Azáya
1
Ọwaa bụ àphụ̀, Azáya Emọzu phụru l'ẹhu ndu Júda; mẹ l'ẹhu ndu Jerúsalemu. Teke ọ phụru àphụ̀ ono bụ teke Uzáya; Jótamu; Éhazu; mẹ Hezekáya shi bụtsuaru eze; l'achị ndu Júda.
Nchileke abaru ndibe iya mba
Tẹ nggụbe igwe nụa ya; nggụbe alị anụkwaa ya phụ; kẹle Ojejoje kfuakwaru okfu. Ọ sụru: “L'ụnwegirima, ya heru hefuta; gbe bya aghawanu aghagha; kwefuru iya íkè. Eswi amajẹkwa onye nwe iya nụ. Nkakfụ-ịgara amaru iphe onye nwe iya nụ eyejeru iya nri. Obenu lẹ ndu Ízurẹlu ta dụdu ọphu ẹphe maru; mbụ lẹ ndibe iya bẹ iphe te dojedu ẹnya.”
Tụswekwa. Unu bụkwa ẹjo mba. Ẹra ẹjo iphe unu emeshi anyịakwa unu anyịnyi. Unu bụ ndu ẹjo eri; ndu merushiwaru onwẹphe emerushi. Ẹphe gbadowaru Ojejoje; to nwehe iphe ẹphe gụbekwaduru Onye nsọ kẹ Ízurẹlu. Ẹphe gbe ghawaru iya nụ azụ. ?Bụ ngụnu bụ kẹ t'a nọdu akụ unu pyaapyaa? ?Bụ ole bụ kẹ t'unu hụgabe; kwefuru Nchileke íkè? Ishi bụkotaakwa unu ọnya ọnya; meji l'atọfuwa unu atọfu. Tsube l'ọbechere-ọkpa unu jeye l'ishi unu ta dụdu ẹke dụ unu npho. Iphe jiru unu ẹhu bụ uswiru ẹchachi; ọnya ọnya; mẹ ọnya, ndu ọphu awụgbaa unu mee. Ẹ to nwedu ọphu a kwọcharu unu akwọcha; to nwe ọphu e kechiru unu ekechi; to nwe ọphu e deberu unu ọgvu.
Alị unu bụwa ochobo. Mkpụkpu unu bẹ ọku tsufuwaru. Okfu, unu kọru akọko bẹ unu nọwa l'ele ndu ọhodo; ẹphe abya eripyaa ya. Ọ dabuwaru ochobo l'ọ bụ ẹke ndu ọhodo lụru alụlu. Jerúsalemu b'a hawaru; yọ daburu nkịnyi l'ọ bụ ụlo-ẹgu, a tụru lẹ mgbo vayịnu; mbụ l'ọ bụ ụlo-ẹgu, a tụru l'ẹgu ẹke a kụru akpụru-ele. Ọ dụwa l'ọ bụ mkpụkpu, ndu ọhogu yechiru eyechi. Ndẹge Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike te meru t'o nweru ayi ndu ọphu a-wafụ nụ; mẹ ayi ge agvụlephu l'ọ bụ ndu Sódomu; mbụ chịhulephu l'ọ bụ ndu Gọmóra.
10 Unu nụa iphe Ojejoje ekfu; unubẹ ndu ishi Sódomu! Unu ngabẹ nchị l'ekemu, Nchileke ayi tụru; unubẹ ndu Gọmóra! 11 Ọ sụru: “L'igweligwe ngwẹja ono, unu egwojeru iya ono; ?bụ ngụnu b'ọ bụ iya. Ebyila ono, unu egudeje gwooru iya ngwẹja-ukfuru ono yẹle anụ ono, ẹba rachitsuaru ẹhu ono bẹ tụhuwaru iya nụ. Mee eswi; mee atụru; mẹ k'eghu ta dụjekwa iya mma. 12 Abyabya, unu abyajẹ l'ifu mu; ?bụ onye asụje t'unu gude iphe ono bya? Mbụ; ?bụ onye ezije unu t'unu bya adzọtoshiaru mu ogbodufu? 13 Unu ba abyajẹhekwaru iya ọchiru ẹja ìphòró ono, unu abyajẹ achịchi ono. Ínsẹnsu ono, unu akpọjeru iya ọku ono anọdujekwa ahụ iya ẹgbo. Ajị Ọnwa Ọphungu unu; ajị mbọku ọtu-ume unu; mẹ ndzuko ono unu eyeje ono bẹ ya ta akpaghedu ume iya; shita l'ẹjo iphe unu anọduje eme lẹ ndzuko ono. 14 Ajị Ọnwa Ọphungu, unu agbajẹ; mẹ eswe-iphe unu agbajẹkpo agbagba bẹ dụkotawa mu ashị. Ọ bụkotawa mu ivu. Ike ẹphe gvụwaru mu. 15 Unu -chilia ẹka unu l'ekfu anụ mu; bẹ mu e-wofu ẹnya l'ẹke unu nọ. Ẹ to nwekwa mẹ unu kfuru nụ mu ikfu agha; mu te eyekwaru unu ọnu. Ishi iya abụru l'ọchi nọ unu l'ishi. 16 Unu ghụa ẹhu; mee onwunu t'unu gbufu! Unu haa mu omechishi ẹnya! Unu esefu ẹka l'ome ẹjo iphe! 17 Unu mụtafua ome iphe dụ mma! Unu achọje ụzo ikpe, dụ maa! Unu hụ̀je ndu aakpa ndu ọdo ẹhu àhụ̀hù! Unu hajẹru ndu a tọru ogbe enge! Unu adzọje ọdzo ẹhu ụnwanyi, maa tụfuru!”
18 Ojejoje sụru: “Unu bya tẹ idzu unu l'iya bụru nanụ! Ẹ to nwedu; mẹ iphe dụ ẹji, unu, meshiru dụ-tabe ẹji l'eke nyarịnyari; bẹ oo-mekochaa gbulahaa pemu-pemu l'ọ bụ eberugo. Ẹ to nwedu; m'ọ dụ-taberu ẹji l'ekewa l'ọ bụ uswe; bẹ oo-mekochaa chaa l'ọ bụ òwúú. 19 Ọ -bụru l'ọ bụ uche obu unu t'unu wata ome iphe mu sụru t'unu mee; bẹ unu e-mekochaa ria iphe katsụa mma, shi l'alị. 20 Ọle; ọ -bụru l'unu jịkaru; kwefu íkè bẹ bụ ogu-mbeke bẹ ee-gude vụa unu nyaa. Ojejoje kfuakwaru l'ọnu iya.”
Jerúsalemu bụ mkpụkpu,
eme iphe dụ ẹji
21 Lekpodudunu ẹge mkpụkpu ono, e shi gude ẹka ono bya abụwaru nụ nwanyi ọkpara! Mkpụkpu, bụ ikpe, dụ nhamụnha bẹ e shi ekpekotaje iya; mbụ mkpụkpu, odobe-ẹka-ndoo shi buru eburu. Nta-a bẹ bụwanu ndu mgburuma jiru iya. 22 Mkpọla-ọcha ngu ghọkotawaru nshị-mkpọla. Ẹgiri mẹe, e shi akụ l'ime ngu b'e gudewa mini ghanwụshikota aghanwụshi. 23 Ndu ishi ngu bụkota ndu kwefuru Ojejoje íkè; bụru ndu tso ọgbo iphura. Ẹphe yeru ẹnya l'ori ẹka-azụ. Ọ bụ t'a nụ ẹphe bẹ ẹnya akajẹ ẹphe. Ndu a tọru ogbe bẹ ẹphe ta agbajẹdu ọdzori ẹhu ẹphe; ẹphe ta anga nchị l'okfu ẹhu nwanyi, maa tụfuru.
24 Ọ bụ iya kparu iphe Nnajiufu; mbụ Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike, bụ iya bụ Ọkaribe kẹ Ízurẹlu kfuru; sụ: “Nhụu; tẹ mu bya emee koshi ndu ọhogu tẹ mu kebe tụfu ume. Tẹ mu bya emelata ndu ọhogu mu iphe ẹphe meru mu. 25 Mu a-ghachi ẹka mee unu iphe. Mu abya anyashịa unu unu nshị-mkpọla ono, nọ unu l'ẹhu ono; bya ajị-shikota unu inyi, nọ unu l'ẹhu. 26 Mu e-me t'unu nweru ọkpobe ndu ikpe ẹge ono unu shi nweru iya ono. Mu e-mekwaphu t'unu nweru ndu maru iphe a-kpọ-zijeru unu ụzo ẹge ono unu shi nweru iya l'ọdungu ono. Ee-mekochaa eku ngu mkpụkpu, doberu ẹka ndoo; kukwaa ngu phụ mkpụkpu, e gude ire iya ẹka.”
27 Mkpụkpu ono, nọ lẹ Ugvu Záyọnu ono bụ ikpe, dụ mma; bẹ ee-gude dzọo ya. Yọ bụru odobe-ẹka-ndoo; bẹ ee-gude gbata ndu kwaru izimana. 28 Obenu lẹ ndu kwefuru Ojejoje íkè; mẹ ndu eme iphe dụ ẹji bẹ aa-chịko lakọta l'iyi. Ndu haru otso Ojejoje abụru kpurupyata.
29 Achị ono, unu doberu nsọ ono; bẹ iphere iya e-mekochakwaa mee unu; keshinu ọ bụ iya bẹ unu yeru ẹnya. Mgbabu ngwẹja ono, unu hataru ono; bẹ e-mekochakwaa bụru unu iphe-iphere; 30 kẹ l'unu e-mekochaa dụ l'ọ bụ achị, laru ẹkwo; mbụ l'unu a-dụ l'ọ bụ mgbabu, ẹ ta gbadu mini. 31 Ndaji-nggara a-bya adụ tsụgo-tsụgo. Ozi, ẹphe jeru abụkotaru ẹkoroku; ẹphe achịko kekota ọku; ọphu ọ dụdu onye e-gbonyi ọku ọbu.