Ẹkwo, Pọlu deru nụ
Táyitọsu
1
Ẹkwo-ozi ọwaa shi l'ẹka mbẹdua, bụ Pọlu, bụ onye ejeru Nchileke ozi; bụkwaruphu onye ishi-ozi Jisọsu Kuráyisutu.
Nchileke fọtaru mu; bya ezia mu tẹ mu mee tẹ ndu ono, ọ fọtaru, wowaru onwẹphe ye iya iya l'ẹka ono kabaa oshihu ike; mu emekwaaphu t'ẹphe maru iphe bụ ọkpobe okfu kẹ Nchileke; okfu l'ayi tụko ele ẹnya ndzụ gbururu jeye ono. Ndzụ gbururu jeye ono bẹ Nchileke, bụ onye ẹ-ta adzụjedu ẹjo-ire kfuhaodururu lẹ ya a-nụ ayi; tẹmanu bẹ mgboko dụbederu. Yo be teke gbalẹru nụ; Nchileke, bụ Onye Ndzọta ayi emee t'e shi l'ozi-ọma iya; maru ndzụ ono, o kweru ụkwa iya ono. Ozi-ọma iya ono b'o woru ye mu l'ẹka; tẹ mu tọwashiaru iya ndiphe t'o doo ẹphe ẹnya.
Mu ede ẹkwo-wa anụ ngu nggụbe Táyitọsu, bụ ọgbodo nwa mu; okfu l'i kwetaru ẹge mu kwetaru: l'ọo Jisọsu bụ Nnajiufu.
Tẹ Nchileke, bụ Nna; mẹ Kuráyisutu Jisọsu, bụ Onye Ndzọta ayi meeru ngu eze-iphe-ọma; mekwaaphu t'ẹhu dụ ngu agu.
Ozi Táyitọsu lẹ Kirítu
Iphe kparu iphe mu haru ngu lẹ Kirítu bụ t'i mefufu iphe phọduru nụ; nggu agụta ndu a-bụru ndu ọgurenya chọchi lẹ mkpụkpu lẹ mkpụkpu ẹge ono, mu kfuhawaru ngu iya ono. Tẹ ndu, ịi-gụta bụkwaru ndu ẹ-te mejedu iphe aa-ta ẹphe ụta; ndu alụ-gbaa nwanyi nanụ nanụ nwẹnkinyi. Ẹphe a-bụru ndu ụnwegirima ẹphe wowaru onwẹphe ye Kuráyisutu l'ẹka; ndu ẹ ta amadụru ụnwegirima ẹphe ẹjo ẹka l'ẹphe eme gaphugaphugaphu; ẹphe ta bụ ndu bụ 'anụma-anụma. L'onye ishi chọchi bụfutajekwa onye ẹ-te emedu iphe aa-ta iya ụta; keshinu ọ bụ onye ishi, eleta ozi Nchileke ẹnya. Ọ bụfutajekwaphu onye ẹ-ta bụdu ọ-chịa-o-kele-onwiya; onye obu-ọku; onye angụnuka mẹe; onye eme ẹhuka; onye ẹkpiri ogude ụgho eri madzụ uru adụje. Onye ọbu bụfutajechia ọ-kwa-ẹbyee; onye yeru obu l'iphe dụ mma; onye nweru egomunggo; onye doberu ẹka ndoo; onye umere iya ekoshi l'ọ bụ onye dụru Nchileke iche; bụru onye akpadeje onwiya akpade. Ọ bụfutaje onye vudoshi ike l'okfu ono, a maru l'ọ gbaru k'ogude ẹka ẹge e ziru iya ẹya ono; k'ọphu ọo-dụ ike gude ozi ọkpobe okfu ono, eezi ezizi ono dụa ndu ọdo ike ọgbodo adụ̀dù; k'ọphu ọo-dụ ike gudeje iya koshi ndu jịkaru iphe oozi ẹke e jeberu; ụzo akpọ-swehu ẹphe.
10 L'o nwekwaru igweligwe ndu, bụ o-kwefuru-íkè phẹ; mbụ ndu gude mkpọkoro okfu; mẹ ụgho l'aghọta ndu ọdo; ketekete kẹ ndu Ju, byawaru bya abụru ndu kẹ Kuráyisutu. 11 T'a gbọ-bujekwaru okfu ye egbe ndu ono l'ọnu; kẹ l'ẹphe egudeje ozi iphe, ẹphe ta ge ezidu; agbaghashi ufu ndiphe; ẹge ee-shi t'ẹphe rita uru; mbụ ndu iphere gvụru l'ifu. 12 L'onye lanụ lẹ ndu Kirítu, bụ onye ẹphe sụru l'ọ bụ onye agbajẹ ẹja sụkwaru: “Lẹ ndu Kirítu shikwa l'ọdungu bụleruphu atukporoku; ẹjo anụ-ẹgu-ẹgbudu phẹ; ndu ẹnyiru, ẹkpiri egbu egbugbu.” 13 Iphe ono, nwoke ono kfuru ono abụru ọkpobe okfu. Ọo ya bụ; bashiaru ẹphe m̀bà ike; tẹ ekweta, ẹphe kwetaru bụru ọkpobe ekweta; 14 t'ẹphe ba angabẹhe nchị l'akọ-ife ndu Ju; mẹ l'ekemu, ndu jịkaru ọkpobe okfu ono tụru l'onwẹphe. 15 Ndu obu gụru iphoro l'ifu Nchileke bẹ anọduje edo nsọ. Obenu lẹ ndu merushiru onwẹphe emerushi; mbụ ndu ẹ-te kwedu kẹ Kuráyisutu te nwekwa iphe ẹphe edo nsọ. Uche ẹphe rụhuwaru arụhu; ẹjo iphe ta awahẹ ẹphe obu. 16 Ẹphe anọduje ekfu l'ẹphe maru Nchileke; ọbu l'ẹphe egudeje umere ẹphe ekoshi l'ẹphe ta madụ iya. Ẹphe bụ ndu aakpọfu akpọfu; ndu ẹ-ta nụduru madzụ okfu; bya abụkwaruphu 'ọ-ga-lẹ-mkpa, ẹ-te nwedu iphe dụ mma, ẹphe dụru ike ememe.