Ẹkwo,
Jémusu
deru
1
Mbẹdua, bụ Jémusu, bụ nwozi kẹ Nchileke; mẹ nwozi kẹ Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu ekele ndu kẹ Nchileke, dzuru mgboko ekele.
Ekwekwe; mẹ mmamiphe
Ụnwunna mu; teke iphe dụ l'ọga l'ọga byaru tẹ ya data unu; unu wotaje iya t'ọ bụru iphe ote ẹswa; kẹ l'unu mawaru l'a -data unu adata kẹ ekwekwe, unu kweru bẹ unu e-shi iya mụta ọtaru iphe nshi. Unu takpẹlephu nshi tafụ iya l'ishi; ẹge unu a-dụebe mma; dzukwaaphu oke ẹge ẹ tọo dụdu iphe a-phọdu unu l'ẹhu. O -nweru l'unu ha onye mmamiphe pehuru; t'onye ono sụ Nchileke t'ọ nụ iya mmamiphe. Ọo-nụ iya ẹya; kẹle Nchileke bụ o-me-l'uko; l'egudeje obu iphoro anụ onyemonye ọbule iphe ọ sụru t'ọ nụ iya. Ọlobu; t'onye ono kwetakwa l'iphe ookfu tẹ Nchileke nụ iya bẹ ọo-nụ iya. T'obu ba agbakwa iya ẹbo; l'onye obu agba ẹbo dụkwa l'ọ bụ akpara-mini eze ẹnyimu, bụ phẹrephere anọduje atụnga iya. Ọ -tụru iya jee ifu; yọ tụru iya laa azụ. T'egbe onye ono ba arịkwa l'o nweru iphe ya a-nata l'ẹka Nnajiufu; kẹ l'onye egomunggo agba ẹbo te evudoshijekwa ike l'iphe bụ iphe oome ememe.
Ụkpa; mẹ ẹku
Tẹ nwanna, akpa ụkpa sajẹ nsasa k'emeli, Nchileke meliru iya. 10 T'onye ọphu bụ oke amadụ sajẹkwaphu nsasa mẹ Nchileke -meda iya. Okfu l'onye ono e-rifu l'ọ bụ igu oshi; 11 kẹ l'ọobuje: ẹnyanwu -haa; wata ochishi ike; ẹwu anwụa kpaa; igu iya erishihu. Mma iya agvụ. Ono bụ ẹge oke amadụ a-gbabuhukwaphu l'ẹke ọono lẹ mgbaphe.
Adata yẹle onwu eye
12 Ọnu-ọma bụ k'onye taru nshi teke iphe-adata dakfutaru iya; okfu lẹ teke a datatsụaru iya; tọ da; bẹ aa-nụ iya ndzụ, bụ obunggo, Nchileke sụru lẹ ya e-bu ndu, yeru iya obu. 13 Ọo ya bụ; onye iphe-adata dakfutaru; ome ẹjo iphe -wata iya agụgu; t'onye ono ba asụkwa l'ọo Nchileke enwu iya eye tẹ ya mee ẹjo iphe. L'ẹ tọ dụkwa onye Nchileke enwuje eye t'o mee ẹjo iphe; tọ dụ onye enwu Nchileke eye t'o mee ẹjo iphe. 14 Ọ bụ ome ẹjo iphe, agụ madzụ edetaje onye ọbu ye; ẹjo iphe ono anmata iya l'ọnya. 15 Teke ẹgu ẹjo iphe ono tsụtaru ime; yọ mụa iphe dụ ẹji. Iphe dụ ẹji ono -kalẹphu; yọ mụa anwụhu.
16 Ụnwunna mu, mu yeru obu; unu be eshiswekwa ụzo. 17 Iphe, bụ iphe, aanụ anụnu, dụ mma; mẹ iphe ẹwoma, ẹ-te nwedu ntụpo bụkwa l'imigwe b'o shikota. O shi l'ẹka Nna, meshiru iphoro, nọ l'imigwe; bụ iya bụ Nna ọphu ẹ-te chinyajedua echichi; nyịhu l'ọ bụ ẹnyanwu; k'ọphu aa-sụ l'ọ -nyihu bẹ ọchi a-gbaa. 18 Ọ chịru obu iya; gude okfu ono, bụ ọkpobe okfu ono mụa ayi t'ayi bụru ndu ọdungu l'iphe bụ iphe o keru ekeke.
Ọnu-iphe-lẹ-nchị;
mẹ ememe iya
19 Ụnwunna mu, mu yeru obu; unu nyatakwa ọwaa: T'onyenọnu bụkwaru onye egebejeodu nchị; t'iphe eekfu doo ya ẹnya; tẹmanu yo yede iya ọnu. T'onye ono ba abụkwa onye obu-ọku; 20 kẹ l'iphe eeme l'ẹhu-eghughu ta bụkwa iphe vudo nhamụnha l'ifu Nchileke. 21 Ọo ya bụ; unu shi ishi lanụ tụfu onwunu iphe bụ umere, dụ oyi; mẹ iphe bụ iphe ashị, unu eme; zia obu l'alị nata okfu ono, a kụwaru l'ime ọkpoma unu l'ọ bụ onye kụru akpụru iphe ono. Ọ kwa okfu ono a-dụ ike dzọfuta unu.
22 Ọlobu: unu bụkwaru ndu eme okfu ono ememe; unu ba abụkwaru ndu anụ iya anụnu nkịnyi iya; l'ono bụkwa ome onwunu eswe. 23 L'onye anụlephu okfu ono; too me iya ememe yekwaru nwoke, eleje ẹge ifu gbaru iya l'onyo; 24 o -lege l'iya phụ; yọ paru iya tọgbo lụfushia; zahaakwaphu ẹge ya shi gbaa. 25 Obenu l'onye enyoje ekemu ono, ẹ-te nwedu ntụjo ono; mbụ ekemu ono, emeje t'e nweru onwonye ono; o -fuberu iya ifu tekenteke; ọphu 'ọ bụdu ọ-nụtsua-ọ-nọ-kirishia; ọ -bụru onye emeje iya ememe; onye ono bẹ Nchileke e-gude k'iphe oome gọoru ọnu.
26 Onye arị lẹ ya bụ onye kẹ Nchileke l'ẹ bọo tajẹ ire iya ẹra; onye ono bụkwa eswe bẹ oome onwiya. Onye ono bẹ kẹ Nchileke ọphu oome bụkwa iphe mmanu. 27 Obenu l'onye kẹ Nchileke ọphu Nchileke, bụ Nna kweru l'ọ bụ ọkpobe iya; bụru ọphu ẹ te merudu emeru bụ: ọkwo ndu a tọru ogbe lẹ mkpa; oyeru ụnwanyi, mma tụfuru ẹka; ọwaa osefu ẹka l'ẹjo iphe kẹ mgboko.