Ẹkwo, Pọlu deru nụ Ndu
Rómu
1
Ẹkwo-ozi ọwaa shi l'ẹka mubẹ Pọlu, bụ onye ejeru Kuráyisutu Jisọsu ozi. Ọ bụ Nchileke kuru mu tẹ mu bụru onye ishi-ozi iya ono, rewaru nụ ono.
Ozi-ọma ono bụ iphe Nchileke shihawa l'ọnu ndu nkfuchiru nk'iya kwee ụkwa iya teke teruru etete; bya edekwaa ya phụ edede l'ẹkwo okfu Nchileke. Ozi-ọma ono bụ kẹ Nwatibe iya, bụ iya bụ Nnajiufu ayi Jisọsu Kuráyisutu. A -bya lẹ kẹ madzụ, ọ bụ; bụ l'a mụru iya; yọ bụru o-shi-l'eri Dévidi. A -bya lẹ kẹ Nchileke, ọ bụ; bụ lẹ Nchileke shi l'ike ọphu o gude mee ya; yo shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ ekoshi l'ọ bụ Nwatibe iya. Ọ bụ iya bẹ Nchileke shi l'ẹka meeru mu eze-iphe-ọma kẹ tẹ mu bụru onye ishi-ozi; duru ndu, shi l'iphe bụ mbakeshi duba l'ụzo, ẹphe e-shi kweta; meje iphe, e deru l'ẹkwo okfu Nchileke; mbụ jeye l'unu bẹ ndu Rómu, bụ ndu Nchileke kuru t'unu bụru kẹ Jisọsu Kuráyisutu.
Ọo ya bụ lẹ mu ede ẹkwo-wa anụ unu l'unu ha lẹ Rómu; mbụ unubẹ ndu Nchileke yeru obu bya ekua unu t'unu bụru ndibe iya: Tẹ Nchileke, bụ Nna; mẹ Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu meeru unu eze-iphe-ọma; yo mekwaaphu t'unu buru l'ẹhu-agu.
Pọlu ekfu k'oje Rómu
Iphe bụ ivuzọ bụ lẹ mu shi Jisọsu Kuráyisutu l'ẹka ekeleru unu Nchileke l'unu ha; okfu l'e kfuwaru k'ekwekwe, unu kweru kẹ Nchileke kfudzuru iya eliphe mgburumgburu. L'ọ kwa Nchileke maru lẹ mu anọduje ekfuru iya okfu ẹhu unu: eswe l'ẹnyashi teke mu ekfu anụ iya. Ọ bụ Nchileke ono bẹ mu gude obu mu l'ọ ha ejeru ozi kẹ òzì ozi-ọma kẹ Nwatibe iya ono; mbụ Jisọsu. 10 Mu anọduje ekfu anụ iya t'o gude obu-ọma iya mee tẹ mu kabẹ kpata ụzo bya agbaphee unu nta-a. 11 L'ọ kfụbekpokwaa ọswa agụshi mu agụgu ike; tẹ mu l'unu phụ ẹge mu e-me t'iphe-ọma, shi Ume-dụ-Nsọ l'ẹka rube unu ẹka. Ọo ya bụ; mu eshi l'abyabya ono, mu a-bya ono mee t'obu shihu unu ike. 12 Iphe, mu ekfu bụ l'ekwekwe, unu kweru e-me t'obu shihu mu ike; ekwekwe nke mu emekwaaphu t'obu shihu unu ike. Ọo ya bụ; ayi eshi ẹge ono yeru onwayi ẹka.
13 Iphe unu a-maru; ụnwunna mu; bụ l'ọonoduje agụ mu tekenteke tẹ mu bya agbaphee unu. Obenu lẹ keshinu teke ono byeye nta-a b'o nweleruphu iphe akpọshije mu abyabya. Mu atụ-buje lẹ mu a-bya ẹge mu a-haru ndu ndu-unu kfubutaru Kuráyisutu ẹge-a mu ekfukwa iya phụ lẹ mba ọdo, ẹ-ta bụdu ndu Ju-wa. 14 Mu jikwa onyemonye ọbule ụgwo ozi-ọma ono. Mu ji iya ndu eme mbeke; jiru iya ndu eme imọswa imọswa. Mu ji iya ndu maru ẹkwo; jiru iya ndu ẹ-ta madụ ẹkwo. 15 Ọ bụ iya kparu iphe ọogu mu agụgu tẹ mu bya ezikwaaphu unubẹ ndu ọphu nọ lẹ Rómu.
Ike ọphu Nchileke gude adzọ ndiphe
16 L'iphere ozi-ọma ono, mu ezi ono ta adụkwa mu. Ọ kwa ozi-ọma ono bụ ike ọphu Nchileke gude adzọ iphe bụ ndu woru onwẹphe ye Kuráyisutu l'ẹka. O gude iya vuru ụzo adzọ ndu Ju; ndu ẹ-ta bụdu ndu Ju etsota ẹphe. 17 L'ọ kwa ozi-ọma ono; bẹ Nchileke gude ekoshi ẹge ndiphe e-shi dobe ẹka ndoo l'ifu iya. Ẹge ndiphe e-shi dobe ẹka ndoo ono; te nwekwa iphe ọdo; gbahaa oworu onwonye ye Kuráyisutu l'ẹka; kwe nk'iya; shi l'ọdungu jeye lẹ ikperazụ. Bụ iya bụ ẹge e deru iya l'ẹkwo okfu Nchileke; sụ: “L'onye woru onwiya ye Nchileke l'ẹka; shi ẹge ono dobe ẹka ndoo a-dzụkwaru.”* 1:17 Hab 2:4.
Madzụ kpoo-gbaa;
bẹ ikpe Nchileke nmaru
18 Iphe Nchileke e-gude oke ẹhu-eghughu iya mee ndiphe b'o shi l'imigwe koshiwa; mbụ oke ẹhu-eghughu lẹ ndiphe kpọru yẹbe Nchileke ẹbo-ẹbo l'afụ; l'eme ẹjo ememe. Ẹphe gude ẹjo ememe, ẹphe eme arụshi ọkpobe okfu ono arụshi. Mbụ lẹ Nchileke a-gwa ẹphe ọchi; 19 okfu l'iphe kẹ Nchileke, gbaru madzụ l'amama bẹ doru ẹphe ẹnya ọhuma; kẹle Nchileke koshiru iya ẹphe l'onwiya. 20 Keshinu teke Nchileke meru mgboko bẹ madzụ shikwa l'iphe Nchileke meshiru; maru egbe onye Nchileke bụ, bụ iya bụ l'ẹ te egudejedu ẹnya phụ iya. Ọ bụ oswi-okfu l'ẹ te egudejedu ẹnya phụ iya; ọbu lẹ madzụ gudewa uche-obu iya maru l'ike iya, nyịberu anyibẹ ta agvụdu agvụgvu; tẹmanu bụ l'ọ bụ yẹbedua gẹdegede bụ Nchileke. Ọo ya bụ l'ẹphe ta agọfughedu. 21 Lẹ madzụ machacharua lẹ Nchileke nọ; l'ọ gbaru tẹ aakwabẹje iya ugvu; keleje iya ekele. Obenu l'ẹphe ta akwabẹdu iya ugvu l'ọ bụ Nchileke; ọphu ẹphe ekelejedu iya ekele iphe oome. Iphe gbe mechia nụ; bụ l'egomunggo sweshihuru ẹphe; ọriri ẹphe abụwaru iphe mmanụ. To nwehe iphe edojekwadu ẹphe ẹnya; obu agbahụwa ẹphe tsụbalangu. 22 Ẹphe gude kẹ l'ẹphe sụru l'ẹphe maru iphe; gbe akakpọoru ọburu ndu eswe. 23 Ẹphe woru ugvu, ẹ gẹga kwabẹ Nchileke ono, a-nọ gburu jeyewaru ono tutehu atutehu; bya bya abalahaaru ntẹkpe ẹja; mbụ ntẹkpe, a pyịgbaaru; yọ dụ l'ọ bụ madzụ, ẹ-ta dụdu teke ọo-nọ-be; ọdo bụ; yọ dụphu l'ọ bụ nwẹnu, ephe l'eli; ọdo bụ anụ; ọdo bụ agwọ.
24 Ọo ya kparu iphe Nchileke paru ẹphe haa t'ẹphe melahaa ẹjo ememe, bụ iphe agụ obu ẹphe; ẹphe awata ome ẹjo ememe, rehuru erehu; ẹphe lẹ madzụ ibe ẹphe awata ogude ẹhu ẹphe eme onwẹphe ẹjo ememe. 25 Madzụ adụbe ọbaru iphe Nchileke keru ekeke ẹja; akwabẹ iya ugvu; gbe haa Nchileke ono, meshiru iya nụ ono; mbụ onye ọ gbaru kẹ t'ayi tuje ẹpha gbururu jeye lẹ tutu yoyo. Ono kwa ẹge ọ dụ. Ọo ya bụ lẹ madzụ woru iphe bụ oswi-okfu kẹ Nchileke ye l'azụ; gbe kweta iphe ọphu bụ ẹjo-ire.
26 Yọ bụru iphe ono kparu iphe Nchileke paru madzụ haa; ẹphe awata ọji tototo; eme iphe, dụ ideyideyi. Kẹ t'ụnwanyi hajẹe ojekfu unwoke, bụ iphe Nchileke gude kee ẹphe; wata ojekfu ụnwanyi ibe ẹphe! 27 Ọ kwaphu ẹge ono bẹ unwoke haru ojekfu ụnwanyi, bụ iphe gbaru ẹphe; ẹgu ojekfu unwoke ibe ẹphe anọduje enwu ẹphe raphuraphu l'ọ bụ ọku l'ẹhu. Nwoke yẹle nwoke ibe iya awata azẹze. Ẹphe adụbenu ọphu uru, gbaru ẹphebe ndu egomunggo sweshihuru l'ẹhu ẹphe.
28 Keshinu ndiphe te kwedu ọmaru iphe bụ ọkpobe okfu kẹ Nchileke; Nchileke aparu ẹphe haa; ẹphe arịlahaa ọriri, ẹ-te nwedu ishi; melahaa iphe, ẹ-ta gbadụ ẹphe l'ememe. 29 Ọphu ọ dụdu egbe ẹjo ememe; mẹ iphe ẹ-te vudodu nhamụnha, ẹphe te medu; k'ọphu o tsuboru ẹphe ẹhu etsubo ebushihu ebushihu. Ẹphe ajịtsua tototo t'ẹphe naa iphe, ẹ-ta bụdu nk'ẹphe; edoberu ibe ẹphe ọkpoma nshi. Ẹnya-kfụrukfuru akaria ẹphe ẹka l'ẹhu; ẹphe egbu ọchi; esephe okfu; l'aghọ-phe ụgho; bụru ndu ẹjo-obu; l'asụ asụ. 30 Ẹphe ekfujeru ibe ẹphe ẹjo okfu-azụ; bụru ndu Nchileke dụ ashị; l'egudeje obu-ọku eme ibe ẹphe ẹjo iphe-iphere; bụru ndu eku onwẹphe ekuku; l'asa nsasa. Ọ bụlephu ẹge ee-me mee ẹjo iphe bẹ ẹphe anọduje arị; ọphu ẹphe 'ekwejedu ome iphe nne mẹ nna ẹphe kfuru. 31 Ẹphe bụ ndu, ewotaje iphe dụ mma gụbe iya ẹjo iphe; ẹphe azụa gbụruru l'ẹjo iphe bụ iphe dụ mma; ọphu ọ dụdu iphe ẹphe kweru ụkwa iya, ẹphe emeje. Ẹphe te nwedu obu-ọma l'ẹke ibe ẹphe nọ; tọo dụ onye ẹphe aphụjeru imiko. 32 Ndu machacharua l'obu ẹphe iphe bụ uche-obu Nchileke; maru lẹ ndu eme ẹge ono bẹ Nchileke e-kpe nkfugbu, bụ iphe gbaru ẹphe. Ẹphe machacharua ẹge ono l'emekwa iya phụ. Ẹ tọ bụlekwa l'ẹphe eme iya l'onwẹphe; ẹphe gbe azụjekwa gbụruru lẹ ndu, eme ẹge ono eme ọhuma.

*1:17 1:17 Hab 2:4.