Ozi-Ọma,
Luku
deru
1
Onye-ukfu-l'ọha, bụ Tiyọ́filosu;
A dụwa l'igwe wata ode akọ iphe ono, meeberu l'echilabu ayi ono l'ẹkwo. Ndu ono, deru iphe ono deleru iya phụ l'ẹge a kọru ayi mbụ ndu ọphu gude ẹnya ẹphe phụa ya; megee bya abụru ndu, ezi ozi-ọma ono ezizi. Ọ dụkwa mu phụ mma; Onye-ukfu-l'ọha; tẹ mu kọoru ngu iphe meru nụ l'ọkpa iya l'ọkpa iya; keshinu mu tọru nwẹhu vọo iphemiphe ọbule ono, daru nụ ono shitakpo lẹ mbụ. Iphe mu ede iya bụ t'ị maru ọkpobe okfu ono, bụ ọnu b'e gudehawa zia ngu iya ono.
Ozi kẹ l'aa-mụ Jọnu Baputizimu
Teke Hérọdu shi bụru eze, achị Judíya b'o nweru onye achịjeru Nchileke ẹja, aza Zekaráya. Zekaráya shi l'ọgbo ndu achịjeru Nchileke ẹja, bụ Abíja phẹ. Ọ lụru nwanyi l'ikfu Érọnu, bụkwaphu ikfu ndu achịjeru Nchileke ẹja. Ẹpha nwanyi ono bụ Elízabetu. Ẹphe ẹbo tụko bụru ndu doberu ẹka ndoo l'ifu Nchileke. Ẹphe tụko ekemu Nchileke l'ọ ha l'eme; l'etsokwaphu nsọ Nchileke l'ọ ha. Ẹ tọ dụdu ẹke aata ẹphe ụta. Ọ bụlephu l'ẹphe lụru gbururu jeye ẹphe akashịhu; to nwe nwa, ẹphe mụtaru; okfu lẹ Elízabetu ta atsụdu ime.
Tọ dụ iya bụ; Zekaráya ejelahaa ozi k'ọchiru Nchileke ẹja l'ifu Nchileke; kẹ l'ọ bụkwanu ndu ọgbo nk'iya b'o ruberu mbụ ozi k'ọchiru Nchileke ẹja. A tụru ẹnwa, bụ nsọ, ẹphe emeje; yọ daaru iya mbụ ọbahu l'ime ụlo ẹke ẹnya eze-ụlo Nchileke nọ; oje ọkpo ínsẹnsu ọku. 10 Mkporo-ọha ono akụru l'etezi; l'ekfu anụ Nchileke l'ọ gbaru teke eeyeje ọku l'ínsẹnsu ono.
11 Ojozi-imigwe, shi l'ẹka Nnajiufu esee Zekaráya l'ụzo ẹka-ụtara ẹnya-ngwẹja ẹke ono, aakpọje ínsẹnsu ọku ono. 12 Meji agbabuhu Zekaráya l'ọ phụru iya. Yọ tsụlahaa egvu. Ojozi-imigwe ono asụ iya: 13 “Ba atsụshi egvu Zekaráya; l'okfu, i kfuru nụ Nchileke b'ọ nụakwaru. Nta-a; bẹ Elízabetu, bụ nyee ngu a-mụtaru ngu nwata nwoke. Iphe ịi-gụ nwata ono bụ Jọnu. 14 Nwata ono e-me t'ẹhu tsọo ngu ẹna; a dụ l'igwe tee ẹswa kẹ l'a mụru iya! 15 Iphe ọbu bụ lẹ ọo-bụru onye nweru ẹnya l'ifu Nchileke. Ẹ tọo ngụkwa mẹe; too tsu ọnu l'iphe ọdo, bụ iphe aangụ angụngu, eme l'ẹnya. Ume Nchileke bẹ e-shiru teke ọ nọ l'ẹpho nne iya buru iya eburu l'ẹhu. 16 Igweligwe ụnwu Ízurẹlu bẹ oo-me t'ẹphe lata azụ lakfuta Nnajiufu, bụ Nchileke ẹphe. 17 Ọo ya bụ onye e-gude Ume Nchileke; gude ike, dụ l'ọ bụ kẹ Eláyija, bụ onye nkfuchiru Nchileke; vuru iya ụzo jee. Ọo-gọ-zitaru ụnwegirima obu nna ẹphe. Ọo-gọta ndu bụ 'anụmanuma phẹ; t'ẹphe kwaa ẹnya; tsoru ụzo ọphu ndu doberu ẹka ndoo etso; k'ọphu oo-shi iya mee tẹ ndu kẹ Nchileke l'ẹphe ha kwakọberu Nnajiufu.”
18 Zekaráya ajị ojozi-imigwe ono: “?Nanụ ẹge ya e-shi maru l'iphe-a, i kfushiru-wa bụ ire-lanụ; l'ẹke ya kahụwaru akahụ; nyee ya akahụkwaphu ẹge ono?”
19 Ojozi-imigwe ono asụ iya: “?Ị marua l'ọo yẹbedua bụ Géburẹlu, anọje l'ifu Nchileke. Ọ kwa Nchileke bẹ ziru iya tẹ ya bya ekfuru yeru ngu; zia ngu ozi-ọma-wa; 20 ọphu 'i kwetadu l'okfu, ya kfuru ngu. Lekwa; shita nta-a bẹ ọnu a-bụru ngu kpụrumu: ẹ to nwehedu l'i kfua okfu ọdo jeye mbọku iphe-a l'ọ ha e-rekota. Okfu iya-a e-rekota l'oruberu iya.”
21 Mkpọro ọha ono adọru eche Zekaráya; ẹphe ta ma iphe meru iphe ọono anọno l'ime eze-ụlo Nchileke ono. 22 Yọ lụfuta; tọ dụhe ike kfuru okfu yeru ẹphe. Ẹphe amalẹruphu l'ọ phụru àphụ̀ l'ime eze-ụlo Nchileke ono; too kfuhe okfu lẹ phuu. Yọ bụwaru-a ẹka bẹ oopheje gude l'ekfuru ẹphe okfu.
23 Oge ozi iya l'ụlo Nchileke agvụlephu; yọ tụgbua lashia nk'iya. 24 A nọnyaa; nyee ya; mbụ Elízabetu abya atsụta ime; nọkota l'ụlo mkpụrumkpuru ọnwa ise. 25 Yọ sụ: “Nta-a bẹ Nnajiufu lewaru iya ẹnya; bya eshia ẹge-a nafụ iya iphere l'ifu ndiphe.”
Ozi l'aa-mụ Jisọsu
26 Yo be l'ọnwa kẹ ishingu k'ọphu Elízabetu tsụtaru ime; Nchileke abyakwaphu bya ezia ojozi-imigwe, bụ Géburẹlu t'o je Názarẹtu l'alị Gálili; 27 je ezia nwamgbọko lanụ ozi. Ẹpha nwamgbọko ono bụ Méri. Nwamgbọko ono bẹ nwoke ta chịkahubua ọkpa. Onye eje okfu iya bụ nwoke, aza Jósẹfu, shi l'awa eze ndiche ono; mbụ Dévidi. 28 Géburẹlu abyakfuta nwamgbọko ono bya asụ iya: “?Ị dụphu mma; nggụbe onye Nchileke kwabẹru oke ugvu! Nchileke swikwaru ngu eswiru.”
29 Méri anụlephu ekele ono; obu echia ya taa! Yọ rịa: “?Bụ egbe ekele ngụnu dụ ẹge-a?” 30 Ojozi-imigwe ono asụ iya: “Ba atsụshi egvu Méri; lẹ Nchileke mewaru ngu eze-iphe-ọma. 31 Lekwa; l'ịi-tsụta ime; mụa nwata nwoke. Iphe ịi-gụ iya bụ Jisọsu. 32 Ọo-bụru onye kfụbe ọswa ha nshinu. Iphe ee-ku iya bụ Nwatibe Ọkaribe-Kakọta-Nụ. Nnajiufu, bụ Nchileke e-me iya eze l'ọ bụ onye iche iya ono; mbụ Dévidi. 33 Ọo-bụru eze; chịa ndu ọnu ụlo Jékọpu gbururu jeyewaru; ọphu 'ọo-bubuhudu eze abubuhu gbururu jeye.”
34 Méri asụ ojozi-imigwe ono: “?Nanụ ẹge oo-shi dụ ẹge ono l'ẹke nwoke ta chịkahubua ya ọkpa?”
35 Ojozi-imigwe ono asụ iya: “Ume Nchileke a-tsọpyabe ngu; ike kẹ Ọkaribe-Kakọta-Nụ abya emee ngu ire l'ẹhu. Ọo ya bụ lẹ nwata ono, ịi-mụ ono bẹ ee-ku Nwa, dụ nsọ kẹ Nchileke. 36 Ọdo bụ; lekwa: abụbu ngu, bụ Elízabetu tsụtaakwaru ime nwata nwoke; l'ẹke ọ kahụwaru akahụ ẹge-a. Ọnwa ọwaa ekwe iya ọnwa ishingu; mbụ onye ono, e shi eku onye ẹ-ta tsụdu ime ono; 37 kẹ lẹ Nchileke te nwedu iphe kpọru iya ẹka l'ememe.”
38 Méri asụ: “Mgbẹ ya nọwaa! ?Ọ kwa lẹ ya nọwa l'ẹka Nchileke. T'ọ dụru iya ẹge i kfuru.” Ojozi-imigwe ono atụgbua lashia.
Méri eje kẹ Elízabetu phẹ
39 E meebe; Méri ajịkobe; gude ọso; yọ bụru iya oje mkpụkpu lanụ ọbu l'alị ugvu Judíya. 40 Yọ bya abata l'ụlo Zekaráya; bya ekele Elízabetu ekele. 41 Elízabetu anụlephu ekele Méri ono; nwata ono emee ya ụkporo l'ẹpho; Ume-dụ-Nsọ akparuta Elízabetu l'ẹhu. 42 Yọ raa ya tororo; sụ: “Onye Nchileke gọru ọnu-ọma nụ b'ị bụ l'ụnwanyi mgburumgburu! Ẹge ono bẹ Nchileke gọkwaruphu nwata ono, nọ ngu l'ẹpho ono ọnu-ọma! 43 ?Bụ ngụnu meru iphe e kweru tẹ nggụbedua, bụ nne kẹ Nnajiufu iya bya nk'iya? 44 Lẹ teke ono, ya nụleruphu ekele ono, i keleru iya ono bẹ nwata ono, nọ iya l'ẹpho ono meru ụkporo; l'ẹke ẹhu atsọ iya ẹna. 45 Nggụbe nwanyi; tẹ ẹhu tsọo ngu ẹna; okfu l'i kweru l'okfu ono, shi l'ẹka Nnajiufu rua ngu nchị ono e-re!”
Egvu, Méri agụ gude aja Nchileke
46 Méri asụ:
“Ya gude obu iya aja Nnajiufu ajaja.
47 Ya ete ẹswa Onye Ndzọta iya,
bụ Nchileke.
48 Nchileke gụberu yẹbe nwanyi,
nọ iya l'ẹka iphe;
bụ iya bụ yẹbe nwanyi,
wozitaru onwiya alị.
Ọgbo, nọnu e-shi nta-a kulahaa ya:
onye a gọru ọnu-ọma nụ;
49 okfu lẹ Ọkaribe,
bụ Nchileke;
bẹ mewaru iya iphe ha nshinu.
Ẹpha Nchileke dụ nsọ.
50 Ndu atsụ Nchileke egwu;
bẹ Nchileke aphụjeru imiko
tsube l'ọgbo; rua l'ọgbo.
51 O gudewa ẹka iya koshi ike iya.
Ọ chịkashiwaru ndu
gude ekuku l'arị ọriri l'obu ẹphe.
52 Ndu ike nọ l'ẹka b'ọ nafụje ike ẹphe;
bya apalishia ndu ọphu
ọnodu ẹphe laru alị.
53 Ndu ẹgu agụ b'o gudeje
iphe dụ mma nụjishia ẹpho;
bya asụ ndu nweru iphe
t'ẹphe gbaru ẹka laa.
54 Ọ gbaru ndu nk'iya;
mbụ ndu Ízurẹlu mkpu;
kẹ l'ọ nyataru kẹ obu-imiko
iya l'ẹke ẹphe nọ,
55 bụkwanu iphe o kfuru
nna ayi oche phẹ, bụ iya bụ
Ébirihamu yẹle awa iya l'ẹphe ha!”
56 Méri anọ-rua iphe ruru ọnwa ẹto lẹ kẹ Elízabetu phẹ; yọ bụru iya alala.
Aamụ Jọnu Baputizimu
57 Yo rua Elízabetu l'ezeda; yọ bya ezeda; mụa nwata nwoke. 58 Ndu obutobu ẹphe; mẹ ndu abụbu ẹphe anụa ẹge Nnajiufu phụ-beru iya imiko; byatashia; ẹphe l'iya l'etee ẹswa iya.
59 Nwata ono anọlephu abalị ẹsaa; kẹ ẹsato iya; ẹphe abyatashia ya obu útsù. Ẹphe emelahaa t'ẹphe gụa ya nna iya, bụ iya bụ Zekaráya. 60 Nne iya asụ ẹphe: “Wawa; l'ẹ tọ bụdu iya; l'iphe aa-gụ iya bụ Jọnu.”
61 Ẹphe asụ iya: “?Ị phụjeru abụbu unu, aza egbe ẹpha onanu?” 62 Ẹphe abya egude ẹka kfuru nụ Zekaráya; jị iya iphe ọ dụ iya t'a gụa nwata ono.
63 Zekaráya amaa ẹka t'a nụ iya ekwekwerekwe, eedeje iphe. Yọ bya edee: “L'ẹpha iya bụ Jọnu.” Yọ dụkota ẹphe biribiri. 64 Teke ono teke onophu; ire atụshihuwa iya phụ. Yọ watawaphu okfu okfu; jalahaa Nchileke ajaja. 65 Ndu obutobu iya l'ẹphe ha atsụlahaa egvu. Akọ iphe ono ejegbaru ẹke ono. Ndu ono, bu l'alị ugvu Judíya ono anụkota iya. 66 Iphe, bụ ndu nụru iphe ono edobe l'iya phụ l'ọkpoma; l'ajịgbaa: “?Bụ egbe ngụnu bẹ nwata ọwaa e-mekochaa bụru;” kẹ l'o doru ẹnya lẹ Nchileke tụru iya ẹka t'ọ bụru onye dụ iche.
Zekaráya ekfuchiru Nchileke
67 Ume-dụ-Nsọ abya eji nna nwata ono; mbụ Zekaráya ẹhu; yọ wata okfuchiru Nchileke; sụ:
68 “T'a jaa Nnajiufu, bụ Nchileke
kẹ ndu Ízurẹlu ajaja;
kẹ l'ọ byakfutawaru ndu nk'iya;
bya agbata ẹphe.
69 O dufutaru ayi Onye Ndzọta,
nyịberu anyibẹ,
shi l'eri onye ono,
nọ iya l'ẹka ono;
mbụ Dévidi.
70 Bụ iya bụ iphe o shi l'ọnu ndu
nkfuchiru iya, dụru iya iche kfua teke ndiche:
71 L'aa-dzọta ayi l'ẹka ndu ọhogu ayi;
mẹ l'ẹka ndu ono, ayi dụ ashị ono.
72 T'ọ phụaru ayi imiko ono,
ọ sụru ndiche ayi phẹ lẹ ya a-phụ ono;
nyata ụkwa ono, dụ nsọ, o kweru ono.
73 O rihakpowaruru onye iche ayi;
mbụ nna ayi Ébirihamu angụ
74 lẹ ya a-nafụta ayi l'ẹka ndu ọhogu ayi;
k'ọphu ayi e-jelahaaru iya ozi l'ọ bụ ndu
ẹ-ta tsụdu egvu;
75 bụru ndu bụ ndu nk'iya;
bya abụkwaruphu ndu doberu
ẹka ndoo l'ifu iya jeye l'oge
nka-ezekuna nk'ayi.
76 A bya lẹ nggụbe nwata ọwaa:
Iphe ee-ku ngu bụ onye nkfuchiru
Ọkaribe-Kakọta-Nụ;
kẹ l'ii-vuru Nnajiufu ụzo jee;
k'ọphu ịi-bọ-oduru iya ụzo;
77 mee t'ẹphe maru lẹ Nchileke
a-gụru ẹphe nvụ l'phe dụ ẹji, ẹphe meshiru;
shi ẹge ono dzọta ẹphe.
78 Oo-gude ome-odoo ya
phụaru ayi imiko.
Oo-me tẹ ndzọta ọphu echi l'ọ bụ ẹnyanwu
hafụta bya echiaru ayi;
79 k'ọphu ọo-bụru iphoro;
chiaru ndu ọphu nọ l'ọchi;
mbụ ndu ọphu ọnwu nọdu swiru eswiru;
mẹ t'o duru ayi bahụ l'ụzo ẹhu-agu.”
80 Nwata ono abya evua; kanwụru ẹhu; nweru egomunggo. Yọ nọo l'echi-ẹgu jeye mbọku ọ lụfutaru l'edzudzu ọha lẹ Ízurẹlu.