Livítikọsu
1
Ngwẹja-ukfuru
Ojejoje eshi lẹ Ụlo-Ẹ́kwà Ndzuko kua Mósisu; sụ iya: “Ọwaa iphe, ii-kfuru ụnwu Ízurẹlu ndọ-ọ: ‘O -nweru l'unu ha onye gude ngwẹja bya ọnu Ojejoje; t'onye ono kpụta eswi; m'ọ bụ atụru; m'ọ bụ eghu gude bya anị iya.
“ ‘Ọ -bụru onye, bụ eswi b'o gude l'abyaru iya ogworu ngwẹja-ukfuru; t'onye ono kpụtakwa oke-eswi, ẹ ta adụdu ntụpo, nọ iya l'ẹhu; bya anụ l'ọnu Ụlo-Ẹ́kwà Ndzuko; k'ọphu Ojejoje a-natakwanu iya. T'onye ono byibe anụ ono, ọ nụru t'ọ bụru ngwẹja-ukfuru ono ẹka l'ishi. Aa-nata iya t'ọ nọ-chia ẹnya onye ono; bụru iphe, ee-gude akfụ ụgwo iphe, dụ ẹji, onye ono meshiru. T'onye ono nọdu Ojejoje l'ifu gbua oke-eswi ono. Ụnwu Érọnu, bụ ndu achịjeru Nchileke ẹja egude mee oke-eswi ono phephee mgburumgburu l'ẹnya-ngwẹja l'ifu Ụlo-Ẹ́kwà Ndzuko ono. T'ọ swakwaa anụ ono akpọ; bushia anụ iya ibiribe ibiribe. Ụnwu Érọnu, bụ onye achịjeru Nchileke ẹja abya akpọbe ọku l'ẹnya-ngwẹja ono; woru nkụ doo ya. Ndu ono, achịjeru Nchileke ẹja ono, bụ iya bụ ụnwu Érọnu abya eworu anụ ono, e bushiru ebushi ono; mẹ ishi iya; mẹ ẹ̀bà iya doo lẹ nkụ ono, e doru l'eli l'ẹnya-ngwẹja ono. Iphe-ẹpho iya; ọwaa ẹka iya; mẹ ọkpa iya bẹ onye ono e-gude mini saa asasa. Teke e metsuaru; t'onye achịjeru Nchileke ẹja tụko iya l'ọ ha kpọo ọku l'ẹnya-ngwẹja ono; t'ọ bụru ngwẹja-ukfuru; mbụ ngwẹja-ọku, mkpọ iya dụ Ojejoje mma.
10 “ ‘Ọ -bụru l'ọo eghu; m'ọ bụ atụru bẹ onye ọbu gude abya ogwo ngwẹja-ukfuru; t'ọ bụkwaru iphe, oo-wota bụ okee ya, ẹ to nwedu ẹke, ntụpo nọ iya l'ẹhu. 11 T'onye ono kpụta iya je l'ụzo isheli ẹnya-ngwẹja ono gbua ya Ojejoje l'ifu. Ndu ono, achịjeru Nchileke ẹja ono eworu mee anụ ono phephee mgburumgburu l'ẹnya-ngwẹja ono. 12 T'onye ono bushia anụ ono ibiribe ibiribe. T'onye achịjeru Nchileke ẹja chịru yẹle ishi iya; mẹ ẹ̀bà iya doo l'eli nkụ ono, a kpọberu l'eli ẹnya-ngwẹja ono. 13 Iphe-ẹpho iya; ọwaa ẹka iya; mẹ ọkpa iya bẹ onye ono e-gude mini saa asasa. Onye achịjeru Nchileke ẹja atụko iya l'ọ ha kpọo ọku l'ẹnya-ngwẹja ono; t'ọ bụru ngwẹja-ukfuru; mbụ ngwẹja-ọku, mkpọ iya dụ Ojejoje mma.
14 “ ‘Ọ -bụru l'ọo anụ-ẹ́bà bẹ onye ọbu gude bya ogworu Ojejoje ngwẹja-ukfuru ọbu; t'ọ bụkwaru ndo; m'ọ kwanu kparakobe bẹ oo-gude bya. 15 T'onye achịjeru Nchileke ẹja nwụta iya bya l'ẹnya-ngwẹja ono; bya aswị-bufu iya ishi; kpọo ya ọku l'ẹnya-ngwẹja ono. Yọ haa mee ya t'ọ lashị lẹ mgboro ẹnya-ngwẹja ono. 16 T'ọ chịfuta iya ọ̀kpá-nri; nmashịa ya ẹ́bà; woru iya wụshi l'ụzo ẹnyanwu-ahata ẹnya-ngwẹja ono; mbụ l'ẹke ono, aawụshije ntụ ono. 17 T'o shi l'ẹ́bà iya ono lajaa ya ẹbo t'o gheru ọnu. Ọle t'ẹ b'ọ lajashị iya ẹbo t'ọ nọdu iche iche. T'onye achịjeru Nchileke ẹja woru iya kpọo ọku l'ẹnya-ngwẹja; mbụ l'eli nkụ ono, e doberu l'eli iya ono; t'ọ bụru ngwẹja-ukfuru; mbụ ngwẹja-ọku, mkpọ iya dụ Ojejoje mma.