Ẹkwo, Pọlu deru nụ Ndu
Fílipayi
1
Ọ bụ mbẹdua, bụ Pọlu; mu lẹ Tímoti, bụ ndu ejeru Kuráyisutu Jisọsu ozi ede ẹkwo-ozi ọwaa.
Ndu ayi ede iya anụ bụ ndu kẹ Nchileke ono, bu lẹ Fílipayi l'ẹphe ha ono; mbụ ndu ono, ẹphe lẹ Kuráyisutu tụgbaberu bụru nanụ ono; mẹ ndu ishi chọchi ẹphe; mẹ ndu ejeru chọchi ẹphe ozi.
Tẹ Nchileke, bụ Nna ayi; mẹ Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphu t'unu buru l'ẹhu-agu.
Pọlu ekfu anụ Nchileke l'okfu ẹhu ndu Fílipayi
Mu anọdujelephu ekeleru unu Nchileke ono, mu ejeru ozi ono ekele iphe bụ tekenteke, mu arị ọriri unu. Iphe bụ teke mu ekfu anụ Nchileke l'okfu ẹhu unu bẹ mu egudeje ẹhu-ọtso-ẹna ekfu anụ iya. Iphe ọbu bụ lẹ keshinu mbọku ono, unu nụru ozi-ọma ono bẹ unu shikpelephu yetataru mu ẹka l'ọ̀rà ozi-ọma ono arara: t'a nụgbaru iya gbururu byeye nta-a. Iphe lanụ, dooru mu ẹnya ọhuma bụ lẹ Nchileke ono, bụ iya bụ onye wataru ome iphe-ọma ono l'ime unu ono e-gudekpelekwa iya phụ ẹge ono jeye teke oo-mefu iya l'ishi lẹ mbọku ono, Jisọsu Kuráyisutu a-bya ono. Ọ bụ egbe ọriri, mu arịjeru unu ndono. Yọ bụru iphe gbaru mu l'ememe ndono; keshinu ọphu unu nọ mu l'obu. Okfu l'unu l'unu ha bẹ ayi l'unu tụko gbaru mgba l'eze-iphe-ọma ono, Nchileke emeru mu lẹ mkpọro-a, mu nọ nta-a; ayi l'unu atụkokwaphu gbaru mgba l'eze-iphe-ọma kẹ ọgbaru ozi-ọma ono ọdzori; bya agbakwaruphu mgba l'eze-iphe-ọma kẹ omeje iya t'o shihu ike. Ọ kwa Nchileke bẹ bụ onye maru l'ọo oswi-okfu bẹ mu ekfu: l'obu unu l'unu ha dụ mu. Obu unu ono, dụ mu nụ ono bẹ bụkwa l'obu ọphu Kuráyisutu Jisọsu l'onwiya yeru ayi b'o shi.
Iphe mu anọduje ekfu anụru unu Nchileke bụ t'o mee t'obu ono, unu yeru ibe unu ono kajẹ nshinu akaka akaka eje; mẹ t'unu kafụa ọmaru Nchileke ọgbodo amaru; unu amakwarụphu iphe gbaru unu l'ememe l'ifu Nchileke; t'o dokota unu ẹnya. 10 Ọo ya bụ ẹge unu a-dụ ike fọtaje iphe dụ mma; mee; k'ọphu bụ: mbọku ono, Kuráyisutu e-kpe ndiphe ikpe ono -rulephu; yoo lewaru l'unu doberu onwunu ọ̀gà; ẹ tọ dụhedu iphe ọo-ta unu ụta iya. 11 Yoo lekwaphu l'umere, unu shikpo meta lẹ ndzụ unu l'ọ ha bụkota umere, vudo nhamụnha, shi l'ẹka Jisọsu Kuráyisutu. Ọ bụ umere ono e-me tẹ ndiphe kwabẹ Nchileke ugvu; jaa ya ajaja.
Ogude ndzụ onye ekoshi l'a nọ-turu Kuráyisutu ndzụ
12 Iphe mu eme t'unu maru; ụnwunna mu; bụ l'iphe-a, byakfutaru mu nụ-a bẹ gbe kakwaru ome t'ozi-ọma ono kafụa odzuru mgboko; 13 kẹ l'iphe bụ ndu sọja, eche nche lẹ kẹ onye eze; mẹwaru iphe bụ ndu ọdo bẹ tụkowa makọtaru nta-a l'ọo okfu lẹ mu ejeru Kuráyisutu ozi b'e gude tụa mu mkpọro. 14 Nta-a b'ọ phọdukwaru mẹ iphe bụ ụnwunna, bụ ndu wowaru onwẹphe ye Kuráyisutu l'ẹka l'ẹphe ha; abụru Kuráyisutu ono bẹ ẹphe atụ ume atukobe. Mbụ yọ bụkwaru mkpọro-a, a tụru mu-wa bẹ kparu iya nụ. Obu ka ẹphe oshihu ike nta-a; katabe iya; k'ọphu ẹphe kafụa ọra ozi-ọma ono arara; to nwe onye ẹphe atsụ egvu.
15 A makwaru-a l'o nweru ndu gude ékwò; l'ezi ozi-ọma kẹ Kuráyisutu ono l'ọ -bụ iphe, eeme l'okfu. Obenu l'o nwekwaru-a ndu ọphu gude obu iphoro ezi iya. 16 Ndu onanu, gude obu iphoro ezi iya ono bẹ gude kẹ l'ẹphe yeru Kuráyisutu obu; ezi iya. Okfu l'ẹphe maru l'ọo ya bẹ kuru mu nụ; tẹ mu bya agbajẹru ozi-ọma ono ọdzori. 17 Ndu ọphu ezi ozi-ọma ono l'ọ -bụ iphe aakpa ẹnya phụ te gudekwa obu iphoro ezi iya. Iphe ẹphe emelephu bụ t'iphe-ẹhuka, mu eje lẹ mkpọro-a, mu nọ-wa gbe karu nshinu.
18 Ọlobu; ?mu eyeru ẹphe ọnu. Mbụ; ?m'e -gude obu iphoro ekfu iya-o; ?m'ọ bụ l'o nweru iphe nọ ndu ekfu iya nụ l'ọkpoma; ẹphe ekfu iya; iphe ọ bụ iphe ọ bụ; t'e kfua ya nụ t'e shi ẹge ono mee tẹ okfu ẹhu Kuráyisutu dzuru mgboko. Ọ kwa iphe ono e-me mu; ẹhu atsọ mu ẹna; atsọ iya l'eje. 19 Okfu lẹ mu maru lẹ keshinu ọphu unu anọduje ekfu anụ Nchileke l'okfu ẹhu mu; tẹmanu bẹ Ume kẹ Jisọsu Kuráyisutu anọdujekwaphu eyeru mu ẹka bẹ mu maru l'ee-mekochaa haa mu. 20 L'iphe mu dobekpooru ẹnya; dobeshia ya ike; bụkwaruphu iphe mu ele ẹnya iya bụ l'iphe bụ ẹge ọ dụ bẹ mu ta abyadụ bya emeru iphe-iphere nụ onwomu l'iphe bụ iphe mu eme ememe. Iphe mu e-gbe shia obu ike l'eme; mbụ l'emekpole iya phụ nta-a ẹge ono, mu shihawa meta iya ono; bụ lẹ mu e-gude ndzụ mu; kwabẹ Kuráyisutu ugvu; ?m'ọ bụ mu lẹ ndzụ; ?m'ọ bụ mu l'ọnwu. 21 L'ẹhu nke mu bụkwa: mu -nọdu ndzụ; mu egudenuphu ndzụ mu ekoshi l'ọo Kuráyisutu bẹ mu nọ-turu iya. Teke bụ l'ọo anwụhu bẹ mu nwụhuru bẹ gbe bụkwaru uru gbaaru mu. 22 Obenu lẹ teke bụ lẹ mu -nọ ndzụ lẹ mgboko-a bẹ mu a-kakwa ojetaru Kuráyisutu ozi. Ọo ya bụ lẹ mu ta madụ ọphu mu a-hata. 23 Ụzo iphe labụ ono bẹ mu vudo l'echi; yọ tụko alọ mu ibe ẹka ẹbo-ẹbo. Obenu l'ọphu agụ mu agụshi mu ike bụ tẹ mu lakfube Kuráyisutu tẹ mu l'iya nọdu. Onanu ka mu mma ugbo olemole. 24 Obenu l'ọ kwa l'okfu ẹhu nk'unu b'ọ kfụbekpo karu unu mma tẹ mu nọdu ndzụ; swiru unu. 25 Keshinu ọphu iphe ono doru mu ẹnya bẹ mu maru lẹ mu a-nọdu-a ndzụ; swiru unu l'unu ha; yetajeru unu ẹka t'ẹhu-ọtso-ẹna unu kafụa nshinu; bụ iya bụ ẹhu-ọtso-ẹna, shi l'eworu, unu woru onwunu ye Kuráyisutu l'ẹka. 26 Ọo ya bụkwanu; teke mu l'unu nọlephu; unu akafụaru onwe iphe unu a-gbabẹ ọkpa gude mu anga; keshinu mu l'unu tụko bụru ndu ẹphe lẹ Kuráyisutu tụgbaberu bụru nanụ.
27 Iphe lanụ ọphu bụ ọkpobe iya abụru t'unu mejekwaphu umere, gbaru onye anụ ozi-ọma Kuráyisutu ono; k'ọphu bụkwanu teke mu dụ ike bya nk'unu; m'ọ bụ lẹ mu ta dụhedu ike abyabya; mu anụlee ọtu-ọnu unu: l'unu vudoshia ike; uche abụru unu nanụ. Mu a-nụkwaphu l'unu gude obu lanụ ehe onwunu; l'ese kẹ ekwekwe ono, unu kweru ono, bụ l'ozi-ọma ono b'o shi. 28 Unu be kwekwa t'o nweru iphe ndu okfu unu e-gude eye unu egvu lẹ phuu. Onanu bebekpokwa bụru iphe e-koshi ẹphe l'ọo ẹphebedua e-mekochaa laa l'iyi; unubẹdua abụru ndu aa-dzọta. Yọ bụru Nchileke a-tụko iya mekota. 29 L'unubẹdua bẹ Nchileke mewaru eze-iphe-ọma. Eze-iphe-ọma ono ta bụlekwaa t'unu woru onwunu ye Kuráyisutu l'ẹka. Ọ bụkwaphu t'unu gude k'okfu ẹhu iya jejee iphe-ẹhuka. 30 Nta-a bẹ mu l'unu gbaakwa mgba alụ ọgu ono, mu shihawa alụ ono, bụkwa iya phụ bẹ mu alụ nta-a. Teke ono, mu shi alụ iya ono bẹ unu gude ẹnya unu phụa ya; ọle nta-a bẹ unu anụwa iya lẹ nchị.