Rutu
1
Naomi yẹle Rutu
Teke ono, ndu ikpe shi achị ndu Ízurẹlu ono; bẹ ẹjo-ẹgu byaru l'alị ono. Nwoke lanụ, bụ onye Bẹ́tulehemu l'alị Júda egbeshi yẹle nyee ya; mẹ ụnwu iya unwoke ẹphe ẹbo; lashia Móabu. Ẹpha nwoke ono bụ Elimẹleku. Ẹpha nyee ya abụru Naomi; kẹ ụnwegirima iya unwoke ono ẹphe ẹbo abụru Mahụlonu; mẹ Kiliyọnu. Ẹphe bụ ndu Efuratu lẹ Bẹ́tulehemu l'alị Júda. Ẹphe atụko gwota lashia Móabu je eburu.
Ẹphe ebunyaa l'ẹke ono; Elimẹleku, bụ iya bụ nji Naomi anwụhu; haa nwanyi ono yẹle ụnwegirima unwoke ẹbo ono. Ẹphe abya alụshia nwanyi Móabu. Ẹpha onye lanụ l'ụnwanyi ono bụ Ọpa; onye ọphu abụru Rutu. Ẹphe ebulephu l'alị ono iphe, ruru afa iri; Mahụlonu yẹle Kiliyọnu anwụshihu. Naomi agbaru ẹka; ụnwegirima iya ono ẹphe ẹbo ta nọhe; nji iya ta nọ.
Yọ nọnyaa lẹ Móabu; nụa lẹ Ojejoje mewaru t'iphe dụru ndu nk'iya lẹ mma; kẹ l'o mewaru t'ẹphe nweru nri eriri. Naomi yẹle unyomu ụnwu iya ono ẹphe ẹbo ajịkobe; yọ bụru ẹphe alala. Yẹle unyomu ụnwu iya ono ẹphe ẹbo eshi l'ẹke ono, ẹphe shi buru ono gbeshi; kwasẹru ụzo Júda.
Naomi asụ unyomu ụnwu iya ono ẹphe ẹbo: “Unu lakwa azụ lakfube nne unu lẹ nk'ẹphe. Tẹ Ojejoje mekwaaru unu iphe-ọma ẹge ono, unu meru ndu ọphu nwụhuwaru anwụhu mẹ lẹ mbẹdua ono. Tẹ Ojejoje mekwaa t'unu lụtsua nji ọdo l'ẹke ẹhu a-dụ unu agu.”
Yo kfuebe ẹge ono; nmaa ẹphe akpa tsutatsua ẹphe ọnu. Ẹphe atụko wata ẹkwa; 10 sụ iya: “Wawa; l'ẹphe e-tsoru iya lakfube ndibe ẹphe.”
11 Naomi asụ ẹphe: “Unu la; ụnwu mu. ?Bụ ngụnu meru iphe unu e-tso mu. ?Mu a-tsụkwadu ime ọdo k'ọmuta ndu, a-lụshi unu. 12 Unu laa byiko ụnwu mu; kẹle mu kahụwaru k'ọlu nji ọdo. Ọ -bụruru t'a sụ lẹ mu levuru ẹnya; lụa nji l'ẹnyashi-a; ?mu a-tsụta-ghe ime; mụa ụnwegirima unwoke. 13 ?Unu a-nọdukpelephu gburu jeye t'ẹphe vufuta. ?Unu a-ha ọlu nji; nọdu ngabẹkpeleruphu ẹphe tọo. Wawa; ụnwu mu. Ọ kakwa mbẹdua ọburu iphe aphụ; mẹ l'unubẹdua. Ishi iya abụru lẹ Ojejoje mewaru mu ọduge-eme.”
14 Yo kfuebe ẹge ono; ẹphe atụko wata ẹkwa ọdo. Ya ndono; Ọpa ekwe bya etsuta nne nji iya ọnu; yọ bụru iya ọla azụ. Obenu lẹ Rutu swịkuru nne nji iya ono; mbụ Naomi.
15 Naomi asụ iya: “Lekwa; nyee nwunne nji ngu alakfubeekwa ndibe ẹphe; mẹ l'agwa ẹphe. Tsoru iya la!”
16 Rutu asụ iya: “Ba asụshi tẹ ya haa ngu; m'ọbu tẹ ya haa ngu etsotso. L'ọ kwa ẹke iije; bẹ ya e-je; bụru ẹke ị zẹru; bẹ ya a-zẹ. Ndibe ngu a-bụ ndibe iya; Nchileke ngu abụkwaruphu Nchileke iya. 17 Ẹke ị nwụhuru; bụ ẹke ya a-nwụhu. Yọ bụru l'ẹke ono; bẹ ee-li iya. Tẹ Nchileke nụkwaa ya aphụ; mbụ t'ọ gwakwaa ya ọchi; m'ọ bụduphu anwụhu kpụu; bụ iphe, e-kekahu nggu l'iya!” 18 Naomi abya amaru lẹ Rutu ribuwaru lẹ ya e-tso iya; paru iya haa.
19 Tọ dụ iya bụ; ẹphe ẹbo atụgbua; jee gbururu jeye ẹphe erua Bẹ́tulehemu. Teke ẹphe larutaru Bẹ́tulehemu; bẹ mkpụkpu ono gbahụru gharaghara l'okfu ẹphe. Ụnwanyi l'ebutsua mkpu; l'ajịtua; sụ: “?Bụ-a Naomi ndọ-ọ tọo?”
20 Yọ sụ ẹphe: “Ndu mu; unu be ekujehe mu Naomi.* 1:20 Iphe “Naomi” bụ bụ “ẹna”. Unu kujechia mu ‘Mára;’ 1:20 Iphe “Mára” bụ bụ “olubu”. kẹle Ọkaribe-Kakọta-Ike meekwaru ndzụ mu; yọ bụru olubu. 21 Kẹle teke mu eje ejeje; bẹ mu vu l'ishi; paru l'ẹka. Ọbule Ojejoje mewaru mu; mu agbaru ẹka lata. ?Bụ kẹ ngụnu; bẹ unu e-gude eku mu Naomi; l'ẹke Ojejoje nụwaru mu chịkikfuu? Mbụ lẹ Ọkaribe-Kakọta-Ike nyịwaru mu ẹka swọngu.”
22 Tọ dụ iya bụ; Naomi yẹle nyee nwa iya; mbụ Rutu kẹ Móabu; ayịru laruta Bẹ́tulehemu teke eebuwa balị.

*1:20 1:20 Iphe “Naomi” bụ bụ “ẹna”.

1:20 1:20 Iphe “Mára” bụ bụ “olubu”.