Nehemáya
1
Nehemáya ekfu anụ Nchileke
Ọwaa bụ akọ ẹhu Nehemáya Hakalaya.
L'ọnwa Kisilevu* 1:1 Ọnwa Kisilevu, bụ ọnwa tete l'oge ndu Híburu, nọ lẹ nkere-ẹbo ọnwa iri lẹ nanụ; mẹ l'ọnwa ekereshimeshi. l'afa k'ụkporo; lẹ mu nọ lẹ Súsa, bụ ishi obodo; bẹ Hanani, bụ onye ufu ayi; yeru unwoke ọdo; tụkoru shi Júda bya. Mu abya ajịa ẹphe ajị ndu Ju ono, wafụru nụ ono; mbụ ndu ono, shi l'alị ono, a kpụru ẹphe lẹ ndzụ; laphuta azụ ono. Mu jịkwaruphu ẹphe ajị Jerúsalemu. Ẹphe asụ mu: “Lẹ ndu ono, e shi kpụa lẹ ndzụ; ẹphe emetsua laphuta azụ l'alị Júda ono; bẹ ọnodu ẹphe dụkwa ẹji nshinu; mbụ l'ọnodu ẹphe; bẹ iphere iya dụkwa. Ụpho-mkpuma Jerúsalemu l'ọ ha; zẹkwa l'alị. Ọku etsukotawa ẹke, eeshije abata iya.” Lẹ mu nụtsuaru iphe ono; bẹ mu dụgaru adụgaru; raa ẹkwa.
Mu nọru abalị olemole; gụa aphụ; swịa aswịswi l'ekfu anụ Nchileke k'imigwe. Iphe, mu kfuru bụ: “Nggụbe Ojejoje, bụ Nchileke k'imigwe; mbụ Nchileke ono, paru ẹka; bya adụ egvu ono; onye edobeje ọgba-ndzụ iya l'ẹhu ndu yeru iya obu; l'emeje iphe, o kfuru; l'ekoshije ẹphe lẹ ya yeru ẹphe obu. Ngabẹnu nchị; nggu efube ifu l'ekfukfu, mụbe nwozi ngu ekfu anụ ngu; mbụ ekfukfu, mu anọduje l'ifu ngu ekfu: eswe l'ẹnyashi; l'ishi ndu ozi ngu, bụ ndu Ízurẹlu. Nta-a; bẹ mu ekfufuta ẹjo iphe, ayịbe ndu Ízurẹlu mekotaru ngu; mbụ ẹjo iphe, mbẹdua; mẹ ndu ufu nna mu phẹ; meru ngu. Ayi mewaru ngu ẹjo iphe, ha nshinu; haa ekemu ono, ị tụru ono; haa otso ọkpa, ị tọru; haa ome-l'alị, i doberu, bụ iya bụ iphe, ị tụru nụ nwozi ngu, bụ Mósisu t'e meje. Nyatakwa okfu, i kfuru nwozi ngu, bụ Mósisu; sụ iya: ‘L'ọ -bụru l'e t'e egudedu ire ẹphe ẹka; bẹ ịi-tụkwa ẹphe nanụ nanụ l'iphe bụ mbakeshi. Ọle ọ -bụru l'ẹphe ghakọberu lakfuta ngu; dobe ekemu ngu; l'eme iya ememe; m'o -ruhuru; ẹke a chịru ẹphe laa bụru l'ọha ẹke, igwe jeberu; bẹ ii-shi l'ẹke ọbu rukobe ẹphe; duphuta ẹphe azụ l'ẹke ono, ị fọtaru t'ọ bụru ẹke aa-nọduje akpọ-ku ẹpha ngu ono.’
10 “Ọ kwa ndu ozi ngu; bẹ ẹphe bụ; bụru ndibe ngu; mbụ ndu i gude eze ike ngu; mẹ ọkpehu ngu gbafụta. 11 Nggụbe Nnajiufu; ngabẹnu nchị l'ekfukfu, nwozi ngu ekfu anụ ngu; mẹ l'ekfukfu, ndu ozi ngu ekfukwaphụ anụ ngu; mbụ ndu ono, ọoduje mma t'ẹphe l'atsụ ngu egvu ono. Byiko; menua t'iphe jeeru mụbe nwozi ngu ọhuma ntanụ-a; mbụ t'i mee; tẹ imiko mu dụ nwoke-a, bụ eze-wa.”
Teke ono; bẹ bụ mu shi bụru onye agbajẹru eze mẹe.

*1:1 1:1 Ọnwa Kisilevu, bụ ọnwa tete l'oge ndu Híburu, nọ lẹ nkere-ẹbo ọnwa iri lẹ nanụ; mẹ l'ọnwa ekereshimeshi.