Jobu
1
Akọ ẹhu Jobu
O nweru nwoke lanụ, bụ onye Uzu, ẹpha iya bụ Jobu. Jobu bụ nwoke, ụta ẹ ta dụdu lẹ ndzụ iya; bụru onye obu gụru iphoro. Ọ bụ onye anọduje atsụ Nchileke egvu; l'eshije ẹge ono sefu ẹka l'ome iphe dụ ẹji. Iphe, ọ mụtaru bụ ụnwegirima unwoke ẹsaa; ọwaa ụnwanyi ẹto. Atụru iya dụ ụnu atụru iri l'ẹsaa l'ụkporo atụru iri. Ịnya-kamẹlu iya dụ ụnu ẹsaa l'ụkporo iri. Eswi iya, a tụru njịgba ẹbo ẹbo dụ ụnu njịgba eswi l'ụkporo njịgba eswi ise. Nne nkakfụ-ịgara iya dụ ụnu nkakfụ-ịgara l'ụkporo nkakfụ-ịgara ise. Ndu ejeru iya ozi adụ l'igwe nshinu. O bụlephu l'ọo ya shi bụru ọ-ka-ibe l'iphe bụ madzụ, a mụru amụmu l'ụzo ẹnyanwu-ahata kpamukpamu.
Ụnwu iya ndu k'unwoke anọduje aha ome eswe-iphe ahaha l'ufu ẹphe iche l'iche. Teke ẹphe eme eswi-iphe ono; ẹphe ezia unwunne ẹphe ndu k'ụnwanyi ẹphe ẹto; t'ẹphe byaru ẹphe l'eswe-iphe ono. Yọ bụje; eswe-iphe ono gvụlephu; Jobu ekukoo ẹphe; mee ẹphe; t'ẹphe dụ nsọ. Nchi nọdukwadua abọhu echile iya; yo gbeshi gwoo ngwẹja-ukfuru l'ẹhu ụnwu iya ono l'ẹhu l'ẹhu; kẹ l'ọorije; sụ: “Ya maru; ?ụnwu iya te meedu nụ iphe, dụ ẹji. A maru; ?ẹphe te gudeedu nụ obu ẹphe kfujọo Nchileke.” Yọ bụru ẹge ono bẹ Jobu shi emeje iya tekenteke.
Nchileke aha Sétanu t'ọ data Jobu
Ya ndono; yo be ujiku lanụ; ụnwu Nchileke abya t'ẹphe koshi onwẹphe l'ifu Ojejoje. Sétanu etsoru ẹphe bya. Ojejoje ajị Sétanu ẹke ooshi bya.
Sétanu asụ iya: “Lẹ ya tsokwaru mgboko l'agha ngvudangvu. Ya -jee ifu; ya ejee azụ.”
Ojejoje ajị Sétanu: “Ẹnya; ?o ruru iya l'ẹke Jobu, bụ nwozi iya nọ? Mbụ lẹ Jobu bụ nwoke, ụta ẹ ta dụdu lẹ ndzụ iya; bụru onye obu gụru iphoro. Ọ bụ onye anọduje atsụ Nchileke egvu; l'eshije ẹge ono sefu ẹka l'iphe dụ ẹji.”
Sétanu asụ Nchileke: “?I kfu tọo? Jobu; ?ọotsu ngu egvu kẹ mmanu? 10 ?Tọ bụdu nggu bụ ike, Jobu yẹle ndibe iya; mẹ iphe, bụ iphe o nweru enweru gude buru. I mewaru t'iphe, bụ iphe ẹka iya ruru bụru iya ụpete; k'ọphu bụ l'ẹku iya tụkoru ẹkemeke ọbule dzuru. 11 Meduduphu t'ẹka ngu rua l'iphemiphe ọbule ono, o nweru ono; nggu aphụ l'ọo-nọdu ngu l'ifu tụa ngu ọnu.”
12 Ojejoje asụ Sétanu: “L'ọ dụ mma! L'iphemiphe ọbule, Jobu nweru nọwa ngu l'ẹka; ọ bụphu tẹ ẹka ngu be ru iya l'ẹhu.”
Ya ndono; Sétanu ekwe tụgbua.
13 Yo be ujiku lanụ mbọku, ụnwu Jobu: ndu k'unwoke; mẹ ndu k'ụnwanyi dzukoru l'ụlo ọkpara nna ẹphe l'eme eswe iphe; 14 nwozi agbabata bya asụ Jobu: “L'oke-eswi ngu, eegudeje eje ozi-ẹgu b'e gude l'akọru ngu iphe; nkakfụ-ịgara ngu adọkwaruphu l'iku ẹke ono l'akpa nri; 15 ndu Seba abya afụaru ẹphe; chịko ẹphe ruta; bya egbushikota ndu ejeru ngu ozi. Yọ bụru yẹbedua nwẹnkinyi iya bẹ nahụru nụ; ya asụ tẹ ya bya ekfuaru ngu ẹge ọ dụ.”
16 Onye onanu akpụkwadurua okfu ono l'ọnu ekfu; onye ọdo agbabata bya asụ: “L'ọku Nchileke shilephu l'igwe daa bya achịko atụru ngu ono dzụ-gbushia; kegbushikota ndu ozi ngu l'ẹphe ha; yọ bụru yẹbedua nwẹnkinyi iya bụ onye wafụru nụ; ya asụ tẹ ya bya ekfuaru ngu ẹge ọ dụ.”
17 Onye onanu akpụkwaduru-a nk'iya l'ọnu ekfu; onye ọdo ezibata bya asụ: “Lẹ ndu Kalúdiya buru ndu ọgbo ọ-lụa-ọlaa ụzo ẹto; ẹphe abya erutakota ịnya-ivu ngu l'ọ ha; bya egude mma gbugbushikota ndu ejeru ngu ozi. Yọ bụru yẹbedua nwẹnkinyi iya bẹ nahụru nụ; ya asụ tẹ ya bya ekfuaru ngu ẹge ọ dụ.”
18 Onye k'onanu egudekwadua nk'iya ekfu; onye ọdo ekwobata bya asụ Jobu: “L'ụnwu ngu l'ẹphe ha bẹ dọkwaru l'agba ajị; l'angụ mẹe lẹ k'ọkpara nne ẹphe; 19 a bya ele ẹnya; ẹjo oke phẹrephere, dụ egvu eshilephu l'echi-ẹgu bya enwutsua ụlo ono; nggụbe ụlo nggu adaa tụko ụnwegirima ono l'ẹphe ha tụ-gbushikota. Yọ bụru yẹbedua nwẹnkinyi iya bẹ wafụru nụ; ya asụ tẹ ya bya ekfuaru ngu ẹge ọ dụ.”
20 Jobu akfụ-lihu woru uwe kẹ yẹbe Jobu zijaa ẹbo; kpụshia ishi iya; bya adaa kpube ifu l'alị; baaru Nchileke ẹja; 21 sụ:
“Ọ bụ ọtu bẹ ya gba shi nne iya l'ẹpho;
ọtu bẹ ya a-gba; laa.
Ojejoje bụ onye nụru nụ;
Ojejoje bụ onye nataru nụ.
T'ajaja bụru kẹ Ojejoje.”
22 Iphemiphe ọbule ono mekotaru Jobu; ọbu l'ẹ to yedu ẹka l'iphe, dụ ẹji; ọphu ọ sụbua lẹ Nchileke meru ẹji.