Ozi-Ọma,
Mátiyu
deru
1
Eri Jisọsu
(Luk 3:23-38)
Ọwaa bụ eri Jisọsu Kuráyisutu: Jisọsu Kuráyisutu shi l'eri Dévidi; Dévidi eshi l'eri Ébirihamu.
Ébirihamu bụ nna Áyizaku; Áyizaku bụ nna Jékọpu; Jékọpu abụru nna Júda mẹ ụnwunna iya. Júda bụ nna Pẹ́rezu; mẹ Zera. Nne, mụru ẹphe ẹbo ono bụ Táma. Pẹ́rezu bụ nna Hézurọnu; Hézurọnu abụru nna Áramu; Áramu bụ nna Amínadabu; Amínadabu bụ nna Náshọnu; Náshọnu abụru nna Sálumọnu. Sálumọnu bụ nna Bówazu. Nne Bówazu bụ Réhabu. Bówazu bụ nna Óbẹdu. Onye bụ nne iya bụ Rutu. Óbẹdu abụru nna Jesi. Jesi abụru nna onye eze ndiche ono; mbụ Dévidi.
Tọ dụ iya bụ; Dévidi abụkwanuru nna Sólomọnu. Onye bụ nne Sólomọnu bụ nwanyi ọbu, o shi lụjee mbụ Uráya. Sólomọnu bụ nna Réhobuwamu. Réhobuwamu bụ nna Abíja. Abayíja abụru nna Ása. Ása bụ nna Jehoshafatu; Jehọ́shafatu bụ nna Jóramu; Joramu abụru nna Uzáya; Uzáya bụ nna Jótamu; Jótamu bụ nna Éhazu. Éhazu abụru nna Hezekáya; 10 Hezekáya bụ nna Manásẹ; Manásẹ bụ nna Émọsu; Émọsu abụru nna Josáya. 11 Josáya abụru nna Jẹkonáya mẹ unwunne iya unwoke l'ogege ono, a kpụru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ; ẹphe eje abụru ohu lẹ Bábyilọnu ono.
12 Tọ dụ iya bụ; ndu Ízurẹlu eshitsulephu Bábyilọnu lata; Jẹkonáya abya abụru nna Shiyálutiyẹlu; Shiyálutiyẹlu abụru nna Zerúbabelu. 13 Zerúbabelu bụ nna Abíyudu; Abyíyudu bụ iya bụ nna Eláyekimu. Eláyekimu abụru nna Azọ. 14 Azọ bụ nna Zédọku; Zédọku bụ nna Ákịmu; Ákịmu abụru nna Elíyudu. 15 Elíyudu bụ nna Eliyéza; Eliyéza bụ nna Mátanu; Mátanu abụru nna Jékọpu. 16 Jékọpu bụ nna Jósẹfu; Jósẹfu bụ iya bụ nji Méri. Méri bụ iya bụ onye mụru Jisọsu, eeku Kuráyisutu.
17 Ọo ya bụ l'ọ dụ ọgbo iri l'ẹno tsube l'ọgbo kẹ Ébirihamu phẹ; rua l'ọgbo kẹ Dévidi phẹ. Yọ dụkwaphu ọgbo iri l'ẹno tsube l'ọgbo kẹ Dévidi phẹ; rua teke ono, a kpụru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ laa Bábyilọnu ono; bya adụkwaphu ọgbo iri l'ẹno ọdo tsube teke ono, a kpụru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ laa Bábyilọnu ono; rua teke a mụru Kuráyisutu.
Aamụ Jisọsu
(Luk 2:1-7)
18 Ọwaa ẹge e shi mụa Jisọsu Kuráyisutu ndọ-ọ: Lẹ Jósẹfu jeru okfu Méri, bụ nne Jisọsu; jebua. Tọ laakwanu nk'iya; k'ọphu yẹle iya zẹjewaru. A bya amaru; Méri egbe dụwanu ime. Yọ bụru Ume-dụ-Nsọ; bẹ ime ono shi l'ẹka. 19 Jósẹfu, bụ nji iya ono; bẹ bụkwanu onye doberu ẹka ndoo. Yoo mekwanu tẹ ya be me Méri iphe-iphere l'edzudzu ọha. Yọ chọde ẹge ya e-me jịka Méri; t'ẹ ba mma. 20 Yọ rịnyaa ya; ojozi-imigwe, shi l'ẹka Nnajiufu abyakfutashia ya lẹ nrọ; bya asụ iya: “Jósẹfu; nggụbe o-shi-l'eri Dévidi; ba atsụshi egvu ọlu Méri. Nwata ono, ọ dụ ime iya ono bụkwa Ume-dụ-Nsọ b'o shi l'ẹka. 21 Ọo-mụ nwata nwoke. Iphe ịi-gụ iya bụ Jisọsu; okfu l'ọo-dzọta ndu nk'iya l'ẹka iphe dụ ẹji, ẹphe meshiru.”
22 Iphe-a l'ọ ha mekotaru; k'ọphu iphe ono, Nnajiufu shi l'ọnu onye nkfuchiru iya kfua ono e-re; mbụ iphe ono, o kfuru; sụ: 23 “Lekwa! Lẹ nwamgbọko, yẹle nwoke ta zẹbua a-tsụta ime; mụa nwata nwoke, ẹpha iya a-bụ Imánuwẹlu.” Iphe Imánuwẹlu bụ bụ: “Nchileke nọ swiru ayi.”
24 Tọ dụ iya bụ; Jósẹfu etehulephu; mee ya ẹge ono, ojozi-imigwe, shi l'ẹka Nnajiufu kfuru iya ono; duta Méri teke ono t'ọ bụru nyee ya. 25 Obenu lẹ Jósẹfu yẹle Méri ta zẹbukwanua jeye Méri ezeda; mụa nwata nwoke ono. Jósẹfu agụa nwata ono Jisọsu.