Hosáya
1
Ọwaa okfu, Ojejoje kfuru Hosáya Beri. Teke o kfuru iya ẹya bụ teke Uzáya; Jótamu; Éhazu; Hezekáya bụtsua eze; chịa ndu Júda; mẹkwaphu teke Jeróbuwamu Jehowashi bụ eze; chịa ndu Ízurẹlu.
Nyee Hosáya yẹle ụnwu iya
Teke Ojejoje wataru ogude Hosáya ekfu okfu b'ọ sụru iya: “Tụgbua je alụa nwanyi ọkpara; nggu amụshia ụnwegirima, bụ ndu ọdo yeshiru ime ẹphe; kẹle ndu alị-a agbakọta ọkpara; shiwa ẹge ono lụfu mu l'ẹka.”
Ya ndono; yọ tụgbua je alụa nwanyi, eeku Goma, bụ nwatibe Dibilemu. Yọ bya atsụta ime; mụaru iya nwata nwoke.
Ojejoje asụ Hosáya: “Iphe ịi-gụ iya bụ Jézerilu; kẹ l'ẹ ta anọdu ọphu baru ishi; ya agwata ọnu-ụlo Jéhu ụgwo ọchi ndu ẹphe gbushiru lẹ nsụda Jézerilu. Ya e-chikpokwaphu alị-eze ndu Ízurẹlu. Mbọku ono; bẹ ya a-nọdu lẹ nsụda Jézerilu gbajishia akfụ ndu Ízurẹlu.”
Tọ dụ iya bụ; Goma abya atsụta ime ọdo; mụa nwanyi. Ojejoje asụ Hosáya: “Gụa ya Loruhama. Ishi iya abụru lẹ mu ta aphụheduru ndu Ízurẹlu obu-imiko; mu ta agụheru ẹphe nvụ ọdo. Ndu mu a-phụru imiko bụ ndu ọnu-ụlo Júda. Mu te egudedu akfụ; mu te egude ogu-mbeke adzọ ẹphe. Mu te egudekwa ọgu-ịgba; mu te egude ịnya-ọgu; m'ọ kwanu ndu agba iya nụ dzọo ẹphe. Onye e-me iya nụ kwa Nnajiufu, bụ Nchileke.”
Ya ndono; yo heghelephu Loruhama; mbụ Goma; bya atsụta ime; mụa nwata nwoke ọdo. Ojejoje asụ Hosáya: “Iphe ịi-gụ iya bụ Lowami; kẹ l'unu ta bụhedu ndibe iya; ya ta bụhe Nchileke unu.”
Ndu Ízurẹlu alaphu azụ l'ọnodu ẹphe
10 “Obenu l'e -metsua; bẹ ndu Ízurẹlu a-dụkwa igwe l'ọ bụ eveve mgbogidi eze ẹnyimu, ẹ ta amaghedu ẹge ẹra iya beru; ọphu a gụtadu iya agụta. Ọ kwa l'ẹke, a nọdu; sụ ẹphe: ‘L'ẹphe ta bụdu ndibe iya’; bẹ aa-nọdukwaphu kua ẹphe ‘ụnwu Nchileke, nọ ndzụ.’ 11 Aa-bya emee tẹ ndu Júda ẹphe lẹ ndu Ízurẹlu tụgbabe bụru nanụ ọdo; ẹphe afọta onye lanụ, a-bụru ishi ẹphe; ẹphe eshi l'alị ono lakọta; kẹle mbọku Jézerilu ono a-dụ biribiri.