Ẹtu
1
Uru, nọ l'ẹtu
Ẹtu, ọ nmashịru; mbụ Sólomọnu Dévidi, bụ eze ndu Ízurẹlu. Iphe meru iphe o gude nmashịa ẹtu ono bụ:
k'ọphu madzụ e-gude iya
maru iphe; shi iya dụje ike
lọ-gude onwiya;
k'ọphu okfu, dụ ogvu
e-doje iya ẹnya;
mẹ k'ọphu madzụ e-nweru
egomunggo;
zije obu l'alị eme iphe;
bụru onye doberu ẹka ndoo;
l'eme iphe vudo nhamụnha;
k'ọphu ndu ẹ-te nwedu
egomunggo e-nwe iya;
ụnwu-okorọbya akwaa ẹnya;
ẹnya erua ẹphe alị.
Tẹ ndu maru iphe
ngabẹ nchị mụtafua
iphe yekwaru l'ọphu ẹphe mahawaru;
ndu elerutaje ẹnya l'iphe akabaa ya elereta;
k'ọphu ẹtu; akalị-okfu;
okfu ndu nweru mmamiphe;
mẹ l'ilu e-doje ẹphe ẹnya.
Ọ kwa ọtsu Ojejoje egvu
bụ ẹke mmamiphe dụberu.
Obenu lẹ ndu eswe ta dụdu
iphe ẹphe agụbeje mmamiphe;
tọ dụ iphe ẹphe gụberu àhụ̀hù.
Ọkwa, aanmaru
ụnwu-okorọbya
Nwa mu; ngabẹjekwa nchị
teke nna ngu akpọ-ziru ngu ụzo;
ọphu ịijikajekwa iphe nne ngu ezi ngu;
kẹ l'okfu ẹphe ono a-bụru okpu;
mee ishi ngu t'ọ dụ ugvu;
bụkwaruphu ịyagba-olu,
e-mee ngu; nggu abụru ẹgiri.
10 Nwa mu; teke ndu eme
ẹjo iphe eme t'ẹphe deta
ngu; be ekwekwa.
11 Ẹphe -sụ ngu t'ị bya etsoru
ẹphe; t'unu je ekee l'ụzo; gbua madzụ;
mbụ t'unu je akwabẹru ndu
ẹ-ta dụdu iphe ẹphe meru l'ụzo;
12 t'unu lee ẹphe lẹ ndzụ ẹge ili, eleje odzu;
mbụ lee ẹphe wọo l'ọ bụ
ndu wụlahuru l'iduma;
13 ẹphe -sụ ngu l'unu e-gwo
igweligwe iphe, vu oke aswa;
gude iphe unu kwaru
l'ọkwata dojia ụlo unu;
14 ẹphe -sụ ngu: “T'ị tụru ẹka
yeru ẹphe; ẹge nggu l'ẹphe
a-gbaru mgba l'okpoga ẹphe nataru;”
15 nwa mu; be tsokwa ẹphe!
Be yekwa ọkpa l'ụzo, ẹphe esh;
16 kẹ l'ọ kwa ome ẹjo iphe;
bẹ ẹphe anọduje agba perepere iya;
to nwe iphe ẹphe gụberu ogbu madzụ.
17 L'agwọ madzụ, phụru l'ẹnya ta atajẹkwa iya.
18 Ndu-wa kwa onwẹphe;
bẹ ẹphe kwabẹru t'ẹphe gbua;
ọ kwa onwẹphe bẹ ẹphe
kwaru l'ụzo ẹge ono.
19 Ọ kwa ẹge ono; bẹ ọo-dụru
ndu gude ẹnya-ọku l'achọ uru.
Uru, e ritaru ẹge ono
egbujekwa onye ritaru iya nụ.
Onye 'ama iphe yẹe iphe emee
20 Mmamiphe tsoru
mgbadamgba l'echi mkpu.
Ọ nọ l'echi edukfu l'echi mkpu.
21 Oovudo l'ishi ụzo l'echi mkpu;
nọdu l'obu-edukfu mkpụkpu l'araru
iya ndu ọha arara; sụ:
22 “?Bụ teke ole; bẹ unubẹ ndu
ẹ-te nwedu egomunggo
a-ha ome eswe?
?Bụ teke ole; bẹ ọchi ndu ọdo ọchi
a-tsọ-buhu ndu achị iya nụ ẹna;
mmamiphe adụ-buhu ndu eme eswe ashị.
23 Unu ngabẹ nchị lẹ mba,
mu abaru unu; k'ọphu mu
e-koshi unu uche mu;
mee t'unu maru iphe nọ mu l'obu.
24 Obenu lẹ keshinu mu kuru
unu oku;
unu ajịka azaza;
to nwe unu onye yeru mu ọnu
teke mu machịru unu ẹka;
25 wota iphe mu akpọ-ziru unu baa l'alị;
unu te kwe ọnata mba, mu abaru unu;
26 bẹ mu e-mekochakwaa chịa
unu ọchi teke ụmuruku
a-mụru unu.
Mu a-ja unu ewena teke
unu a-nọdu eje ntakfuru;
27 mbụ teke oke ndakfu a-pata unu
l'ọ bụ oke phẹrephere;
mbụ teke ọtu-gbirimu
nmadẹru unu swọkoswoko l'ọ bụ ọku-maa;
mbụ teke ono, ụtsuruku
a-tsụ unu ono.
28 Teke ono; bẹ unu e-ku mu; mu ta aza unu.
Unu e-le ẹnya mu; unu ta aphụ mu.
29 Lẹ keshinu ọphu mmamiphe dụ ẹphe ashị;
ẹphe ta hata ọtsu Ojejoje egvu;
30 keshinu ẹphe te ekwedu tẹ
mu kpọ-ziaru ẹphe ụzo;
woru mba, mu abaru ẹphe wụa l'alị;
31 bẹ ẹphe e-mekochakwaa ria
uru ẹjo ụzo, ẹphe etso; rijia ya ẹpho;
32 kẹ l'ọ bụ ụzo, ndu ẹ-te
nwedu egomunggo
shisweru;
bụ iya e-gbu ẹphe.
Yọ bụru ẹnya ndu eme eswe,
jiru onwẹphe e-me;
ẹphe abụru ndu ọ-la-l'iyi.
33 Obenu l'onye ngabẹru
yẹbe mmamiphe nchị;
ta dụdu iphe eme iya nụ.
Ẹhu a-dụ iya agu;
ọphu ọ byadụ bya atsụ egvu iphe-ẹhuka.”