Ndu Ikpe
1
Ndu Ízurẹlu etso ndu Kénanu ọphu phọduru nụ ọgu
Jóshuwa anwụhutsulephu; ndu Ízurẹlu eje akpata Ojejoje ishi; t'ẹphe maru ndu ikfu ọphu e-vutaru ẹphe ụzo je etso ndu Kénanu ọgu.
Ojejoje asụ ẹphe: “L'ọ bụ ndu Júda e-je. Lẹ ya wowaru alị-a ye ẹphe l'ẹka.”
Ndu Júda abya asụ ndu Símiyọnu, bụ unwunne ẹphe: “Unu bya t'ayi jeru ndu Kénanu, bu l'alị ono, e keru nụ ayi ono ọgu. Teke e metsuaru; ayịbedua etsokwarụphu unu t'ayi je alụta ẹke ọphu e keru nụ unu.” Tọ dụ iya bụ; ndu ikfu Símiyọnu ekwe; tsoru ẹphe; ẹphe ejeshia. Ya ndono; ndu Júda egbeshi jeshia ọgu ono. Ojejoje eworu ndu Kénanu; mẹ ndu Pẹ́rezu ye ẹphe l'ẹka; ẹphe egbua ẹphe ụkporo ụnu madzụ l'ụnu madzụ ise* 1:4 Iphe ọ bụ bụ 10,000. lẹ Bẹzeku. Ọ bụ l'ẹke ono bẹ ẹphe phụru Adoni-Bẹzeku lẹ Bẹzeku; tso iya ọgu. Ẹphe alụa; lụta ndu Kénanu; mẹ ndu Pẹ́rezu. Adoni-Bẹzeku eye ọkpa l'ọso; ẹphe achịa ya gude; bushia ya ezeke-ẹka; mẹ ezeke-ọkpa. Adoni-Bẹzeku asụ: “Ụkporo ndu eze ẹto lẹ ndu eze iri, e bushiru ezeke-ẹka; mẹ ezeke-ọkpa shi atụtuje ẹkpu-ụtara, adashị lẹ mkpuli okpokoro mu teke mu eri nri. Nta-a bẹ Nchileke akfụwa mu ụgwo iphe, mu meru ẹphe.” Tọ dụ iya bụ; ẹphe akpụru iya jeshia Jerúsalemu ẹke ọ nọdu nwụhu.
Ndu Júda alụta Jerúsalemu; mẹ Hẹ́buronu
Ndu Júda eje ọgu lẹ Jerúsalemu; lụta iya. Ẹphe egude ogu-mbeke gbufu mkpụkpu ono; nwuru ọku ye iya. E metsua; ndu Júda awụkwaruphu jekfushia ndu Kénanu ndu ọphu bu l'alị ugvu; ndu ọphu bu l'echi-ẹgu l'ụzo ọhuda; mẹ ndu ọphu butsua l'alị ọkpa-ugvu l'ụzo ẹnyanwu-arịba ọgu.
Ọtuniyelu alụta mkpụkpu Débi
(Jós 15:13-19)
10 Ndu Júda eje etso ndu Kénanu ọphu bu lẹ Hẹ́buronu ọgu; lụ-gbua ndu Sheshayi; ndu Ahimanu; mẹ ndu Talumayi. Iphe, e shi ekuje Hẹ́buronu bụ Kiriyatu Aba.
Ọtuniyelu alụta mkpụkpu Débi
(Jós 15:13-19)
11 Ẹphe eshi l'ẹka ono; wụru jeshia je etso ndu bu lẹ Débi ọgu. Iphe, e shi ekuje Débi bụ Kiriyatu Sefa. 12 Ya ndono; Kálẹbu asụ: “L'onye dụru ike je etso ndu Kiriyatu Sefa ọgu; mekputa ẹphe; bẹ ya e-de ada iya, bụ Akụsa t'ọ lụa.” 13 Tọ dụ iya bụ; nwunne Kálẹbu k'iru-alị, bụ Ọtuniyelu Kenazu; eje alụa mkpụkpu ono; lụta iya. Kálẹbu edee ya ada iya ono; mbụ Akụsa; yọ lụlahaa. 14 Yo be ujiku lanụ; Akụsa asụ nji iya t'o kfuru Kálẹbu, bụ iya bụ nna iya t'o bee ya alị. Akụsa abya enyizita l'eli nkakfụ-ịgara, ọ nọ; Kálẹbu ajị iya; sụ: “?Nanụ ẹge ọ dụ?” 15 Yọ sụ iya: “Tẹ ya rọnua ngu iphe. Keshinu ọphu ị nụru iya alị l'ụzo ọhuda; nụfunua alị l'ẹke ọgba-mini nọtsua.” Tọ dụ iya bụ; Kálẹbu abya anụ iya ọgba-mini k'eli; mẹ k'alị.
Ọgu adaru ndu Júda; mẹ ndu Bénjaminu
16 Tọ dụ iya bụ; onye Kenu, bụ ndu eri nna nyee Mósisu eshi lẹ Ndu Nkfụ, bụ iya bụ Jériko; ẹphe lẹ ndu Júda awụfuta; jeshia echi-ẹgu Júda l'ụzo ọhuda; l'iku Áradu; je eburu l'ẹke ono. 17 Ya ndono; ndu Júda; mẹ ndu Símiyọnu, bụ unwunne ẹphe atụgbabe je etso ndu Kénanu ọphu bu lẹ Zefatụ ọgu; lụ-gbua ẹphe; mee mkpụkpu ono; yọ chịhu. E kulahaa mkpụkpu ono Họma 1:17 Iphe, Họma bụ bụ “Achịhu”, 18 Ndu Júda lụtakwaruphu Gáza; Ashikelọnu; Ẹ́kuronu; mẹ iphe, bụ alị, nọtsua ya nụ. 19 Ojejoje anọdu swiru ndu Júda; ẹphe alụa ọgu ono; nakọta alị ndu ọphu bu l'ugvu ugvu. Ndu ọphu bu lẹ nsụda nsụda bẹ kpọru ẹphe l'achịshi; kẹle ndu onanu bẹ nweshiru ụgbo-ịnya ígwè. 20 Mkpụkpu Hẹ́buronu b'e keru nụ Kálẹbu; kẹle Mósisu kwehawaru iya ụkwa lẹ ya a-nụ iya ẹya. Tọ dụ iya bụ; Kálẹbu abya achịshia ụnwu Anaku ẹto, bu l'ẹke ono. 21 Ọbule ndu Bénjaminu ta dụdu ike chịfu ndu Jebusu, bu lẹ Jerúsalemu. Ndu Bénjaminu; mẹ ndu Jebusu atụko bua ẹghirigha lẹ Jerúsalemu jerua ntanụ ọwaa.
Ndu Ífuremu; mẹ ndu Manásẹ alụta Bẹ́telu
22 Tọ dụ iya bụ; ndu ọnu-ụlo Jósẹfu egbeshi jekfushia ndu Bẹ́telu ọgu. Ojejoje anọdu swiru ẹphe l'ọgu ono. 23 Yo nweru unwoke, ẹphe zifuru t'ẹphe je ngge lẹ Bẹ́telu ono. Iphe, e shi eku Bẹ́telu bụ Luzu. 24 Ya ndono; ndu ono erudelephu; bya aphụ nwoke, shi lẹ mkpụkpu ono alụfuta; ẹphe asụ iya: “Byiko koshinu ayi ẹke ayi e-shi bahụ lẹ mkpụkpu-a; l'ayi e-mekwa ngu-a ọhuma.” 25 Ya ndono; yo koshi ẹphe ụzo, eeshije abahụ lẹ mkpụkpu ono. Ẹphe etso ndu mkpụkpu ono ọgu; gude ogu-mbeke gbufu ẹphe. Onye ẹphe haru bụ nwoke ono, koshiru ẹphe ụzo, ẹphe shiru bahụ lẹ mkpụkpu ono; mẹ ndibe iya l'ẹphe ha. 26 Tọ dụ iya bụ; nwoke ono akwafụ lashia l'alị ndu Hetu; nọdu l'ẹke ono meta mkpụkpu, o kuru Luzu. Yọ bụru iphe ono b'ọ za jeye ntanụ.
Ọha, ndu Ízurẹlu ta chịfudu
27 Obenu lẹ ndu Manásẹ ta chịfudu ndu Bẹ́tu-Shanu; ndu Ténaku; ndu Dọo; ndu Ibulamu; ndu Megido; mẹ ụnwu mkpụkpu ọdo, bupheru mkpụkpu ndu ono mgburumgburu; kẹle ndu Kénanu bẹ kweru ịkpokponyi l'alị ono. 28 A nọnyaa; ndu Ízurẹlu abya aka ndu Kénanu ẹkuku; dzulahaaru ẹphe ozi mkpọ-nyi-ẹnya. Obenu l'ẹphe ta dụdu ike chịfu-gee ndu Kénanu l'ẹke ono.
29 Ndu Ífuremu ta dụkwaphu ike chịfu-gee ndu Kénanu ọphu bu lẹ Géza. Ndu Ífuremu; mẹ ndu Kénanu atụko bua ẹghirigha l'ẹke ono.
30 Ndu kẹ Zébulọnu ta dụkwaphu ike chịfu-gee ndu Kénanu ọphu bu lẹ Kitirọnu; mẹ Nahalọlu. Ẹphe lẹ ndu ono abya ebua ẹghirigha. Ẹphe edzulahaaru ndu kẹ Kénanu ozi mkpọ-nyi-ẹnya.
31 Ndu kẹ Ásha ta dụkwaphu ike chịfu-gee ndu Akọ; ndu Sayịdonu; ndu Ahụlabu; ndu Akuzibu; ndu Hẹluba; ndu Afiku; mẹ ndu Rehobu. 32 Ndu Ásha ẹphe lẹ ndu Kénanu, bu l'alị ono ajịko bua ẹghirigha; kẹle ndu Ásha ta chịfu-gude ẹphe l'ẹke ono.
33 Ndu Náfutali ta dụkwaphu ike chịfu-gee ndu Bẹ́tu-Shẹmeshi; ndu Bẹ́tu-Anatu; mẹ ndu Náfutali. Ẹphe lẹ ndu Kénanu, bu l'alị ono ajịko bua ẹghirigha. Ọbule ndu Betu-Shẹmeshi; mẹ ndu Betanatụ jelahaaru ẹphe ozi mkpọ-nyi-ẹnya.
34 Ndu Dánu bẹ ndu Amọru nwularu azụ; chịru ẹphe ye l'alị ugvu ono; jịka t'ẹphe ba wụ-kfuta ẹphe lẹ nsụda. 35 Ndu Amọru ekebe l'ẹphe bufutaje l'ugvu Herẹsu; mẹ mkpụkpu Ajalọnu; Shalubimu. Obenu lẹ ndu eri Jósẹfu byaru bya awụpyabe ẹphe; ka ẹphe ẹkuku; mee ndu Amọru; ẹphe ejelahaaru ẹphe ozi mkpọ-nyi-ẹnya.
36 Ókè-alị ndu Amọru shi l'ugvu Akpị bya eswee Sela tụgbua.

*1:4 1:4 Iphe ọ bụ bụ 10,000.

1:17 1:17 Iphe, Họma bụ bụ “Achịhu”,