Egvu-Aphụ
1
Iphe-ẹhuka, byaru Jerúsalemu
Ha! Ọwaa ẹge mkpụkpu ono daburu ochobo;
mbụ mkpụkpu ono, madzụ shi ji ejiji ono!
Ẹge ọphu ọ bya adụ l'ọ bụ
nwanyi, maa tụfuru;
mbụ mkpụkpu, e shi maru
ẹpha iya l'iphe bụ mbakeshi!
Onye ono, shi bụru
eze-nwanyi l'iphe bụ mkpụkpu ono
gbe bụwarunu ohu.
Ẹnyashi b'ọ rakọtaje ẹkwa;
ẹnya adụ-chihu iya adụ-chihu.
Ẹnya-mini eshi iya l'ẹnya
tsọkota iya l'ishi-ụga.
Ndu ọ̀nyà iya l'ẹphe ha
ta dụ onye ọphu abyajẹ iya ọdu ike.
Iphe bụ ndu ọ̀nyà iya;
bẹ dekotawaru iya ye.
Nta-a; bẹ ẹphe bụwa ndu ọhogu iya.
Ndu Júda; bẹ gudewa kẹ ẹhu, aakpa ẹphe;
mẹ ozi mkpọ-nyi-ẹnya, eedzuberu ẹphe;
wụfu lashia alị ọdo.
Nta-a; bẹ ẹphe tụkowa iphe
bụ mbakeshi dzuru.
Ọle ẹ to dụkwa nụ ẹke obu ruru ẹphe alị.
Ndu achị ẹphe
gbabutaakwaru ẹphe l'ụzo ifu;
to nwe ẹge ẹphe e-shi nahụ.
Iphe, bụ ụzo, e shije eje Záyọnu agụ aphụ;
l'ẹ to nwehedu onye
eshijekwadu iya nụ eje l'eswe-iphe.
Obu-edukfu iya; bẹ ẹgbudu fuchiwaru.
Ndu agwajẹ iphe lẹ Záyọnu atsụkota ude.
Ụnwu-mgbọko Záyọnu
l'ẹphe ha nọ l'aphụ;
Záyọnu anọdu l'iphe-ẹhuka.
Ndu okfu iya gbe bụwaru nụ ndu ishi iya.
Ẹ to nwedu iphe atsụ ndu ọhogu iya l'ẹhu.
Ọ bụ Ojejoje bẹ pakfutaru iya aphụ;
k'ẹjo iphe o meshikotaru.
Ụnwegirima iya gbakashịhuwaru;
mbụ lẹ ndu ọhogu
kpụkotawaru ẹphe lẹ ndzụ laa alị ẹphe.
Ùgvù ono, e shi akwabẹje
ndu Jerúsalemu ono gvụakwaru.
Ndu ishi ẹphe dụwaa l'ọ bụ
ele, ẹ ta aphụdu iphe oo-ri.
Ike gvụwaru ẹphe l'ẹke
ẹphe agbalaru ndu achị ẹphe.
Ọ bụ nta-a, iphe-ẹhuka
dakfutaru Jerúsalemu-a
b'ọ nyataru iphe, bụ iphe,
o shi nweru;
mbụ ẹku, o shi nweru l'oge ndiche.
Teke ndu nk'iya dalahụru
ndu ọhogu iya l'ẹka;
b'ẹ tọ dụdu onye gbataru iya nụ.
Ndu ọhogu iya abụje ẹphe leebe iya ẹnya;
ẹphe ajalahaa ya ewena kẹ
ẹge ọ dakfutaru iya.
Jerúsalemu yesweru ẹka;
shiwa ẹge ono merushia onwiya.
Iphe bụ ndu shi akwabẹje iya ugvu;
akpọwa iya ẹbo-ẹbo-l'afụ;
kẹ l'ẹphe phụru iya l'ẹke ọ gba ọtu.
Yẹbedua gẹdegede atsụ ude;
woru ifu ghaa l'ẹke ọdo.
Emerushi ono, o merushiru
onwiya ono; bẹ rakụru iya l'iphe o ye l'ẹhu.
Ẹ tọ kpadu ishi ẹge
ọo-tsakfu iya l'ụzo ifu.
Nta-a; bẹ ishi ruwaru iya alị;
to nwe onye a-dụ iya ike.
Nta-a; bẹ ndu ọhogu mu mekputawaru mu;
“Byiko Ojejoje; leduduphu
egbe iphe-ẹhuka, mu eje;
lẹ ndu ọhogu mu gbe
atụakwa okoo ekpu mu.”
10 Ndu ọhogu; bẹ yewaru ẹka
rutakota iphe bụ ẹku, o nweru enweru.
Ọ phụru iphe bụ mbakeshi,
ẹ-ta madụ Nchileke l'ẹke
ẹphe je egvua ụlo-nsọ iya kfurukfuru;
mbụ ndu ono,
nggụbe Nchileke
buchiru t'ẹphe ba abatajẹ lẹ
ndzuko ndu nke ngu ono.
11 Ndu nk'iya l'ẹphe ha
atsụkota ude l'ẹke ẹphe achọ nri eriri.
Ẹphe ewotaje iphe ẹphe
nweru gude gbanweta nri;
ẹge ee-shi t'ẹgu be gbubu ẹphe.
“Byiko; Ojejoje lenua mu ẹnya nyata mu;
kẹ l'ẹ ta gụbedu mu iphe.”
12 “?T'o rudu unu l'ẹhu unubẹ
ndu esweta esweta?
Unu chịkaduduphu ẹnya; phụwaru;
?o nwekpooru iphe-ẹhuka
yẹle iphe-ẹhuka, mu eje yeru;
mbụ iphe-ẹhuka, e wolataru mu,
bụ iphe-ẹhuka, bụ Ojejoje
nụberu mu iya;
mbọku ọkpoma enwu iya taphutaphu.
13 O shi l'imeli zifu ọku;
yọ bya abaa mu l'ime ọkpu.
O wotaru ụgbu geberu mu;
shi iya lọlaa mu azụ.
Yọ bya agbado mu;
haa mmu;
meji l'atọfu mu atọfu mbọku-mbọku.
14 Ẹjo iphe, mu meshiru b'ọ gakọru agakọ;
O dzeru iya edzedze l'ẹka;
bya ekekoo ya ekeko.
Ọ wọwaru mu l'olu.
Nnajiufu mewaru;
ụvo agvụ mu;
O nwuwaru mu nụ ndu mu ta agbabegheduru.
15 Nnajiufu mu jịkawaru ndu nke mu,
bụ ndu ike-ka-l'ọgu.
O kuru ndu sọja t'ẹphe
byaru emu ọgu;
mbụ t'ẹphe gwepya ụnwu-okorọbya mu.
Ụnwanyi Júda b'ọ dzọru
l'ọ bụ onye adzọshi mẹe l'akpụru vayịnu.
16 Ọ bụ iphe ono kparu mu ọra ẹkwa;
mbụ ẹnya-mini alashị mu l'ẹnya.
Ọphu ọ dụdu onye nọ mu ntse, a-dụ mu ike;
tọ dụ onye e-me tẹ mu zụa ume.
Nta-a bẹ ụnwegirima mu nọwa nkịnyi;
kẹ l'ọhogu bẹ lụ-kputaru nụ.”
17 Záyọnu mabẹru ẹka;
ọbule ẹ tọ dụdu onye akpa iya ishi.
Ojejoje tụwaru ekemu l'ishi Jékọpu:
lẹ ndu obutobe iya a-bụru iya ndu ọhogu.
Jerúsalemu bụakwa onye
aasọ asọso l'ẹke ẹphe nọ.
18 “Iphe Ojejoje meru kfụkwaru akfụru;
kẹ l'ọ bụ mu kwefuru íkè l'okfu iya.
Ụnwu eliphe;
unu gebekpoduaphu nchị;
lewaru egbe iphe-ọtsulanu, mu eje!
Ndu ọgbo lanụ ono:
lẹ ndu k'unwoke; mẹ ndu k'ụnwanyi;
b'a kpụkotawaru lẹ ndzụ.
19 Mu chikuru ndu mu l'ẹphe dụ lẹ mma;
ọbule ẹphe ghọru mu ụgho.
Ndu mu, bụ ndu achịjeru
Nchileke ẹja; mẹ ndu bụ ọgurenya
yifukotaru lẹ mkpụkpu ono;
l'ẹke ẹphe achọ iphe ẹphe
e-ri gude nọdu ndzụ.
20 Byiko Ojejoje
lekpoduduphu ẹhu,
mu ejenwu ẹge ọ ha;
mu ephuhu ephuhu l'ime onwomu.
Obu echi mu taa taa;
kẹle mu kwefunukaru íkè.
L'ime mkpụkpu b'e gude
ogu-mbeke egbushi madzụ.
A bya l'ụlo; mgbọnwu l'egbu.
21 Ndiphe nụkwarua ude,
mu atsụ;
tọ dụkwa nụ onye a-dụ mu ike.
Ndu ọhogu mu l'ẹphe ha
nụkotawaru ẹge ọ dụru mu;
yọ bụru ẹ̀swà, riru ẹphe ẹhu;
l'ọ bụ nggu meru mu iya.
Tẹ mbọku ono, i kfuru okfu iya byanụ;
k'ọphu ẹphe a-dụ l'ọ bụ mu.
22 Phụnua akirishi,
ẹphe nwekotaru;
menua ẹphe ẹge ono,
i meru mu ono;
l'okfu iphe dụ ẹji, mu meshiru.
Ude, mu atsụ; hakwa l'igwe;
obu eyofuwa mu eyofu.”