa ya ọgu nanụ nanụ; nụ Shelushubeza, bụ onye ishi kẹ ndu Júda.
Ọwaa ẹge iphe ono ha ndọ-ọ:
Efere, e meru lẹ
mkpọla-ododo dụ
ụkporo efere l'efere iri.
Efere, e meru lẹ
mkpọla-ọcha dụ
ụnu efere labụ
l'ụkporo efere iri.
Iphe, eegudeje akpọ
ínsẹnsu ọku, e meru lẹ
mkpọla-ọcha dụ ụkporo lẹ tete.
10 Ochi, e meru lẹ
mkpọla-ododo dụ ụkporo l'iri.
Ochi, e gude mkpọla-ọcha mee
l'ụzo, dụ iche ịche dụ ụnu ochi l'ochi iri.
Ụnwu iphe ọdo, dụtsua
iche iche dụ ụnu l'ụkporo iri.
11 Iphe, e meru lẹ mkpọla-ododo; mẹ ọphu e meru lẹ mkpọla-ọcha; bẹ dụkota ụnu iri l'ẹto l'ụkporo iri. Iphe ono l'ọ ha bụ iphe, Sheshubaza gwolataru teke ono, ndu ono, a kpụru lẹ ndzụ laa alị Bábyilọnu ono laru Jerúsalemu.