Ẹkwo, Pọlu deru nụ Ndu
Galéshiya
1
Ẹkwo-ozi-wa shi l'ẹka mbẹdua, bụ Pọlu, bụ onye e meru tẹ mu bụru onye ishi-ozi Jisọsu Kuráyisutu. Ẹ tọ bụkwa madzụ meru mu iya; ọphu ọ bụkwa madzụ b'o shi l'ẹka. Ndu o shi l'ẹka kwa Jisọsu Kuráyisutu; mẹ Nchileke, bụ Nna, bụ iya bụ onye meru tẹ Jisọsu Kuráyisutu shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ. Ụnwunna ayi, mu l'ẹphe nọ l'ẹke-a bẹ mu l'ẹphe tụko ekele iphe bụ chọchi, nọ lẹ Galéshiya ekele.
Iphe mu anọduje ekfu anụ Nchileke, bụ Nna; mẹ Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu bụ t'ẹphe meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphu t'ẹhu dụ unu agu.
Ọ bụ Kuráyisutu ono gude onwiya chịa ẹja; nwụhu; shi ẹge ono safu ayi iphe dụ ẹji, ayi meshiru; ẹge ee-shi t'ọ dzọfuta ayi lẹ mgboko-a, iphe dụ ẹji jiru ejiji-wa. Iphe ono abụru uche-obu Nna ayi, bụ Nchileke b'o meru ono. T'a jaa Nchileke ajaja gbururu jeye lẹ tutu yoyo. Ono kwa ẹge ọ dụ.
Ozi-ọma lanụ kpụu; bẹ nọnu
Iphe ọwaa dụkwa mu biribiri l'ọ bụ Nchileke ono, kuru unu tẹ Kuráyisutu shi l'eze-iphe-ọma ono, o meru unu dzọfuta unu ono b'ẹ ta nọdu ọphu baru ishi; unu egbe agbakutawaru nụ Nchileke ono azụ; gbe aghawanu ifu l'ozi-ọma ọdo, gbaru iche. E -kfude iya ekfukfu b'ẹ to nwekwa ozi-ọma ọdo, nọnu. Obenu l'o nweru ndu agbaghashi unu obu agbaghashi; mbụ ndu ese t'ẹphe gbanwee ozi-ọma kẹ Kuráyisutu ono. A-o! Ọ -bụru l'ọo ayịbedua; m'ọ bụ l'ọo ojozi, shi l'imigwe byaru bya ezilahaa unu ozi-ọma ọphu yẹle ono, ayi ziru unu ono ta dakọtadu; tẹ Nchileke tụ-phukwaa ya l'ọnu. Ọ kwa iphe ayi kfuhawaru bẹ mu ekfu ọdo nta-a; sụ: O -nweru onye ezi unu ozi-ọma ọphu yẹle ono, ayi ziru unu ono ta dakọtadu; tẹ Nchileke tụ-phukwaa onye ọbu l'ọnu.
10 ?Ọ dụ unu lẹ mu eme tẹ mu kfua iphe atsọ ndiphe ẹna lẹ nchị tọo? ?T'ọ dụ unu lẹ mu eme tẹ ndiphe sụ lẹ mu bụ onye ọma? Wawakwa. Iphe mu eme tẹ mu meje bụkwa iphe a-dụ Nchileke mma. Ndẹge ọ bụru lẹ mu eme tẹ ndiphe sụ lẹ mu bụ onye ọma; mẹ̀ mu ta ga abụkwa nwozi Kuráyisutu.
Ẹge Pọlu shi bụru onye ishi-ozi
11 Iphe unu a-maru; ụnwunna mu; bụ l'ozi-ọma ọphu mu ezije ta bụkwa l'uche-obu madzụ b'o shi. 12 Ishi iya abụru l'ẹ tọ bụdu madzụ b'o shi l'ẹka; ọphu madzụ 'ezidu mu iya ezizi. Ọ bụ Jisọsu Kuráyisutu koshiru mu onwiya bya eworu ozi-ọma ono ye mu l'ẹka.
13 Unu nụhawaru-a ẹge ndzụ mu shi dụ teke mu shi eme ome-l'alị, ndu Ju egudeje abaru Nchileke ẹja; nụwa ẹge mu kparu chọchi kẹ Nchileke ẹhu; mbụ shi see ẹge mu e-shi mebyia ya lẹ mkpurophu. 14 Mu shi etsokotakpolephu ekemu ndu Ju ono ọhuma ẹge a tụru iya. Mu tsokpooru ekemu ono tsotabe iya k'ọphu mu kakọta iya igweligwe ndu mu l'ẹphe bụ ọgbo etsotso; ẹge ono bẹ ome ome-l'alị ndiche ayi phẹ shi anọduje evu mu ẹhu; l'evushi mu iya ike.
15 Obenu lẹ Nchileke fọtahawaru mu ru tẹmanu b'a mụderu mu; bya egude eze-iphe-ọma iya kua mu l'ẹge ọ chọru; 16 koshi mu Nwa iya ono; k'ọphu mu a-ra kẹ Nwa iya ono arara tẹ ndu ẹ-ta bụdu ndu Ju nụa ya. Teke iphe ono meru ta dụkwa madzụ, kfụ ẹka kfụru ọkpa, mu chị-koshiru idzu iya. 17 Ọphu mu 'ejekwa Jerúsalemu kẹ tẹ mu jekfu ndu vuru mu ụzo bụru ndu ishi-ozi-wa je ẹphe ọkpata ishi. Iphe mu meru bụ lẹ mu gbe tụgbua bahushia Arébiya bya eshi ẹke ono laphushia azụ lẹ Damásukọsu. 18 A nọlephu afa ẹto; mu atụgbua jeshia Jerúsalemu tẹ mu je amaru onye bụ Pyita. Mu eshi rua; mu l'iya anọo abalị iri l'ise. 19 Obenu l'ẹ tọ dụkwa ndu ishi-ozi ndu ọphu, mu phụru; gbahaa Jémusu, bụ nwunne Nnajiufu ayi.
20 Ọ bụ Nchileke nwẹnkinyi iya maru l'iphemiphe ọbule-a, mu nọ iya l'ifu ederu unu-wa ta dụdu ọphu bụ ẹjo-ire bẹ mu adzụ.
21 Tọ dụ iya bụ; mu atụgbua; yọ bụru mu oje alị Siríya; meebe bya ejee Silísiya. 22 Ẹge-a, mu ekfu-wa ta dụkwaa m'ọo iphe bụ chọchi Kuráyisutu lẹ Judíya, mawaru onye mu bụ. 23 Iphe ẹphe anụlephu lẹ nchị lẹ nchị bụ l'a sụru: “L'onye ono, shi eme ẹphe kpakpawowo ono bẹ araakwa ozi-ọma kẹ t'e kweta kẹ Kuráyisutu arara; mbụ ekwekwe ono, o shi eme t'o mebyia emebyi ono.” 24 Ọo ya kparu iphe ẹphe ekele Nchileke ekele; l'okfu ẹhu mu.