Malakayi
1
N-yemobu Nchileke l'ẹke ndu Ízurẹlu nọ
Ọwaa bụ ozi, Ojejoje ziru Malakayi t'o zia ndu Ízurẹlu.
Ojejoje sụru: “Lẹ ya yekwaru unu obu.”
Unubẹdua egbe ajị: “?Nanụ ẹge ọphu?”
Ojejoje asụ: “Ị́so yẹle Jékọpu; ?ẹphe ta bụdunua unwunne. Ya egbe yeru Jékọpu obu; Ị́so adụ-tabe iya ashị; k'ọphu ya mewaru alị ugvu iya ono tẹ ẹgbara kfụa ya; woru ókè-alị iya haaru nkụta-ọswa, bu l'echi-ẹgu.”
Ndu eri Ịso, bụ iya bụ ndu Édọmu sụru: “L'e mebyishiru mkpụkpu ẹphe; ọle ẹphe a-kpụkwaakwa iya.”
Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike asụ: “Ẹphe -kpụkwaa ya; ya enwukposhia ya. Aa-nọdu eku ẹphe ‘ẹjo mba;’ ndu Ojejoje nụberu oke ẹhu-eghughu iya gbururu jeye. Unu e-gude ẹnya unu phụ; gude ọnu unu kfua: ‘Lẹ Ojejoje dụkwa biribiri; mbụ dụa ya je aghaa ókè alị ndu Ízurẹlu.’
Ojejoje abaru ndu achịjeru
Nchileke ẹja mba
“Nwa akwabẹjekwa nna iya ugvu; ẹge ono kwaphu; bẹ nwozi akwabẹje nnajiufu iya. Ọ -bụru lẹ ya bụphu nna unu l'oswiya; ?nanụ ugvu ọbu, unu akwabẹje iya ọbu. Ọ -bụru lẹ ya bụ Nnajiufu unu; ?nanụ egvu, unu atsụ iya.” Unubẹ ndu achịjeru iya ẹja; ọ kwa unu bụ ndu gude ẹpha iya emebyishi emebyishi?
Unu a-jịkwaru; sụ: “?Nanụ ẹge unu shi mebyia ẹpha iya ọbu?”
“Ụzo, unu shi emebyishi ẹpha iya bụ l'unu egudeje nri, aasọ nsọ bya iya agwagwa.
“Unu a-jịkwaru; sụ: ‘?Nanụ ẹge o shi bụru nri, aasọ nsọ?’
“Unu asụje l'ẹnya-ngwẹja kẹ yẹbe Ojejoje ta dụdu iphe ọ bụ. Teke unu gude anụ, atsụ ìshì byaru iya ọchiru ẹja; ?tọ bụdu unu ome ẹji tọo. Teke unu gude anụ, ete ọkpa; mẹ anụ, iphe eme bya iya agwagwa; ?tọ bụdu unu ome ẹji tọo. Unu kpụtanu anụ, dụ ẹge ono je anụ gọvano unu; t'unu marụ mẹ ọo-nafụ iya-a unu l'ẹka. ?Ẹhu ọo-nọdu atsọ iya-a ẹna l'unu meru iya iphe-ọma tọo? Mbụ; ?oo-yeru-a unu ọnu. Ono iphe Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike ajị ndono.
“Unu gudewaru egbe ẹja ono je arọo Nchileke t'o meeru unu eze-iphe-ọma; unu amawarụru; ?m'oo-yeru unu ọnu. Ono iphe Ọkaribe-Kakọta-Ike ekfu ndono.”
10 Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike sụru: “Ọ dụ t'a sụ l'onye lanụ l'ime unu e-gbeshi je agụ-chishia eze-ụlo iya; t'unu ta abahụhe iya je ọphu-nwu ọku, ẹ te nwedu iphe ọ bụ l'ẹnya-ngwẹja iya. Ẹhu ta atsọhekwa iya ẹna l'ẹke unu nọ. Ọphu ọ dụkwa ngwẹja, unu gude bya, ya gbe anata. 11 Ẹpha iya a-ha nshinu l'iphe bụ mbakeshi: shita l'ẹke ẹnyanwu ahataje jeye l'ẹke ọodaje; mbụ l'iphe bụ ẹkemeke ọbule; bẹ aa-nọduje egwotaru iya ínsẹnsu; mẹ l'iphe dụebe mma; kẹ l'ẹpha iya a-ha nshinu l'iphe bụ mbakeshi phuu.” Ono iphe Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike ekfu ndono.
12 “Obenu l'unu anọduje emechishi iya ifu emechishi. Unu asụje l'ẹnya-ngwẹja iya te nwedu iphe ọ bụ; lẹ nri, eegudeje agwa iya; bụ iphe aasọ nsọ. 13 Unu asụ: ‘L'iphe ọwaa bụakwa unu ivu-ẹra.’ Unu kfutsua ẹge ono; unu akpọ-yiaru iya ukuvu; l'akpọfu iya akpọfu.” Ono iphe Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike ekfu ndono.
Ọ sụkwaruphu: “Teke unu kpụtaru anụ, e mekaru iphe; mẹ ọphu iphe meru l'ọkpa; mẹ ọphu iphe-ememe eme; gude bya iya agwagwa; ?unu arị lẹ ya a-nafụ iya unu l'ẹka tọo. 14 Onye ẹregede bụkwa onye a tụru ọnu; mbụ onye nweru anụ, bụ okee ya. Yo ribua lẹ ya a-kpẹ iya Ojejoje. E megee; yọ bụru anụ ọphu nweru ẹkworo; bẹ oo-gude bya ọchiru yẹbe Ojejoje ẹja.” Ya bụkwa onye eze, ha nshinu! Ẹpha iya b'a tsụkotakwa egvu l'iphe bụ mbakeshi. Ono kwa iphe Ọkaribe-Kakọta-Ike ekfu ndono.