Mbụlembu
1
Lẹ mbụlembu; bẹ Nchileke meru igwe; bya emee mgboko. Mgboko te nwe ụgbugba; to nwe iphe nọ iya nụ. Yọ bụru mini jiru ẹkemeke ọbule. Eli mini ono agbakọta ọchi. Ume Nchileke eruphelephu l'eli mini ono ẹge ono.
Tọ dụ iya bụ; Nchileke asụ: “T'iphoro dụ.” Iphoro adụwaphu. Iphoro ono adụ Nchileke mma. Yọ bya edokahu iphoro ono yẹ l'ọchi ono. Nchileke abya agụa iphoro ono “Eswe;” gụa ọchi ono “Ẹnyashi.” Nchi ejihu bya abọhu. Ono abụru mbọku kẹ mbụ.
Ya ndono; Nchileke asụ: “T'iphe* 1:6 Iphe eeku “iphe” l'ẹke-a bụ iphe mbeke kuru “firmament” m'ọ kwanu “dome”, bụ iphe dụ l'ọ bụ eze bọlu, a waru ẹbo; yo shihu ike; hatabe nshinu; k'ọphu bụ l'o kpuchitaru mgboko mgburumgburu. Ọ bụ iya bụ akpamigwe yẹle urukpu; mẹ mkpọ-kpodo, tso iya nụ. nọdu l'echi mini ono; nọ-buhu iya ẹbo.” Tọ dụ iya bụ; Nchileke abya emee ìphè ono; yo dobuhu mini ọphu nọ l'imeli; l'ọphu nọ l'alị. Yọ dụwaphu ẹge ono. Nchileke eworu ìphè ono gụa “Akpamigwe.” Nchi abya ejihu; bya abọhu. Ono abụru mbọku k'ẹbo.
Nchileke asụ: “Tẹ mini ọphu nọ lẹ mgboko nọkobe l'ẹkalanu; tẹ ẹke, kpọhuru nkụ mifuta.” Yọ dụwaphu ẹge ono. 10 Nchileke agụa ẹke ono, kpọhuru nkụ ono “Alị;” gụa mini phụ “Eze Ẹnyimu.” Nchileke abya elee ya ẹnya; yọ dụ iya mma.
11 Nchileke asụ: “T'alị fushia ụnwu iru; iphe, eye nebyi; mẹ oshi-ọmi; t'ọphu nọnu mịshia akpụru l'ụgbagba nkiya.” Yọ dụwaphu ẹge ono. 12 Alị abya efushia ụnwu iru; fushia oshi, eye nebyi; mẹ oshi-ọmi; ọphu nọnu amịshia akpụru l'ụgbugba nk'iya. Yọ dụ Nchileke mma. 13 Nchi abya ejihu; bya abọhu. Ono abụru mbọku k'ẹto.
14 Nchileke asụ: “T'iphoro nọdu l'akpamigwe dokahuje eswe l'ẹnyashi; shi ẹge ono koshije teke bụ ògè iphe; mẹ ụboku; mẹ teke bụ l'afa gvụru. 15 T'iphoro ono, nọ l'akpamigwe ono chije lẹ mgboko.” Yọ dụwaphu ẹge ono. 16 Nchileke abya emee iphoro labụ, shihuru ike. Iphoro ọphu ka nshinu b'o meru t'o chije l'eswe; bya emee iphoro ọphu k'ọla alị t'o chije l'ẹnyashi. Yọ bya emekwaaphu ụnwu mkpọ-kpodo. 17 Nchileke abya eworu iphoro dobe l'akpamigwe t'o chije lẹ mgboko: 18 eswe l'ẹnyashi; mẹkwaphu ẹge ẹphe edokahu iphoro l'ọchi. Nchileke abya elee ya ẹnya; yọ dụ iya mma. 19 Nchi abya ejihu; bya abọhu. Ono abụru mbọku k'ẹno.
20 Nchileke asụ: “Tẹ mini kpofuta anụ l'ọ́tú t'o buru lẹ mini; ụnwenu awata ophe lẹ mgboko lẹ mkpuli akpamigwe.” 21 Tọ dụ iya bụ; Nchileke emeshia ẹjo anụ, bugbaa l'eze ẹnyimu; mẹ iphe, nọ ndzụ, awụ awụwu l'ụdu iya l'ụdu iya; ẹphe eburu lẹ mini. Ụnwenu, ephe l'eli l'ọ ha ekpofutakwaphu l'ụdu iya l'ụdu iya; ọphu nọnu l'ụgbugba nk'iya. Nchileke abya elee ya ẹnya; yọ dụ iya mma. 22 Yọ bya agọoru iya ọnu; sụ iya: “T'ọ zụa; zụ-jishia mini, nọ l'eze ẹnyimu; ụnwenu azụkwaaphu zụ-jia mgboko.” 23 Nchi abya ejihu; bya abọhu. Ono abụru mbọku k'ise.
24 Nchileke abya asụ: “Tẹ mgboko kpofuta iphe, nọgbaa ndzụ l'ụdu iya l'ụdu iya. T'iphe bụ elu kpofuta; mẹ ndu ọphu awụ l'ẹpho; mẹ anụ ndu ọphu bu l'ẹgbudu. T'ọphu nọnu kpofuta l'ụgbugba nk'iya.” Yọ dụwaphu ẹge ono. 25 Nchileke meshiru anụ-ẹgu-ẹgbudu l'ụdu iya l'ụdu iya; mee elu l'ụdu iya l'ụdu iya; mekwaaphu anụ ọphu awụ l'ẹpho l'ụdu iya l'ụdu iya. Nchileke abya elee ya ẹnya; yọ dụ iya mma.
26 Nchileke asụ: “T'ayi mee madzụ t'o yeru ayi; mbụ t'ọ dụ ẹge ayi dụ. T'ọ bụru ishi, l'achị iphe, bụ ẹma, nọ l'eze ẹnyimu; ụnwenu, ephe l'eli; iphe, bụ elu l'ọ ha; mẹ eliphe gbaa mgburumgburu jeyekpo l'iphe bụ iphe, awụ l'ẹpho.”
27 Tọ dụ iya bụ;
Nchileke ekee madzụ;
yo yeru iya.
Yọ bụru ẹge Nchileke dụ
bụ ẹge o keru iya; yọ dụ.
Yo kee ẹphe nwoke lẹ nwanyi.
28 Nchileke abya agọoru ẹphe
ọnu; sụ ẹphe:
“T'ẹphe zụa ha l'igwe.
T'ẹphe zụa zụ-jia mgboko; bụru ishi iya.
T'ẹphe bụru ishi, ẹma,
bu l'eze ẹnyimu;
bụru ishi ụnwenu, ephe l'eli;
bụru ishi iphemiphe ọbule,
e meru dobe lẹ mgboko-a.”
29 Ya ndono; Nchileke asụ:
“L'iphe, bụ iphe, amị akpụru
lẹ mgboko-a; mẹ iphe, bụ oshi-ọmi;
mẹ akpụru iya l'ọ ha;
bẹ ya nụkotawaru unu t'ọ bụru unu nri.
30 Iphe, bụ anụ, nọ lẹ
mgboko-a;
mẹ iphe, bụ ụnwenu, ephe l'eli;
mẹ iphemiphe ọbule,
awụ l'ẹpho;
mbụ iphe bụ iphe nọ ndzụ l'ọ ha;
bẹ ya nụkotaru iru ẹswa t'ọ bụru ẹphe nri.”
Yọ dụwaphu ẹge ono.
31 Nchileke abya elee ẹnya; phụ iphemiphe ọbule, o meru; yọ dụkota mma. Nchi abya ejihu; bya abọhu. Ono abụru mbọku k'ishingu.

*1:6 1:6 Iphe eeku “iphe” l'ẹke-a bụ iphe mbeke kuru “firmament” m'ọ kwanu “dome”, bụ iphe dụ l'ọ bụ eze bọlu, a waru ẹbo; yo shihu ike; hatabe nshinu; k'ọphu bụ l'o kpuchitaru mgboko mgburumgburu. Ọ bụ iya bụ akpamigwe yẹle urukpu; mẹ mkpọ-kpodo, tso iya nụ.