Jeremáya
1
Ọwaa bụ okfu-ọnu Jeremáya Hilikaya. Jeremáya tso lẹ ndu achịjeru Nchileke ẹja lẹ Anatọtu lẹ Bénjaminu. Ojejoje kfuru yeru Jeremáya l'afa k'iri l'ẹto; k'ọphu Josáya Amọnu dụberu bụru eze ndu Júda; bya ekfukwaruphu yeru iya l'oge teke Jihoyakimu Josáya bụ eze, achị ndu Júda; gbururu jeye l'ọnwa k'ise l'afa k'iri 'ẹ nanụ k'ọphu Zedekaya Josáya bụ eze, achị ndu Júda, bụ teke a kpụru ndu Jerúsalemu lẹ ndzụ.
Nchileke eku Jeremáya
Ojejoje abya ekfuru yeru mu; sụ: “Lẹ tẹmanu ya akpụa mu ye l'ẹpho nne mu; bẹ ya mahawaru mu. Mbụ l'a bya bya amụ mu; ya evuhawaru ụzo fọta mu dobe iche; bya emee mu onye nkfuchiru Nchileke l'iphe bụ mbakeshi.”
Mu asụ: Owa-a! Nggụbe Nnajiufu, bụ Ojejoje; mu ta makwa ẹge eekfuje okfu; kẹle mu bụkwadu nwata!
Ojejoje asụ mu: “Tẹ mu ba asụjeshi lẹ mu bụkwadu nwata. Tẹ mu je iphe bụ ẹke, ya sụru tẹ mu je; je ekfua iphe bụ iphe ya sụru tẹ mu kfua. Wo tẹ mu ba atsụjekwa ẹphe egvu. Ishi iya abụru lẹ ya nọo swiru mu; bụru ẹge ono bẹ ya a-nọdu anafụta mu l'ẹka ẹphe. Ono iphe yẹbe Ojejoje kfuru ndono.”
Tọ dụ iya bụ; Ojejoje abya amachịa ẹka iya bya edenyi mu l'ọnu; sụ: “Nta-a bẹ ya yewaru mu okfu-ọnu iya l'ọnu. 10 Wo tẹ mu lekwa-a; lẹ ntanụ-a bẹ ya fọtawaru mu dongoo iphe bụ mbakeshi; bya edobe mu dongoo iphe bụ alị-eze: tẹ mu feshia efeshi; lakashịa alakashị; tẹ mu mebyishia emebyishi; kwatsushia akwatsushi; tẹ mu kpụa akpụkpu; mu adzaa adzadza.”
Ụzo ọphulenya labụ
11 Ya ndono; Ojejoje abya ekfuru yeru mu; jị mu: “?Bụ ngụnu bẹ mu phụru; Jeremáya?”
Mu asụ iya: “L'ọ kwa ẹkali-oshi alụmondu.”
12 Ojejoje asụ mu: “L'ọ bụphu iphe mu phụru ndono; kẹle ya nọ l'eche tẹ okfu iya mee ẹge ya kfuru iya.”
13 Okfu-ọnu Ojejoje erukwaa mu lẹ nchị ọdo; sụ: “?Bụ ngụnu b'ị phụru?”
Mu asụ iya: “Lẹ mu phụru ite, phụhuru ụphu. O gberu egberu; kpọlia ike l'ụzo isheli.”
14 Ojejoje asụ mu: “Ọo l'ụzo isheli ono bẹ kpurupyata e-shi dakfu iphe bụ ndu bu l'alị-a kpamukpamu. 15 Ya abyaakwa tẹ ya bya ekukoo ndu alị-eze ndu ụzo isheli l'ẹphe ha. Ono kwa iphe yẹbe Ojejoje kfuru ndono. Ndu eze ẹphe a-bya ewogbaaru aba-eze ẹphe sụbe l'ẹke, eeshije abata mkpụkpu Jerúsalemu. Ẹphe e-tso ụpho-mkpuma iya ọgu mgburumgburu; bya etso iphe bụ mkpụkpu, nọ l'alị ndu Júda ọgu. 16 Ya e-kpe ẹphe ikpe; okfu l'ẹphe meru ẹjo iphe; l'ẹphe jịkaru iya je awata ọkporu agwa ọdo ínsẹnsu ọku; ẹphe awatakwaphụ ọbaru iphe ẹphe gude ẹka ẹphe mee ẹja. 17 Ọo ya bụ; mbẹdua l'onwomu; tẹ mu kwakọbe onwomu. Tẹ mu gbeshi je ekfuaru ẹphe iphe bụ iphe ya sụru tẹ mu kfuaru ẹphe. Wo t'ẹphe be yekwa mu egvu; ọdumeka bẹ ya e-yekwa mu egvu l'ifu ẹphe. 18 Ntanụ-a; bẹ ya mewaru mu; mu adụ l'ọ bụ mkpụkpu, a kpụshiru ya ike; bya adụ l'ọ bụ itso, a wụru l'ígwè; bya adụ l'ọ bụ ụpho-mkpuma, a kpụru l'ope; k'ọphu mu a-dụ ike vudo vudoshia ike l'alị-a gbaa mgburumgburu; vudo l'ifu ndu eze, achị ndu Júda l'ẹphe ha; vudo l'ifu ndu ishi ẹphe; ndu achịjeru Nchileke ẹja; mẹ ndu alị-a l'ẹphe ha. 19 Ẹphe e-tso mu ọgu; ọle ẹphe te emekputadu mu; kẹle ya nọ swiru mu eswiru. Ọdo abụru lẹ ya a-nọdu adzọ mu l'ẹka ẹphe. Ono kwa iphe yẹbe Ojejoje ekfu ndono.”