Ozi-Ọma,
Maku
deru
1
Ozi, Jọnu Baputizimu ezi
(Mát 3:1-12; Luk 3:1-18; Jọn 1:19-28)
Ọwaa bụ ishi ozi-ọma kẹ Jisọsu Kuráyisutu, bụ Nwatibe Nchileke. Ẹge o shi wata b'o deru l'ẹkwo mbụ Azáya, bụ onye nkfuchiru Nchileke; lẹ Nchileke sụru:
“Ọwaa bụ onye ejeru iya ozi.
Ya e-zi iya t'o vuru ngu ụzo jee;
k'ọphu ọo-bọru ngu ụzo.
O nweru onye l'echi mkpu l'echi-ẹgu;
sụ: ‘T'e meeru Nnajiufu ụzo iya.
E doziaru iya oje iya t'o vudo ntụmu!’ ”
Ya ndono; Jọnu abya anọdu l'echi-ẹgu; l'eme ndu madzụ baputizimu; ezikwaphu ozi-ọma. Yoo kfuru ẹphe; sụ: “Unu taa onwunu ụta sefu ẹka l'iphe dụ ẹji, unu meshiru; ghaa umere lakfuta Nchileke; t'e mee unu baputizimu. Ọo ya bụ; ẹge Nchileke a-gụru unu nvụ l'iphe dụ ẹji ọbu, unu meshiru ọbu.” Ndu, nọkota l'alị Judíya; mẹ ndu Jerúsalemu mgburumgburu azafụtakota byakfutashia ya t'ẹphe nụa iphe ookfu. Ẹphe akọshitsua iphe dụ ẹji, ẹphe meshiru; yo mee ẹphe baputizimu lẹ Ẹnyimu Jọ́danu.
Ya ndono; Jọnu bụ uwe, e gude ẹji ịnya-ivu mee bẹ ooyeje. Akpọ-anụ abụru iya akpọ-buleti, oogudeje kebudo uwe iya l'ukfu. Nri iya abụru igube; mẹ manụ-ẹngu. O kfuru ndu ono l'o nweru nwoke, abyanụ, katabe iya nshinu; k'ọphu bụ lẹ ya te gbe dzukpoduanu kẹ tẹ ya furita efurita tọshia ya eri akpọkpa iya. Lẹ yẹbedua, bụ Jọnu bụ mini bẹ ya gude mee unu baputizimu. Obenu lẹ nwoke ono bụ Ume-dụ-Nsọ bẹ oo-gude mee unu baputizimu.
Jọnu eme Jisọsu baputizimu
(Mát 3:13-17; Luk 3:21-22)
Ẹ ta nọhedu ọphu baru ishi; Jisọsu eshiwaphu Názarẹtu, nọ l'alị Gálili byakfutashia Jọnu; yo mee ya baputizimu lẹ Ẹnyimu Jọ́danu. 10 Jisọsu eshilephu lẹ mini ono l'erufuta; phụwaphu igweli l'ẹke ookpuha; mẹ Ume-dụ-Nsọ ẹke ọ dụlephu l'ọ bụ ndo; shi l'igweli ono phezita bya anọdu iya l'ẹhu. 11 A nụa olu, shi l'imigwe ono; sụ: “Ọo nggụbedua bụ Nwatibe iya, ya yeru obu; iimeje: ẹhu atsọ iya ẹna.”
Sétanu adata Jisọsu
(Mát 4:1-11; Luk 4:1-13)
12 Ya ndono; Ume Nchileke emewaphu Jisọsu; yọ bahụshia l'echi-ẹgu. 13 Yọ nọo l'ẹke ono ụkporo abalị ẹbo; Sétanu adatakọta iya. Ụnwu anụ ẹgu jikwaruphu ẹke ono; ụnwu ojozi-imigwe abya eyeru iya ẹka.
Jisọsu awata ozi iya lẹ Gálili
(Mát 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11)
14 L'a tụtsuaru Jọnu mkpọro bẹ Jisọsu bahụru l'alị Gálili; zilahaa ozi-ọma, shi l'ẹka Nchileke; 15 l'asụje: “Lẹ teke ono, Nchileke kweru ụkwa iya ono ruakwaru. Nchileke abyaakwa okoshi l'ọo ya bụ eze. Unu taa onwunu ụta; sefu ẹka l'iphe dụ ẹji, unu meshiru; bya ekweta ozi-ọma ono.”
Ndu mbụ, tsolahaaru Jisọsu
(Mát 4:18-22; Luk 5:1)
16 Yọ bụru teke o tsoru iku Eze Ẹnyimu Gálili ogologo; b'ọ phụru unwoke labụ, egbuje ẹma. Ndu ono bụ Sáyịmonu; mẹ nwunne iya, bụ Ánduru. Yọ phụa ẹphe ẹke ẹphe nọ; atụ ntofu. 17 Jisọsu asụ ẹphe: “Unu bya etsoru iya tẹ ya mee unu t'unu rukoje madzụ l'ọ bụ onye eruko ẹma.” 18 Yo gudekwadua ẹge ono ekfu; ẹphe apawaruphu ntofu ẹphe ono haa; tsoru iya.
19 Jisọsu akpịribelephu nwanshị bya aphụa unwunne labụ ọdo l'ẹke ẹphe nọ l'ụgbo ẹphe l'edokwazi ntofu ẹphe. Ndu onanu bụ Jémusu Zébedi; mẹ Jọnu Zébedi. 20 Aphụphu, ọophu ẹphe mbụ Jisọsu; kua ẹphe; ẹphe aparu nna ẹphe ono; mbụ Zébedi mẹ ndu, o buru ozi haa l'ụgbo ono; tsoru iya.
Nwoke, ọgvu bu l'ẹhu
(Luk 4:31-37)
21 Ẹphe abya abahụ lẹ Kapániyọmu. Yo be mbọku ọtu-ume; Jisọsu abya abahụ l'ụlo-ndzuko ndu Ju; je awata ozi iphe. 22 Ndu ono akpọo-beru; kẹ l'ẹge o gude ezi ẹphe iphe dụ biribiri; kẹ l'ẹ too zidu iya l'ọ bụ ndu ọphunanu, ezije ekemu; oozi l'iya phụ l'ọ bụ onye ike nọ l'ẹka.
23 L'ime ụlo-ndzuko ono b'o nweru nwoke, ọgvu bu l'ẹhu, nọ iya nụ. 24 Nwoke ono arashia: “?Bụ ngụnu b'ị chọ ẹphe l'ẹka; nggụbe Jisọsu kẹ Názarẹtu. ?Ị byawaru ẹphe emebyishi? Ya makwaru-a onye ị bụ. Ị bụ onye dụ nsọ, Nchileke ziru t'ọ bya.”
25 Jisọsu abaaru ọgvu ono m̀bà t'ọ nọdu nwandoo; shi nwoke ono l'ẹhu lụfuta.
26 Ọgvu ono arashia ọra ike; lọwaphu nwoke ono l'ọ bụ ụta; shi iya l'ẹhu lụfutashia. 27 Yọ dụa ẹphe biribiri; k'ọphu ẹphe wataru ọji onwẹphe: “?Bụ ngụnu dụ ẹge-a? ?Ọ bụ iphe ọphungu tọo? Ike b'o gude baaru ọgvu mba; ẹphe emee iphe o kfuru!”
28 Ẹpha Jisọsu edekotawaphu alị Gálili mgburumgburu.
Jisọsu agwọ ndu iphe eme
(Mát 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Alụfuta, Jisọsu phẹ alụfuta l'ụlo-ndzuko ono; ẹphe lẹ Jémusu; mẹ Jọnu ayịru tụgbua; jeshia l'ụlo Sáyịmonu mẹ Ánduru phẹ. 30 Nne nyee Sáyịmonu bẹ ẹhu enwu ọku; yọ zẹru azẹe. Ẹphe eje ekfuwaru iya phụ Jisọsu l'ẹphe ruru ẹke ono. 31 Jisọsu ejekfubeshia ya je egude iya l'ẹka kpulia ya eli; ẹhu-ọku ono aparu iya haa. Nwanyi ono awatawaphụ ẹphe ọkwaru ẹbyee.
32 L'ẹnyanwu rịbagetsuaru l'urẹnyashi; e dutatsuaru Jisọsu ndu, iphe emetsua; mẹ ndu ọphu ọgvu bu l'ẹhu. 33 Ndu obodo ono abya adọjia ifu ụlo ono. 34 Jisọsu emekota ndu ono, ome-l'ẹhu, dụtsua iche iche eme ono; yọ dụ ẹphe mma. Yọ bya achịfukwaphu ọgvu l'ẹhu ndu ọphu ọgvu bu l'ẹhu. Too kweje t'o nweru ọgwu ono ọphu e-kfu okfu; kẹ l'ẹphe makọtahawaru onye ọ bụ.
Jisọsu ekfu okfu Nchileke
lẹ Gálili
(Luk 4:42-44)
35 Yo be l'iphe-ọha-ẹnu echile iya; tẹmanu bẹ nchi bọhuderu; Jisọsu egbeshi l'ụlo ono; jeshi ẹke, ọo-nọdu nwẹnkinyi iya; kfuru nụ Nchileke. 36 Sáyịmonu mẹ ndu ọphunanu alaa ya achọkashi. 37 Ẹphe aphụ l'iya phụ; sụ iya l'onyemonye tụkokwa achọ iya.
38 Jisọsu asụ ẹphe: “Unu t'ẹphe je lẹ mkpụkpu ndu ọphu haru nọdugbaa ẹphe ntse; tẹ ya kfuaru ẹphe okfu Nchileke l'ẹke ono; l'ọo iphe ya byaru ndono.”
39 Yo jekota ẹkemeke ọbule lẹ Gálili; ekfu okfu Nchileke l'iphe bụ ụlo-ndzuko ndu Ju; l'achịshikwaphu ọgvu, butsua madzụ l'ẹhu.
Jisọsu agwọ onye ẹhu-labụ
(Mát 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Yo be ujiku lanụ; onye ẹhu-labụ abyakfuta Jisọsu bya ebyishi iya ikpere l'ifu; rọo ya; sụ iya: “Ọ -bụru uche-obu ngu; bẹ ii-menu iya-a tẹ ya dụ mma.”
41 Imiko nwoke ono egude iya; yọ machịwaphu ẹka; byia ya; sụ iya: “Ọ bụ uche-obu iya. Ngwaa; ka mma.” 42 Teke onophu; ẹhu-labụ ono agvụwaphu nwoke ono l'ẹhu; yọ bya adụ mma. 43 Jisọsu anmashiaru iya ọkwa ike t'ọ tụgbulekwaphu lashia l'ufu teke onophu; 44 wo iya: “Ba dụkwa onye ii-kfuru iya. Tụgbulekwaphu je eworu onwongu koshi onye achịjeru Nchileke ẹja t'o lee ngu ẹnya. Nggu egworu ngwẹja, onye e metaru l'iphe eme iya nụ anụje; nụ t'ọ chịaru ngu ẹge Mósisu ziru l'ekemu iya; k'ọphu ọha a-makọta l'ẹhu dụwa ngu mma.”
45 Nwoke ono egbe tụgbulee je kfukashia iphe ono, Jisọsu meru iya ono. Yo mee; to nwehe mkpụkpu, Jisọsu abahụkwadu; t'ẹ ba ma. Yọ bụru iya meru; Jisọsu te ekwejehe alụfuta l'edzudzu ọha lẹ mkpụkpu ono. Ndiphe eshijewaru ẹkemeke ọbule awakfuta iya.