Hagayi
1
Ekemu, t'a kpụkwazi ụlo Nchileke
Lẹ mbọku ke mbụ l'ọnwa k'ishingu l'afa k'ẹbo, Dariyọsu wataru ọbu eze; bẹ Ojejoje kfuru yeru onye nkfuchiru iya, bu Hagayi t'o je ezia Zerúbabelu Shịtelu, bụ gọvano ndu Júda ozi. Ozi ono; bẹ Ojejoje sụkwaruphu t'o rua Jóshuwa Jehozadaku, bụ onye ishi ndu achịjeru Nchileke ẹja nchị.
Ọwaa iphe Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike ekfu: “Lẹ ndu-wa gbe ekfulekwa-a l'oge teke aa-kpụ ụlo kẹ yẹbe Ojejoje te erukwa-a.”
Tọ dụ iya bụ; Ojejoje abya ekfuru yeru onye nkfuchiru iya; mbụ Hagayi; sụ: “?Buchia unubẹdua b'ọ gbaru t'unu butsuaru l'ụlo, a kpamatsụaru akpụma; eze-ụlo kẹ Nchileke adakpọshihu ẹge-a?”
Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Nụ sụru t'unu gbua igo; gudewaru ẹnya unu phụ ẹge ọomuru unu: Iphe unu meberu l'alị dụ egvu; ọphu unu kpataru akpata ta ba ishi. Unu erije nri; ẹpho te ji unu. Unu angụa iphe-angụngu; unu ta nguji ẹpho. Unu yee l'unu yeru; mbụ uwe; oyi atsụlee unu. Ndu aakfụ ụgwo ọru l'anatajẹ ụgwo ẹphe; chịru yee l'ẹkpa fuhuru efuhu.
Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike sụru t'unu gudewaru ẹnya unu phụ ẹge ọomuru unu. Unu jee l'ugvu ugvu je egbua oshi gude bya akpụa eze-ụlo ono; k'ọphu oo-me t'ẹhu tsọo yẹbe Ojejoje ẹna; aanọdujekwanu l'ẹke ono l'akwabẹ iya ugvu. Ono iphe Ojejoje ekfu ndono. Unu leru ẹnya l'unu a-kpata iphe ha nshinu; yọ bụru nwiphe ẹ ta badụ nwishi; bẹ unu kpataru. Ọphu unu wolataru ọbu; bẹ ya phụwaru ọnu; yo phekashihu. Nnajiufu ajị; sụ: “?Bu ngụnu bụ ishi ya?” “Ishi iya bụ l'unu haru ụlo iya; yọ dakpọshihu; onyenọnu l'unu ha eje efubegbaa ifu l'ọkpu ụlo k'ẹka iya. 10 Ọ bụ iya ya meru: igwe ajịka tẹ iji ba adahẹ; alị ajịka omehu iphe e meberu iya. 11 Ya kuwaru ẹjo mkpọ-anwụ t'ọ bya ẹke, e meberu iphe; mẹ l'ugvu ugvu; mgbo akpe; mgbo vayịnu; mgbo olivu; mẹ l'iphe bụ iphe aakpatajẹ l'alị; je akpaa lẹ madzụ; elu; mẹ iphe madzụ setaru eseta.”
12 Tọ dụ iya bụ; Zerúbabelu Shiyálutiyẹlu; Jóshuwa, bụ onye ishi ndu achịjeru Nchileke ẹja; mẹ iphe bụ ndu ono, wafụru nụ ono ekwe abya emee iphe Ojejoje, bụ Nchileke ẹphe kfuru; mbụ ozi ono, Hagayi, bụ onye nkfuchiru Nchileke kfuru ono; kẹ l'ọ bụ Ojejoje, bụ Nchileke ẹphe; bẹ ziru iya ẹphe. Ndu ono atsụlahaa Ojejoje egvu.
13 Hagayi, bụ nwozi Ojejoje ezia ndu ono ozi ono, Ojejoje ziru ẹphe ono: “Lẹ Ojejoje sụkwaru lẹ ya nọ swiru ẹphe eswiru.” 14 Ojejoje abya akpalia Zerúbabelu Shiyálutiyẹlu, bụ gọvano ndu Júda; kpalikwaaphu Jóshuwa Jehozadaku, bụ onye ishi ndu achịru Nchileke ẹja; mẹ nwa ndu wafụru nụ lẹ Ízurẹlu l'ẹphe haa. Ephe egbeshi; wata ọru l'ụlo Ojejoje bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike, bụ Nchileke ẹphe. 15 Mbọku ẹphe wataru ọru ono bu l'ụkporo abalị l'abalị ẹno l'ọnwa kẹ ishingu l'afa k'ẹbo, Dariyọsu bụ eze.