Jówẹlu
1
Ọwaa bụ ozi, Ojejoje ziru Jówẹlu Petuwẹlu.
Igube abya ọgu
Unu nụkwaa iphe-a;
unubẹ ndu bụ ọgurenya!
Unu gebekwa nchị;
unubẹ ndu bu l'alị-a l'unu ha!
Egbe iphe ọwaa;
?o mejehawaru l'oge nk'unu?
?T'o mejehawaru
l'oge kẹ nna unu oche phẹ?
Unu kọoru iya ụnwu unu!
T'ụnwu unu kọoru iya
ụnwu nk'ẹphe;
ụnwu nk'ẹphe akọoru iya
ọgbo ọphu abya nụ.
L'iphe o-tsu-dududu igube taphodoru;
bẹ utso-igube byaru bya ataa.
Ọphu utso-igube taphodoru;
bẹ ọ-kfụ-kpụdakpuda igube byaru bya ataa.
Ọphu ọ-kfụ-kpụdakpuda igube taphodoru;
bẹ mkpakparamatsụ igube byaru bya ataa.
Unu tehu etehu;
unubẹ ndu mẹe guderu;
wata ẹkwa!
Unu chia mkpu; unubẹ ndu mẹe!
Unu kpọo mkpu kẹ lẹ mẹe ọphungu ono
b'a lọfuwaru unu l'ọnu!
L'o nweru mba, byaru bya afụaru ndu alị mu.
Ndu ono bụ ndu ike;
ọphu aagụtadu ẹphe l'ọgu.
Eze, nọ ẹphe l'ọnu dụkota l'ọ bụ k'agụ;
ẹpyi, nọ ẹphe l'ọnu adụ
l'ọbu ẹpyi nne agụ.* 1:6 Àph 9:8.
O ripyawaru mgbo vayịnu mu;
bya emewa oshi figu mu;
yọ bụru iyi.
Ọ swashịwaru iya ụ́gbò tufashia;
ẹkali iya achakọta oswi kpalakpala.
Unu gụa aphụ l'ọ bụ
nwamgbọko, yeru uwe-aphụ,
l'agụ aphụ nwoke, abya okfu iya.
Ngwẹja-nri;
mẹ lẹ ngwẹja-mẹe;
bẹ gvụwaru nụ l'eze-ụlo Nchileke.
Ndu achịjeru Nchileke ẹja nọ l'aphụ;
mbụ ndu ono, ejeru Ojejoje ozi ono.
10 Okfu, a kọshiru akọko bụkotawa iyi.
Alị gbe agụwa aphụ;
kẹ l'iphe a kọru iya mebyishihuwaru.
Mẹe ọphungu tashịhuwaru;
to nwehe iphe atatajẹ lẹ manụ olivu.
11 T'ọnu kpọkwaa unu okfu;
unubẹ ndu akọ okfu!
Unu kpọo mkpu;
unubẹ ndu akọje vayịnu!
Unu gụa aphụ witu;
mẹ balị unu;
kẹ l'iphe e meberu l'okfu yifukotaakwaru.
12 Oshi vayịnu kpọshihuwaru nkụ;
oshi figu anwụkotawa kpaa.
Oshi ụtara-okumu;
mẹ nkfụ; ọwaa ụdara;
mẹ l'iphe bụ oshi,
nọkota l'ẹgu l'ọ ha
kpọshihuwaru nkụ;
kẹ l'iphe emeje t'ẹhu
tsọ madzụ ẹna
nwụkotawaru kpaa.
Ízurẹlu; unu kwaa izimana.
13 Unu yee uwe-aphụ;
wata ọgu aphụ;
unubẹ ndu achịjeru Nchileke ẹja!
Unu kpọo mkpu;
unubẹ ndu ono, anọduje eje
ozi l'ẹnya-ngwẹja ono!
Unubẹ ndu ono,
nọ l'ifu Nchileke mu eje ozi ono;
unu yee uwe-aphụ
nọkota ẹnyashi kpamu;
kẹle ngwẹja-nri;
mẹ ngwẹja-mẹe;
b'ẹ te gudejehedu abya l'ụlo Nchileke unu.
14 Unu raa ya arara t'a swịaru
Nchileke aswịswi, dụ nsọ!
Unu tụa ndzuko, a-dụru Nchileke iche!
Unu kukobe ndu bụ ọgurenya;
mẹkpo iphe bụ ndu bu l'alị-a l'ọ ha;
t'ẹphe dzukoo l'ụlo Ojejoje, bụ Nchileke unu;
raa ẹkwa raku Ojejoje.
15 Haa! Ẹge mbọku ono onanu
a-dụkwanu; kẹ l'eswe
Ojejoje dụakwa ntse.
Ọ bụ mbọku,
Ọkaribe-Kakọta-Ike
e-mebyishi iphemiphe ọbule.
16 ?Tọ gbadụ ayi l'ifu
teke nri bataberu l'ụlo Nchileke ayi;
bya agbaa ayi l'ifu
teke ẹhu tsọ-beru ayi ẹna;
ayi etee ẹswa l'ụlo Nchileke ayi.
17 Iphe a kụru akụku
l'alị kpọshihuru nkụ.
Iphe bụ ụlo nri
adaburu ophorokpo;
ọba, nọnu adakpọshihu;
kẹ l'iphe e meberu l'alị yifuru eyifu.
18 Unu lewaru ẹge eswi atsụgbaa ude;
elu l'ara nmaa nmaa;
kẹ l'ẹ to nwedu nri,
ẹphe e-ri;
mbụ jeyekpo l'atụru;
bẹ tụko nọdu l'iphe-ẹhuka.
19 Ọ kwa nggụbe Ojejoje;
bẹ mu araku;
kẹ l'ẹke anụ atajẹ nri
l'echi-ẹgu; bẹ ọku dzụfuwaru;
mbụ l'iphe bụ oshi, nọ l'ẹgu ono;
bẹ ọku kefuwaru;
20 Anẹgu-ẹgbudu tsotsua
l'atụ hẹnguhengu l'achọ ngu.
Iphe bụ nggele, nọnu;
bẹ tashịhuwaru nụ;
ọku adzụfuwa ẹke elu atajẹ nri.

*1:6 1:6 Àph 9:8.