Zekaráya
1
Ojejoje ekuphuta ndu Ízurẹlu azụ
L'ọnwa k'ẹsato; l'afa, kwe Dariyọsu afa ẹbo, ọ wataru ọ bụ eze ndu Peshiya; bẹ Ojejoje kfuru yeru onye nkfuchiru iya, bụ Zekaráya Berekaya; mbụ nwanwa Ido; sụ iya: “Lẹ Ojejoje; bẹ ẹhu ghuru eghughu nshinu l'ẹke ndiche unu phẹ nọ. Ọo ya bụ t'i kfuru ndu ono l'ọwaa iphe Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike l'ekfu: T'unu lata azụ lakfuta iya; k'ọphu ya a-lata azụ lakfuta unu. Ono kwa iphe Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike ekfu ndono. Unu ba adụkwa l'ọ bụ ndiche unu phẹ, bụ ndu ono, ndu nkfuchiru kẹ mbụ kfuhawaru okfu ẹhu ẹphe; sụ: ‘Lẹ Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike sụru t'ẹphe haa ẹjo ụzo ono, ẹphe eshi ono; ẹphe esee ẹka l'ẹjo iphe ono, ẹphe eme ono.’ Obenu l'ẹphe ta ngadụru iya nchị; ọphu ẹphe 'eyeduru iya ọnu. Ono iphe Ojejoje ekfu ndono. ?Bụ awe; bẹ ndiche unu ọbu nọ nta-a? Tọo ndu nkfuchiru ọbu; ?ẹphe anọjewaru gbururu jeye tọo. Iphemiphe ọbule, ya kfuru; mẹ iphe ya tọru ọkpa iya ono, bụ iphe ya kfuru ndu ozi iya, bụ ndu nkfuchiru t'ẹphe mee ono; ?tọ vụdu l'ẹhu ndiche unu phẹ tọo. Ẹphe akwaa izimana; sụ: ‘Lẹ Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike meekwaru ẹphe iphe gbaru ẹphe lẹ kẹ egbe ụzo, ẹphe eshi; mẹ ẹge umere ẹphe gbaru; mbụ l'o meleruphu ẹphe iphe ọ tụberu k'ememe.’ ”
Àphụ̀ k'ọdungu: Ịnya lẹ ndu agba iya nụ
Yo rua l'ọnwa Shebatu, bụ iya bụ ọnwa kẹ iri lẹ nanụ gbaru ụkporo abalị l'abalị ẹno l'afa, kwe Dariyọsu afa ẹbo, ọ wataru ọbu eze; Ojejoje abya ekfuru yeru onye nkfuchiru, bụ Zekaráya Berekaya; bụru nwanwa Ido. Zekaráya asụ: Ọ bụ l'ẹnyashi; bẹ mu phụru àphụ̀; phụa nwoke, l'agba l'ịnya uswuswe! Nwoke ono vudo lẹ mgbaku oshi mịturu, nọgbaa l'ẹke, nwulahuru enwulahu. Ịnya ndu ọphu vudogbaa ya l'azụ nweru ndu ọphu eke uswuswe; nweru ndu ọphu eke mkpụkpu bya enweru ndu ọphu acha ụcha. Mu abya ajị iya: “Onye nwe mu nụ; ?bụ ngụnu; bẹ iphe-a bụgbaa?”
Ojozi-imigwe, ekfu eyeru mu nụ asụ lẹ ya e-koshi mu-a iphe ẹphe bụgbaa. 10 Tọ dụ iya bụ; nwoke ono, vudo lẹ mgbaku oshi mịturu ono abya eyee ọnu; sụ: “Lẹ ndu-a bụ ndu ono, Ojejoje yeru t'ẹphe je etsoru mgboko l'ọ ha l'ejephe ono.”
11 Ẹphe ejee bya edooru Ojozi-imigwe Ojejoje ono, vudo lẹ mgbaku oshi mịturu ono; sụ: “L'ẹphe tụkookwaru mgboko l'ọ ha jekota; phụwaa lẹ mgboko gbaa mgburumgburu daru jiii; nchị adụ ẹphe ndo.”
12 Tọ dụ iya bụ; Ojozi-imigwe Ojejoje ono asụ: “Nggụbe Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike! ?Bụ teke ole; bẹ aa-nọ-bebe; tẹmanu nggu aphụaru Jerúsalemu yẹle mkpụkpu, nọgbaa lẹ Júda imiko; mbụ ndu ono, i shiwa keshinu ụkporo afa ẹto l'afa iri ọphu, sweru nụ tukoshita ẹhu-eghughu ngu ono.”
13 Ya ndono; Ojejoje abya egude olu, dụ bẹlebele; dụa ojozi-imigwe ono, kfuru yeru mu nụ ono ike. 14 Ojozi-imigwe ono, shi ekfu anụ mu nụ ono asụ mu: “Tẹ mu raa ya arara lẹ Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike; bẹ sụru lẹ ya ekoshikwa okopho ike l'okfu ẹhu mkpụkpu Jerúsalemu yẹle Ugvu Záyọnu. 15 Obenu lẹ ndu ẹhu eghushi mu eghughu ike l'ẹke ẹphe nọ bụ mbakeshi ndu onanu, bu tụsaru ẹhu ono. Ẹhu te shiduru eghu mu eghughu kẹ egbe iya ono; ọle ẹphe byawaru bya emee tẹ iphe-ẹhuka kẹ ndibe mu ka ẹji.” 16 Ọo ya bụ; ọwaa iphe Ojejoje ekfu: Lẹ ya a-wata ọphuru Jerúsalemu imiko ọdo. Eze-ụlo iya ono; bẹ aa-kpụ-phu l'ẹka ono. A bya egude eri, eegudeje átụ̀ iphe atụ̀tù; gude tụa Jerúsalemu. Ono iphe Ojejoje ekfu ndono.
17 Wo mu tẹ mu rabakwaa ya rụ araraa lẹ Ojejoje, bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike sụkwaru: L'iphe bụ mkpụkpu iya l'ọ ha; bẹ iphemiphe ọbule a-bya a-tụko bụru ụpete ọdo; Ojejoje abya adụa Záyọnu obu; bya afọta Jerúsalemu ọdo.
Àphụ̀ k'ẹbo: Mpo ẹno lẹ ndu ụzu ẹno
18 Mu bya apalia ẹnya; mpo ẹno anọduwa mu l'ifu. 19 Mu bya ajịa ojozi-imigwe ono, shi ekfu anụ mu nụ ono: “?Bụ ngụnu ndọ-ọ?”
Yọ sụ mu: “L'ọ kwa mpo ono bụ mpo, bụ iya chịshikotaru ndu Júda; mẹ ndu Ízurẹlu waa ndu Jerúsalemu.”
20 Ya ndono; Ojejoje abya ekoshi mu ndu ụzu ẹno. 21 Mu abya ajịa; sụ: “?Bụ ngụnu; bẹ ndu-a abya ememe?”
Yọ sụ mu: “L'ọo ndu-a bụ mpo, chịkashiru ndu Júda; k'ọphu bụ l'ẹ tọ dụhedu onye ọphu dụru ike palikwadua ishi ọdo. Obenu lẹ ndu ụzu-wa byaru t'ẹphe bya eyee ẹphe égvú; chitsushia mpo iphe bụ mbakeshi ono, ẹphe chilishiru; mabẹ l'alị Júda; k'ọphu ẹphe e-gude iya chịkashia ndu, bu iya nụ.”