Jóshuwa
1
Ozi, Ojejoje ezi Jóshuwa
Tọ dụ iya bụ; nwozi Ojejoje; mbụ Mósisu anwụhutsulephu; Ojejoje asụ Jóshuwa Nunu, shi eyeru Mósisu ẹka: “Lẹ Mósisu, bụ nwozi iya bẹ nwụhuwaru nụ. Nta-a bụ t'i gbeshi; tẹ nggu lẹ ndu-a; mbụ ndu Ízurẹlu l'ẹphe ha kwakọbe; je adaghaa Ẹnyimu Jọ́danu-a; bahụ l'alị ono, ya abya ẹphe anụnu ono. Iphe bụ ẹke unu dzọru ọkpa; bẹ ya a-nụkota unu; bụ iya bụ ẹge ya kweru iya Mósisu l'ụkwa. Alị unu e-shi l'echi-ẹgu nọo jeye l'alị ugvu Lébanọnu. Yo shikwaphu l'eze ẹnyimu ono; mbụ Ẹnyimu Yufurétusu je akpaa lẹ Oke Ẹnyimu l'ụzo ẹnyanwu-arịba. Alị ndu Hetu l'ọ ha yịkwa iya phụ. Ẹ tọ dụdu onye a-dụ ike agbabẹru ngu l'ọgu jeye teke ịi-nọ-bebe. Ọ bụ ẹge ono, ya shi swiru Mósisu ono bụ ẹge ya e-swikwaru ngu phụ. Ya te eleswetakwa ngu; ọphu ya 'agbadokwa ngu.
“T'ọkpoma shia ngu ike; ọphu obu 'awakwa ngu awawa; kẹ l'ọ bụ nggụbedua bẹ e-du ndu-a je t'ẹphe je alụta alị ono, ya riburu nna ẹphe oche phẹ angụ lẹ ya a-nụ ẹphe ono. Ọ bụphu t'ọkpoma shia ngu ike; ọphu obu 'awakwa ngu awawa lẹ phuu. Tẹ ẹnya rua ngu alị t'i mekotaje ekemu ono, nwozi iya; mbụ Mósisu nụru ngu ono. Ba ahakwa iya; melahaa iphe ọdo; k'ọphu ẹka a-bụru ngu ụpete l'iphe, bụ ẹkemeke ọbule, ii-jekpoo. Tẹ Ẹkwo Ekemu-a ba alụfujekwa ngu alụfu l'ọnu. Rịje iya l'ọriri: eswe l'ẹnyashi; k'ọphu ii-zi obu l'alị l'emekota iphemiphe ọbule, e deru iya. Ọ -dụ ẹge ono; ẹka abụru ngu ụpete; iphe adụru ngu lẹ mma. ?Ya te kfuhaadaru ngu iya; sụ tẹ ọkpoma shia ngu ike; ọphu obu 'awakwa ngu awawa. Ba atsụkwa egvu; ọphu ịilakwa azụ azu. Kẹle yẹbe Ojejoje, bụ Nchileke ngu nọkwaa swiru ngu eswiru l'ẹkemeke ọbule, iije.”
10 Jóshuwa abya ezia ndu ishi ndu Ízurẹlu; sụ ẹphe: 11 “Unu jee l'ọdu ndu Ízurẹlu; je ekfuru ẹphe t'ẹphe kwakọbe nri ẹphe, e-ri ọhuma; l'o wuduwaru-a abalị ẹto; ẹphe adaa Ẹnyimu Jọ́danu je alụta alị ono, Ojejoje bụ Nchileke unu a-nụ unu; t'ọ bụru nk'unu ono.”
12 Obenu lẹ ndu ikfu Rúbẹnu; ndu ikfu Gádu; mẹ lẹ nkere-ẹbo ndu ikfu Manásẹ bẹ Jóshuwa sụru: 13 “T'ẹphe nyatakwa ekemu ono, Mósisu, bụ nwozi Ojejoje tụru t'ẹphe mee ono: ‘Lẹ Ojejoje, bụ Nchileke ẹphe abyawa ome t'ẹphe tụta ume; wowaru alị ono nụ ẹphe t'ọ bụru nk'ẹphe.’ 14 Unyomu ẹphe; ụnwegirima ẹphe; mẹ elu ẹphe a-nọdu l'alị ono, Mósisu nụru ẹphe l'ụzo ẹnyanwu-ahata Ẹnyimu Jọ́danu ono. Obenu lẹ ndu ọphu bụ mkparawa l'unu; ndu ọphu ẹ-ta atsụdu egvu; bya enweru ngwa-ọgu e-vuru unwunne ẹphe ụzo daa ẹnyimu ono; je eyeru ẹphe ẹka; 15 gbururu jeye teke Ojejoje e-me t'ẹphe tụta ume; ẹge o meru unubẹdua; bya emee; t'ẹphe lụtakwaphu alị ono, Ojejoje, bụ Nchileke unu a-nụ ẹphe t'ọ bụru nk'ẹphe ono. Teke e metsuaru; unu alashiwaru azụ je eburu l'alị nk'unu; mbụ alị ono, Mósisu, bụ nwozi Ojejoje wẹru unu l'azụ Ẹnyimu Jọ́danu azụ iya ọphu; l'ụzo ẹnyanwu-ahata ono.”
16 Ẹphe asụ Jóshuwa: “L'iphemiphe ọbule, ị sụru t'ayi mee bẹ ayi e-me. Ẹke, ị sụru t'ayi jee bẹ ayi e-je. 17 Ọ bụ ẹge ono, ayi shi angabẹjeru Mósisu nchị l'iphemiphe ọbule ono; bụ ẹge ayi a-nọdu angabẹru ngu iya. Ọlobu; tẹ Ojejoje, bụ Nchileke ngu swikwaru ngu ẹge o shi swiru Mósisu. 18 Iphe, bụ onye kwefuru ngu íkè; jịka lẹ ya te emedu okfu ngu; m'o -ruhuru; ọ bụru ngụnu b'i ziru iya bẹ ee-gbu egbugbu. Ọ bụphu t'ọkpoma shia ngu ike; ọphu obu 'awakwa ngu awawa!”