Mayịka
1
Ọwaa bụ ozi, Ojejoje ziru Mayịka l'oge teke Jótamu; Éhazu; mẹ Hezekáya shi bụgbaaru eze ndu Júda. Mayịka bụ onye Mọreshetu. Ozi-wa shi l'àphụ̀, ọ phụru l'okfu ẹhu ndu Samériya; mẹ ndu Jerúsalemu.
Unubẹ ndiphe;
unu nụkwaa ya-o!
Tẹ mgboko gbaa mgburumgburu;
mẹ iphe bụ onye bu iya nụ ngabẹkwa nchị!
Lẹ Ọkaribe-Kakọta-Nụ
shikwa l'eze-ụlo iya,
dụ nsọ l'agba unu ekebe.
Ikpe, eekpe ndu Samériya;
ẹphe lẹ ndu Jerúsalemu
Unu lekwa!
Lẹ Ojejoje shikwa
l'ẹke o bu ebubu l'abya.
Ọobyawa tẹ ya bya
adzọo garamu garamu l'iphe,
bụ ẹke, dụ l'eli lẹ mgboko.
Iphe, bụ ugvu a-zashịhu iya l'ifu;
nsụda nsụda agbawashịhu l'ọ bụ
manụ, e doberu l'iku ọku; mbụ l'ọ bụ mini,
shi lẹ mgbazita l'atsọshihu atsọshihu.
Iphe kparu iphe iphe-a e-mokota l'ọha bụ okfu ẹjo iphe, ndu oshi-l'ọkpa Jékọpu meshiru; mbụ ẹjo iphe, ndu ọnu-ụlo Ízurẹlu meru. ?Nanụ egbe ẹjo iphe Jékọpu meru ọbu ?Tọ bụdu ndu Samériya? ?Nanụ egbe ẹjo iphe kẹ Júda? ?Tọ bụdu Jerúsalemu? Ojejoje asụ: “Lẹ ya e-mee Samériya t'ọ bụru ikpọzu, ẹke aa-nọdu akọ vayịnu. Mkpuma mgbodo mkpụkpu iya bẹ ya a-chịru ye lẹ nsụda. Ya emee tẹ mgbodo mkpụkpu iya zee l'ọkpa-ụlo iya. Iphe bụ ntẹkpe, ndu mkpụkpu ono doberu l'ọ ha bẹ ee-tsu yọgiriyogiri. Iphe bụ iphe aanụje l'ụlo ọmarali bẹ ee-tsukota ọku. Ya a-bya emebyishikota iphe bụ agwa ẹphe l'ọha. Ishi iya abụru l'ẹke iphe eshije eru ndu mkpụkpu ono ẹka bụ ụgwo ono, aakfụje ụnwanyi ọkpara ụlo ọmarali ono. Yọ bụru ẹge aaghakashịje ụgwo, a kfụru ụnwanyi ọkpara bụ ẹge aa-ghakashi ẹphe.”
Ẹkwa; mẹ aphụ
Ọ bụ iya meru iphe mu a-ra ẹkwa; chia mkpu. Mu eyefu uwe mu; gbaru ọtu. Mu a-kwa ẹkwa l'ọ bụ nkụta-ọswa; raa aphụ aphụ l'ọ bụ enyi-nwẹnu; kẹ l'ọnya, aba Samériya kwa 'agwọta agwọta. Ọnya ọbu gbe sweekwaru nụ Júda. O ruakwaru obu-edukfu ndibe mu, bụ iya bụ Jerúsalemu.
10 Unu be ekfukwaru iya ndu Gatụ! Ọphu unu 'arakwa ẹkwa lẹ phuu! Unubẹ ndu Bẹ́tu Ọfura; unu weswia onwunu l'alị! 11 Unubẹ ndu bu lẹ Shafiya; unu gbaru ọtu; gude iphere wụ-sweta! Ndu ọphu bu lẹ Zenanu ta alụfutakwa alụfuta. Ndu Bẹ́tu-Ezẹlu bẹ aphụ byakwaru; kẹ l'iphe shi gbobuta ẹphe b'e wofuwaru. 12 Mbụ lẹ meji atọfukwa ndu bu lẹ Marotu atọfu l'ẹke ẹphe nọ l'ele ẹnya k'ọma; kẹle Ojejoje wotawaru mkpakẹhu bya edooru ẹphe; mbụ jeye lẹ Jerúsalemu. 13 Unubẹ ndu bu lẹ Lakíshi; unu kwakọbe ụgbo-ịnya unu k'ọgu! Ọ kwa unubẹdua vuru ụzo gbube ishi ẹjo iphe; ndu Záyọnu etsolahaa ẹka unu; kẹ l'emeswe, ndu Ízurẹlu mesweru bụ unu b'o shi l'ẹka. 14 Ọo ya bụ tẹ unu dua ndu Mẹreshetu Gatu ụlo. Ndu Akuzibu l'e-koshi eze ndu Ízurẹlu ẹregede.
15 Mu a-chịta ndu a-bya alụgbua unubẹ ndu Marésha. Ndu Ízurẹlu ndu ọphu aakwabẹje ugvu a-gbaru laa l'ọgba Adulámu je ewohaa onwẹphe. 16 Unu kpụshia ishi; gụa aphụ ụnwegirima unu ono, nọ unu l'obu ono! Unu mee ishi t'ọ cha unu swarịswari l'ọ bụ kẹ udele; kẹ l'ụnwegirima unu ono bẹ aa-natakwa unu; kpụa ẹphe lẹ ndzụ.